Словарь терминов

 • DDP

  «Rüsum ödənilməklə göndəriş». Bu göndərilmə kommersiya şərti bəzən «alıcının anbarına göndəriş» də adlandırılır

  Полностью »
 • DDU

  «Rüsum ödənilmədən göndəriş». Bu göndərmə kommersiya şərtini bəzən «rüsum ödənilmədən alıcının franko-anbarı» da adlandırırlar

  Полностью »
 • debet kartları

  Kart sahibinə bank hesabında olan məbləğ həddində vəsaitin birbaşa silinməsi yolu ilə mal, iş və xidmətlərə görə hesablaşmaların həyata keçirilməsi və

  Полностью »
 • debüt filmlər

  Kinematoqrafiya sahəsində peşəkar yaradıcı işçinin ilk yaradıcılıq işi

  Полностью »
 • defisit

  Büdcə kəsiri

  Полностью »
 • DEK

  «Gəminin yan aldığı körpüdən göndəriş» şərtində satıcı gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçən malı razılaşdırılmış təyinat limanında gəminin yan aldığı kö

  Полностью »
 • deklarant

  I Gömrük sərhədindən mal keçirən və malı gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə bəyan və təqdim edən şəxs II bəyannaməçi Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsəd

  Полностью »
 • depeş

  Beynəlxalq poçtun istiqamət planına uyğun olaraq eyni vaxtda, eyni ölkənin, eyni mübadilə yerindən digər ölkənin müvafiq mübadilə yerinə göndərilən po

  Полностью »
 • depo hesabı

  Deponentlə bağlanmış depozitar müqaviləsinin (depo hesabı haqqında müqavilənin) depozitar tərəfindən icrası üçün depozitarın uçot sistemində açılan və

  Полностью »
 • deponent

  Qiymətli kağızların saxlanması və ya depozitarda saxlanılan qiymətli kağızlara aid hüquqların uçotu üzrə depozitarın xidmətindən müqavilə əsasında ist

  Полностью »
 • depozit

  Müvafiq müqavilə şərtləri ilə faizlər və ya komisyon haqqlar ödənilməklə və ya ödənilmədən müştərilərin (əmanətçilərin) tələbi ilə qaytarılmasını və y

  Полностью »
 • depozit sertifikatı

  Əmanətçidən və ya əmanətçi üçün banka daxil olmuş pul məbləğini (depoziti) və onun üçün faizləri bankdan almaq hüququnu təsbit edən qiymətli kağızdır

  Полностью »
 • depozitar

  Normativ hüquqi aktlarla müəyyən olunmuş qaydada depozitar fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxs

  Полностью »
 • depozitar fəaliyyəti

  Qiymətli kağızların saxlanması və onlara hüquqların, habelə öhdəliklərlə yüklənməsi faktlarının uçotu və təsdiq edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi

  Полностью »
 • depozitar müqaviləsi

  Depozitarla deponent arasında bağlanan və onların depozitar fəaliyyəti ilə əlaqədar münasibətlərini tənzimləyən müqavilə

  Полностью »
 • depozitar sistemi

  Bir-biri ilə «depo» hesabları açmaq vasitəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərən depozitarların vahid sistemidir

  Полностью »
 • depozitari

  Girov qoyulmuş əmlakın satışından əldə edilən hasilatı alan və girovsaxlayanlar arasında bölüşdürən müvəkkil bank

  Полностью »
 • DES

  «Gəmidən göndəriş». Əgər mal gəminin bortunda alıcıya təhvil verilibsə və hələ razılaşdırılmış təyinat limanında gömrükdən keçməyibsə, satıcı çatdırıl

  Полностью »
 • detoksifikasiya

  İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin və ya onların dağılması məhsullarının orqanizmdən çıxarılması yolu ilə orqanizmin zəhərlənmə nəticəsində p

  Полностью »
 • dəbbə pulu

  Müqavilə ilə müəyyənləşdirilən, öhdəliyin icra edilmədiyi və ya lazımınca icra edilmədiyi, o cümlədən icranın gecikdirildiyi halda borclunun kreditora

  Полностью »
 • dəfinə

  Torpağa basdırılmış və ya başqa üsulla gizlədilmiş pul və ya digər əşya

  Полностью »
 • dələduzluq

  Sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə

  Полностью »
 • dəniz quldurluğu

  Özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə dəniz və çay gəmisinə edilən basqın

  Полностью »
 • dəniz limanı

  Xüsusi ərazidə və akvatoriyada yerləşən və ticarət gəmiçiliyi məqsədi ilə istifadə olunan gəmilərə və sərnişinlərə xidmət göstərilməsi, yüklər ilə əmə

  Полностью »
 • dərc

  Seçki komissiyalarının və seçkilərin (referendumun) keçirilməsində iştirak edən digər dövlet orqanlarının seçkilərlə (referendumla) bağlı qərarlarının

  Полностью »
 • dərc edilmə

  Əsərin müəllifinin və ya fonoqram istehsalçısının razılığı ilə əsərin, fonoqramın kütlənin tələbatını ödəmək üçün dövriyyəyə buraxılması, elektron-inf

  Полностью »
 • dərman vasitələri

  Xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası, müalicəsi üçün istifadə edilən bioloji və farmakoloji fəallığa malik müxtəlif mənşəli (bitki, heyvan, sin

  Полностью »
 • dərman vasitələri ilə davranış

  Yeni dərman vasitələrinin və onların substansiyalarının elmi axtarışı və hazırlanması, dərman vasitələrinin hazır şəkilə salınması, emalı, qablaşdırıl

  Полностью »
 • dərzixana

  Sifariş əsasında üst geyimlərin (kostyumlar, şalvarlar, palto və gödəkçələr, köynəklər, baş geyimləri və s

  Полностью »
 • diler

  Birja əqdlərinin müəyyənləşdirilmiş qaydada öz adından, öz hesabına bağlanmasını həyata keçirən və sonradan onu birjada satmaqla məşğul olan birja vas

  Полностью »
 • diler fəaliyyəti

  Öz adından və öz hesabına əvvəlcədən kütləvi elan olunmuş alış və (və ya) satış qiymətləri ilə qiymətli kağızlar üzrə alqı -satqı əqdlərinin bağlanmas

  Полностью »
 • dini etiqad azadlığı

  Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirir, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə e`tiqad etmək, dinə münasibəti ilə əlaqə

  Полностью »
 • dini icma

  Dinə birlikdə ibadət və digər dini tələbatı ödəmək məqsədilə könüllülük əsasında birləşmiş dindar şəxslərin yerli dini qurumu

  Полностью »
 • dini qurumlar

  Dini icmalar, idarələr və mərkəz, dini qardaşlıqlar, dini tədris müəssisələri, onların birlikləri

  Полностью »
 • diplomatik xidmət

  Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini həyata keçirən müvafiq dövlət orqanlarında vətəndaşların peşəkar fəaliyyəti

  Полностью »
 • diskont

  Veksellərin uçotu zamanı uçot təşkilatları tərəfindən alınan məbləğ

  Полностью »
 • diskresion səlahiyyətlər

  Qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi

  Полностью »
 • dividend

  Hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi v

  Полностью »
 • DNS

  Domen adları sistemi (Domain Name System). DNS-nin əsas təyinatı qurğuların domen adlarını İP-ünvanlara və İP-ünvanları domen adlarına dəyişməkdir

  Полностью »
 • DNS-server

  Bir və ya bir neçə zonanın saxlanmasını və DNS-nin verilənlər bazasında olan sorğuları emal edən proqram

  Полностью »
 • domen

  DNS-də domen adları fəzasının mərkəzləşdirilmiş inzibatlaşdırılan sahəsi

  Полностью »
 • domen adı

  DNS-nin verilənlər bazasındakı, adətən bir-birindən «.» işarəsi ilə ayrılmış şəkildə göstərilən yazının eyniləşdiricisi

  Полностью »
 • donor

  I Qrant alanla münasibətlərində qrant verən II Öz orqan və (və ya) toxumalarını xəstə şəxslərə köçürmək üçün könüllü olaraq verən şəxs

  Полностью »
 • DOPOQ

  «Təhlükəli yüklərin quru yollar ilə beynəlxalq daşımaları haqqında» Avropa Sazişi

  Полностью »
 • dotasiya

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz verilən mali

  Полностью »
 • dövlət arxivi

  Arxiv işini həyata keçirən dövlət müəssisəsi

  Полностью »
 • dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər

  Heyvanlar, heyvan mənşəli məhsullar və xammal, baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələri

  Полностью »
 • dövlət borcalması

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri və qeyri-rezidentləri tərəfindən qaytarılma şərtləri borcverənlə razılaşdırılm

  Полностью »
 • dövlət borcu

  Müvafiq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət zəmanəti əsasında alınan və müəyyən olunmuş müddətlərdə qaytarılmasına öhdəlik götürülən maliyyə vəs

  Полностью »
 • dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin reyestri

  Dövlət borcunun və dövlət zəmanətinin uçotu və idarə olunması məqsədilə qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada aparılan reyestr

  Полностью »