Terminlər lüğəti

 • kabel elektrik ötürücü xətti

  Bir-birindən və yerdən xüsusi dielektrik materialla izolə olunan alüminium və qurğuşunla kip örtülmüş bir və ya bir neçə cərəyan keçirici naqillərdən

  Tam oxu »
 • kabel şəbəkəsi yayımı

  Radiosiqnalların kabel sistemi vasitəsilə ötürülməsini və qəbulunu təmin edən televiziya yayımı

  Tam oxu »
 • kabellə bildiriş

  Əsərlərin, ifaların, fonoqramların, yayım təşkilatının verilişlərini kabel, naqil, optik tel və digər oxşar vasitələrlə kütləyə çatdırılması

  Tam oxu »
 • kabotaj

  Azərbaycan Respublikasının dəniz limanları arasında icra edilən daşıma və dəniz yedəkləməsi

  Tam oxu »
 • kalibrlənmə haqqında sertifikat

  Kalibrlənməni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud bu səlahiyyətlər verilmiş hüquqi şəxslərin metroloji xidmətləri tərəfindən ölçmə v

  Tam oxu »
 • kanalizasiya sistemi

  Yaşayış məntəqəsində və ya sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti nəticəsində əmələ gələn tullantı sularını tullantı təmizləyən məntəqəyə nəql etdirən şəbə

  Tam oxu »
 • kapitalın adekvatlıq əmsalları

  Müəyyən edilmiş düsturlarla hesablanan I dərəcəli kapitalın və məcmu kapitalın ayrılıqda risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərə olan nisbəti

  Tam oxu »
 • kapitalın hibrid elementləri

  Səhmlərin və borc öhdəliklərinin xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən maliyyə alətləri, o cümlədən qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər, kumu

  Tam oxu »
 • karantin nəzarətinin obyektləri

  Karantin obyektini yaya bilən və ya onun yayılmasına kömək edən məhsullar, materiallar və obyektlər

  Tam oxu »
 • karantin zonası

  Karantin obyektinin aşkar edilməsi ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi müəyyən edilmiş ərazi

  Tam oxu »
 • kartoqrafiya

  Yer səthinin qrafik təsvirinin öyrənilməsi, yaradılması və istifadəsi

  Tam oxu »
 • kassa əməliyyatları

  Nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulu, verilməsi, saxlanması və qorunması üzrə əməliyyatların məcmusu

  Tam oxu »
 • kassa qovşağı

  Kassa əməliyyatlarını aparmaq üçün nəzərdə tutulmuş, texniki tələblərə cavab verən və xüsusi təchiz edilmiş yer (nağd pul və digər qiymətlilərin saxla

  Tam oxu »
 • kassa sənədi

  Kassa əməliyyatlarının aparılması üçün istifadə olunan sənədləri

  Tam oxu »
 • kassasiya instansiyası məhkəməsi

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda birinci instansiya məhkəməsinin andlı iclasçıların iştirakı ilə çıxarılmış və ya

  Tam oxu »
 • kassir

  Kassa əməliyyatlarını həyata keçirən şəxs

  Tam oxu »
 • kern

  Yer təkinin geoloji kəsilişinin öyrənilməsi üçün çıxarılan silindrşəkilli süxur nümunəsi

  Tam oxu »
 • kəmiyyət vahidinin etalonu

  Ölçünün kəmiyyətini saxlayan və bu kəmiyyətin digər ölçmə vasitələrinə ötürülməsini təmin edən xüsusi hazırlanmış və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı \

  Tam oxu »
 • kənd

  Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • kəşfiyyat fəaliyyəti

  Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarının ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, hərbi və digər sahələrdə milli maraqlarının müd

  Tam oxu »
 • kimsəsiz

  Müəyyən yaşayış və ya qalmağa yeri olmayan yetkinlik yaşına çatmayan

  Tam oxu »
 • kimyəvi meliorasiya

  Torpaqların gipsləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • kinematoqrafiya

  Kinematoqrafiya əsərlərinin yaradılmasına və istifadəsinə yönəldilmiş peşəkar, yaradıcı, istehsal, elmi, texniki və təhsil fəaliyyətinin məcmusundan i

  Tam oxu »
 • kinematoqrafiya fəaliyyəti

  Kinofilmlərin yaradılmasına, yayılmasına və qorunmasına yönəldilən yaradıcılıq, istehsalat, elmi, texniki və təhsil kompleksini əhatə edən fəaliyyət

  Tam oxu »
 • kinematoqrafiya ictimai birliyi

  Yaradıcılıq və sosial problemlərin həlli məqsədilə ittifaq, birlik, gildiya, assosiasiya və başqa qurumlarda kinematoqrafçıların birləşdikləri yaradıc

  Tam oxu »
 • kinematoqrafiya müəssisəsi

  Təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, fəaliyyət növlərinə görə film istehsalı, kinosalnamə çəkilişi, filmin çoxaldılması, bərpası, yayımı və n

  Tam oxu »
 • kinosalnamə

  Audiovizual vasitələrlə dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərini və xalqın tarixini özündə əks etdirən və müntəzəm çəkilən sənədli süjetlər

  Tam oxu »
 • kinozal

  Filmin nümayiş edildiyi yer

  Tam oxu »
 • kirayə

  Əsərin, fonoqramın və ya bu Qanunla qorunan obyektlərin orijinalının və ya nüsxələrinin birbaşa və ya dolayısı yolla gəlir götürmək məqsədi ilə müəyyə

  Tam oxu »
 • kitab dükanı

  Dərsliklərin, bədii və siyasi kitabların, məktəb ləvazimatlarının satışı ilə məşğul olan, ticarət sahəsi 50 kv

  Tam oxu »
 • kitabxana

  Elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sis

  Tam oxu »
 • kitabxana fəaliyyəti

  Oxucuların sərbəst surətdə informasiya almaq hüququnu təmin etmək, onların kitablara, dövri nəşrlərə və kitabxana fondunu təşkil edən digər sənədlərə

  Tam oxu »
 • kitabxana fondu

  İctimai istifadə məqsədilə kitabxananın vəzifələrinə uyğun şəkildə formalaşmış çap əsərləri və digər məlumat daşıyıcılarının məcmusu

  Tam oxu »
 • kitabxana işi

  Elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə fəaliyyəti sahəsi kimi kitabxana sisteminin təşkili və inkişafını, kitabxana fondlarının formalaşdırıl

  Tam oxu »
 • kitabxanaçı

  Kitabxana işi sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq ixtisaslı mütəxəssis

  Tam oxu »
 • kitabın beynəlxalq standart nömrəsi

  Hər hansı nəşriyyatın kitabının və ya broşürünün beynəlxalq standart eyniliyini müəyyən edən nömrə (İSBN)

  Tam oxu »
 • klirinq

  Hesablaşmalar sisteminin bir və ya bir neçə iştirakçısının həmin sistemin bir və ya bir neçə digər iştirakçısına verdiyi və ya onlardan aldığı ödəniş

  Tam oxu »
 • klirinq fəaliyyəti

  Qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi (məlumatların toplanması, yoxlanması, üzləşdirilməsi, mühasibat sənədlərinin

  Tam oxu »
 • kollektiv bölüşdürücü şəbəkə

  Teleradio proqramlarının peykdən, efirdən və kabel şəbəkəsindən qəbul olunaraq abonentlər arasında bölüşdürülməsi

  Tam oxu »
 • kollektiv əmək mübahisəsi

  Kollektiv tələblərdən törəyən fikir ayrılığı

  Tam oxu »
 • kollektiv əsər

  Fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü üzrə və rəhbərliyi altında onun öz adı ilə nəşr edilmək şərti ilə iki və ya daha çox fiziki şəxsin yaratdığı əsər

  Tam oxu »
 • kollektiv müqavilə

  İşəgötürənlə, əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanan əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri

  Tam oxu »
 • kollektiv nişan

  İttifaqın, assosiasiyanın, hər hansı birliyin adına qeydə alınan nişan və ya nişanların kombinasiyası

  Tam oxu »
 • kollektiv saziş

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, həmkarlar ittifaqlarının və işəgötürənlərin respublika, peşələr, sahələr və ya ərazi üzrə birlikləri arasında bağlana

  Tam oxu »
 • kollektiv tələblər

  Kollektiv müqavilələrin, sazişlərin bağlanması, onlara dəyişikliklərin edilməsi və icrası, habelə digər əmək, sosial və iqtisadi məsələlərlə bağlı işç

  Tam oxu »
 • kombinə edilmiş

  Hər iki növü birləşdirməklə hesablanan

  Tam oxu »
 • komissiya müqaviləsi

  Komissiya müqaviləsinə görə bir tərəf (komisyonçu) digər tərəfin (komitentin) tapşırığı ilə muzd müqabilində öz adından, lakin komitentin hesabına bir

  Tam oxu »
 • kommandit ortaqlığı

  -Kommandit ortaqlığı elə bir ortaqlıqdır ki, ortaqlığın adından sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ortaqlığın öhdəlikləri üzrə öz əmlakı ilə m

  Tam oxu »
 • kommersiya məqsədi ilə istifadə

  Satmaq, kirayəyə vermək, yaxud kommersiya yayımının digər üsulları, həmçinin bunların həyata keçirilməsinin təklif edilməsi

  Tam oxu »
 • kommersiya sirri

  Hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə və başqa fəaliyyəti ilə bağlı, sahibinin razılığı olmadan açıqlanması, onların qanu

  Tam oxu »