Словарь терминов

 • müalicə-sağlamlaşdırma yeri

  Təbii müalicə ehtiyatlarına malik təbiət ərazisi

  Полностью »
 • müdafiə

  Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsi istinad edilən şəxsə qarşı irəli sürülmüş ittihamın təkzibi və ya yüngülləşdirilməsi, onun hüquq v

  Полностью »
 • müdafiə olunan xərc maddələri

  Büdcə ili ərzində maliyyələşdirilməsinə sekvestr tətbiq olunmayan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş büdcə xərcləri

  Полностью »
 • müdafiə tərəfi

  Birlikdə götürülmüş şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs, onun müdafiəçisi və mülki cavabdehdir

  Полностью »
 • müddət

  Mülki hüquq və vəzifələrin əmələ gəlməsinin, dəyişdirilməsinin və xitamının bağlı olduğu vaxt

  Полностью »
 • müdiriyyət

  Mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formasından asılı olmayaraq müəssisələrin işçilərlə əmək müqaviləsi (bağlaşması) bağlamaq, bu müqaviləni pozmaq və ya dəy

  Полностью »
 • müəllif

  Əsərin yaradıcısı olan fiziki şəxs

  Полностью »
 • müəssisə

  Mülkiyyətçinin təşkilati-hüquqi formasından, adından və fəaliyyət növündən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq

  Полностью »
 • müəssisə əmlakı

  Müəssisənin dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərinin məcmuudur

  Полностью »
 • müəssisənin aktivi

  Müəssisənin əsas vəsaitindən, digər uzunmüddətli vəsait qoyuluşundan, dövriyyə vəsaitindən və maliyyə aktivlərindən (qeyri-maddi aktivlər də daxil olm

  Полностью »
 • müəssisənin, obyektin start qiyməti

  Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qayda tətbiq edilməklə əmlakın hesablanmış və ilk hərraca çıxarılma qiyməti

  Полностью »
 • müəssisənin passivi

  Müəssisənin kreditor borcu da daxil olmaqla borc və cəlb edilmiş vəsaitdən (subvensiyalar, dotasiyalar və s

  Полностью »
 • müflisləşmə

  Borclunun öz öhdəliklərinin ödəmə qabiliyyətinin olmaması

  Полностью »
 • mühafizə olunan obyekt

  Özəl mühafizə müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən hüquqa zidd qəsdlərdən mühafizə edilən daşınmaz (binalar, tikililər, qurğular

  Полностью »
 • mühafizə olunan seleksiya nailiyyəti

  Dövlət reyestrinə daxil olan, petentləşmiş bitki materialı və damazlıq ehtiyatı

  Полностью »
 • mühafizəçi

  Xüsusi hazırlıq keçmiş, bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada özəl mühafizə müəssisəsində və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsində əmək müqaviləsi (kontra

  Полностью »
 • mühasibat balansı

  Hesabat dövrünün son gününə müəssisənin, idarənin, təşkilatın və digər təsərrüfat subyektlərinin əmlak və maliyyə vəziyyətini əks etdirən maliyyə hesa

  Полностью »
 • mühasibat uçotu hesabı

  Təsərrüfat əməliyyatları haqqında məlumatların və mühasib uçotunda digər informasiyanın qruplaşdırılması və saxlanılması üçün əsas vahiddir

  Полностью »
 • mühasibat uçotu hesablarının tətbiqi

  Müəssisə əmlakının, öhdəliyinin hərəkəti üzrə bütün təsərrüfat əməliyyatlarını, gəlir və xərc, mənfəət, zərər və bu kimi bütün başqa göstəricilərini y

  Полностью »
 • mühasibat uçotu registrləri

  Təsərrüfat əməliyyatlarının ilkin uçot sənədlərinə əsasən sistemləşdirilməsidir

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun fasiləsizliyi

  Müəssisə yarandığı gündən ləğv edildiyi günədək bütün fəaliyyəti dövründə mühasibat uçotunun fasiləsiz həyata keçirilməsi, ləğvetmə zamanı mühasibat u

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun hesablar planı

  Mühasibat uçotunun müəyyən edilmiş əlamətləri üzrə sintetik və subhesabların məcmusudur

  Полностью »
 • mühasibat uçotunun standartları

  Bu qanunun müddəalarının inkişafı məqsədilə qəbul edilmiş mühasibat uçotunun aparılmasına dair icbari qaydaları və ya göstərişləri müəyyən edən normat

  Полностью »
 • mükafat

  Əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması məqsədi ilə əmək haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və form

  Полностью »
 • müqavilə

  Mülki hüquq və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və ya xitamı haqqında iki və ya bir neçə şəxsin razılaşması

  Полностью »
 • mülki müdafiə

  Dinc dövrdə və ya müharibə dövründə əhalinin (Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan əcnəbilərin və vətən

  Полностью »
 • mülki müdafiə sistemi

  Mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi həvalə edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, qüvvə və vasitələrin, xüsusi fondların, rabitə

  Полностью »
 • mülki silah

  Özünümüdafiə, ov və idmanla məşğul olma üçün nəzərdə tutulmuş silah

  Полностью »
 • mülkiyyət hüququ

  Subyektin ona mənsub əmlaka (əşyaya) öz istədiyi kimi sahib olmaq, ondan istifadə etmək və ona dair sərəncam vermək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və

  Полностью »
 • müntəzəm kataloq

  Bilik sahələri üzrə mövcud fondun məzmununu açıqlayır

  Полностью »
 • mürəkkəb çatışmazlıq

  Fiziki çatışmazlığın, əqli və (və ya) psixi ləngimələrin məcmusu

  Полностью »
 • mürəkkəb əmlak

  Əgər müxtəlif növlü əşyalar ümumi təyinat üzrə istifadə edilməsini nəzərdə tutan vahid tam yaradırlarsa, bir əmlak (mürəkkəb əmlak) sayılırlar

  Полностью »
 • müsadirə

  Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda mülkiyyətçidən əmlakın törədilmiş cinayətə görə sanksiya kimi məhkəmənin hökmü ilə əvəzsiz alına bilməsi

  Полностью »
 • müstəqil enerji istehsalçısı

  Dövlətə, müxtəlif təsərrüfat sahələrinə və özəl təşkilatlara mənsub olub, onlara məxsus enerji şəbəkəsi ilə dövlət elektroenergetika müəssisəsinin və

  Полностью »
 • müstəntiq

  Öz səlahiyyətləri daxilində Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət işi üzrə ibtidai istintaqı aparan şəxs

  Полностью »
 • müşahidə

  Məlumatların yığılması və onların qiymətləndirilməsi əsasında ekspert rəyinin hazırlanması

  Полностью »
 • müşahidə zonası

  Sanitar-mühafizə zonasının hüdudları xaricində radiasiya nəzarəti aparılan ərazi

  Полностью »
 • müşahidəçi

  Seçkilərin (referendumun) keçirilməsi zamanı seçkiləri (referendumu) müşahidə etmək üçün siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, referendum üzr

  Полностью »
 • müşayiət olunan baqaj

  Gömrük sərhəddindən keçən fiziki şəxslər tərəfindən keçirilən mallar

  Полностью »
 • müşayiət olunmayan baqaj

  Fiziki şəxslərə məxsus olan və onlardan ayrıca, nəqliyyat təşkilatları ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən keçirilən mallar

  Полностью »
 • müştəri

  Yükgöndərən, yükalan sərnişin, icarəçi və sair kimi daşıyıcı ilə bağlanmış müqaviləyə uyğun nəqliyyatdan istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Полностью »
 • müvəkkil bank

  Bank lisenziyasına və qiymətli kağızlar bazarında broker və ya diler fəaliyyəti ilə məşğul olmaq lisenziyalarına malik olan və Ticarət sistemi funksiy

  Полностью »
 • müvəkkil banklar

  Valyuta əməliyyatlarının aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının lisenziyasını almış banklar və digər kredit təşkilatları

  Полностью »
 • müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimi

  Müvəqqəti idxal (ixrac) olunan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində və ya onun hüdudlarından kənarda gömrük rüsumlarından, vergilərin

  Полностью »
 • müvəqqəti idxal (ixrac) malları

  Müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimi altında rəsmiləşdirilmiş mallar

  Полностью »
 • müvəqqəti idxal (ixrac) müddəti

  Malların müvəqqəti idxal (ixrac) gömrük rejimində rəsmiləşdirildiyi andan həmin malların digər gömrük rejimində rəsmiləşdirildiyi anadək və ya mallar

  Полностью »
 • müvəqqəti məşğulluq

  Vətəndaşların müəyyən müddət ərzində ictimai-səmərəli fəaliyyəti

  Полностью »
 • müvəqqəti razılaşdırılmış atılma

  tullantı Atmosfer havasının keyfiyyəti və müvafiq ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı nəzərə alınmaqla atılmanın yol verilən həddinə mərhələlərlə nail o

  Полностью »
 • nağd xarici valyuta

  Dövriyyədə olan və müvafiq xarici dövlətdə, yaxud dövlətlər qrupunda qanuni ödəniş vasitəsi olan banknotlar, xəzinə biletləri, sikkələr şəklində pul n

  Полностью »
 • nağdsız hesablaşma

  Pul nişanlarından istifadə etmədən ödəniş sənədləri vasitəsilə həyata keçirilən ödəniş

  Полностью »