Словарь терминов

 • məcburi dayanma

  Texniki nasazlıq və ya aparılan yükün, sürücünün (sərnişinin) vəziyyətinin və ya yolda maneə yaranmasının doğurduğu təhlükə üzündən nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • məcburi enmə

  Texniki nasazlıq, anlaşılmazlıq və bu kimi digər səbəbdən plandan kənar hava gəmisinin enməsi

  Полностью »
 • məcburi əmək

  Qanunsuz olaraq şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcbur edilməsi

  Полностью »
 • məcburi köçkün

  Xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütamadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayış ye

  Полностью »
 • mədaxil-məxaric kassası

  Həm mədaxil, həm də məxaric kassalarının funksiyalarını həyata keçirən kassa

  Полностью »
 • mədəni landşaft

  İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış mənzərəli yer səthləri

  Полностью »
 • mədəni-maarif fəaliyyəti

  Özfəaliyyət əsasında sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin təmin olunması

  Полностью »
 • mədəni-texniki meliorasiya

  Torpaqların kol-kosdan, daş-kəsəkdən, ağac kötüklərindən və başqa əşyalardan təmizlənməsi, torpaqların rekultivasiyası

  Полностью »
 • mədəniyyət fəaliyyəti

  Mədəniyyət sərvətlərinin yaradılması, toplanması, tədqiqi, təbliği, yayılması, nümayişi və qorunması

  Полностью »
 • mədəniyyət işçisi

  Peşəkar yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan və ya mədəniyyət təsisatında işləyən şəxs

  Полностью »
 • mədəniyyət sərvətləri

  Mənəvi və estetik ideallar, normalar və davranış qaydaları, dillər, dialektlər, ləhcələr, milli və etnik ənənələr və adətlər, tarixi toponimlər, folkl

  Полностью »
 • məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

  Bir və ya bir neçə şəxs (fiziki və (və ya) hüquqi şəxs) tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara

  Полностью »
 • məhdudiyyətli görünmə

  Duman, yağış, qar və başqa şəraitdə, habelə toranlıqda yolun 300 metrdən az məsafədə görünməsi

  Полностью »
 • məhkəmə

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ədalət mühakiməsini həyata keçirmək məqsədilə yaradılan, Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə mü

  Полностью »
 • məhkəmə eksperti

  Məhkəmə ekspertizasının aparılması həvalə olunmuş, məhkəmə ekspertizasının predmetinə aid olan xüsusi məsələlərə dair zəruri biliyə malik olan və işin

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası

  Təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin (hakimin) icraatında olan işin halları barədə informasiya daşıyan maddi obyektlər, hadisələr və

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti

  Məhkəmə ekspertizasının təşkil edilməsi və aparılması ilə əlaqədar fəaliyyət olub, xüsusi elmi biliklər vasitəsilə proses iştirakçılarının hüquqlarını

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizası idarəsi

  Məhkəmə ekspertizası fəaliyyətini həyata keçirən dövlət orqanı

  Полностью »
 • məhkəmə ekspertizasının predmeti

  Məhkəmə ekspertizasının həll etdiyi məsələlər dairəsi

  Полностью »
 • məhkəmə iclasında sədrlik edən

  Cinayət işinə və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallara təkbaşına, bir neçə hakimdən ibarət tərkibdə və ya andlı iclasçıların iştirakı ilə bax

  Полностью »
 • məhkəmənin hökmü

  Şəxsin təqsirləndirildiyi əməllərdə onun təqsirli olub-olmaması, təqsirləndirilən şəxsə cəza tətbiq edilib-edilməməsi haqqında birinci və apellyasiya

  Полностью »
 • məxaric kassası

  Əməliyyat günü ərzində nağd pul və digər qiymətlilərin verilməsini həyata keçirən kassa

  Полностью »
 • məxfi statistik məlumatlar

  Rəsmi statistika materiallarının istehsalı üçün toplanan və birbaşa və ya dolayı yolla statistik vahidlərin tanınmasına və ilkin məlumatların aşkar ol

  Полностью »
 • məxfilik qrifi

  Məlumat daşıyıcısının özündə və ya ona qoşulan sənədlərdə qoyulan, daşıyıcısı olduğu məlumatın məxfilik dərəcəsini göstərən rekvizitlərdir

  Полностью »
 • məxsusiləşdirmə kodu

  Operatorun, provayderin və abunəçinin müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq edilən rəqəmlər və (və ya) işarələr

  Полностью »
 • məişət (təsərrüfat)-içməli su

  Yaşayış məntəqəsində yaşayan əhalinin və sənaye müəssisələrinin işçilərin məişət (təsərrüfat) və içmək məqsədləri üçün istifadə olunan su

  Полностью »
 • məişət abonenti

  Yaşayış binalarının mənzillərində, yataqxanalarda, xüsusi yaşayış evlərində, həmçinin bağlarda, şəxsi qarajlarda məişət məqsədləri üçün elektrik enerj

  Полностью »
 • məişət maşın və cihazlarının təmiri emalatxanası

  Məişət maşın və cihazlarının (soyuducuların, tozsoranların, televizorların, saçqurudanların, velosipedlərin, musiqi alətlərinin, şirə və ət çəkən maşı

  Полностью »
 • məişət tullantıları

  Əhalinin həyat fəaliyyəti nəticəsində yaşayış yerlərində əmələ gələn əşyalar, maddələr və materiallar

  Полностью »
 • məqsədli büdcə fondları

  Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrin tərkibində konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün formalaşan və istif

  Полностью »
 • məqsədli lotereya

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə dövlət əhəmiyyətli layihənin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən lotereya forması

  Полностью »
 • məlumat bazası

  Materialların seçilməsinə və ya düzümünə görə yaradıcı əməyin məhsulu olan və kompüterin (HEM-in) köməyi ilə tapıla və işlənə biləcək şəkildə sistemlə

  Полностью »
 • məlumat bildirişi

  Məlumatın verilənlər daşıyıcısında yazılmış forması

  Полностью »
 • məlumat toplularının hüquqi qorunması

  Məlumat toplularının quruluşunun müəlliflik hüququ və məzmununun xüsusi qorunma hüququ ilə bir-birindən asılı olmayan ikili qorunma forması

  Полностью »
 • məlumat toplusu

  Sistemli və ya metodik qaydada tərtib edilmiş və elektron, yaxud digər vasitələrlə əldə oluna bilən əsərlərin, verilənlərin və digər materialların təq

  Полностью »
 • məlumat toplusunun dərc edilməsi

  Məlumat toplusunun kompüterin yaddaşına yazılması və çap mətninin buraxılması da daxil olmaqla, nüsxələrin sayının zəruri ehtiyacları ödəməsi şərti il

  Полностью »
 • məlumat toplusunun istifadəsi

  Məlumat toplusunun surətçıxarılması, dərc edilməsi, kütləvi nümayişi, ifası və bildirişi, yayılması, o cümlədən onun yenidən işlənməsi (modifikasiyası

  Полностью »
 • məlumat toplusunun kütləvi bildirişi

  Məlumat toplusunun naqil və ya naqilsiz rabitə vasitələri ilə hər hansı üsulla kütləvi bildirişi, o cümlədən elə tərzdə kütləyə çatdırılması ki, hər k

  Полностью »
 • məlumat toplusunun kütləvi nümayişi və ifası

  Məlumat toplusunun əhalinin qeyri-müəyyən dairəsinin qavramasını mümkün edən istənilən nümayiş və ifa formasında təqdim edilməsi

  Полностью »
 • məlumat toplusunun surətçıxarılması

  Məlumat toplusunun bir və ya daha çox nüsxədə hər hansı maddi daşıyıcıya köçürülməsi, o cümlədən kompüterin yaddaşına yazılması

  Полностью »
 • məlumat toplusunun uyğunlaşdırılması

  adaptasiyası İstifadəçinin konkret texniki avadanlığında və ya istifadə etdiyi proqrama uyğun işləməsini təmin etmək məqsədi ilə məlumat toplusunda də

  Полностью »
 • məlumat toplusunun yayılması

  Məlumat toplusunun orijinalının və nüsxələrinin satış və ya mülkiyyət hüququnun başqa yolla verilməsi ilə kütləyə çatdırılması

  Полностью »
 • məlumat toplusunun yenidən işlənməsi

  modifikasiyası Məlumat toplusunun uyğunlaşdırılmasına aid olmayan digər dəyişikliklərin aparılması

  Полностью »
 • mənfi qudvil

  Mübadilə (alqı-satqı) əməliyyatı baş verdiyi tarixdə, identifikasiya olunan aktiv və öhdəliklərin alqı dəyərinin ədalətli dəyərindən üstün olan hissəs

  Полностью »
 • mənimsəmə və ya israf etmə

  Təqsirkara etibar edilmiş özgə əmlakını talama

  Полностью »
 • mənzil sertifikatı

  Mənzil sertifikatları fiziki və hüquqi şəxslər arasında yerləşdirilən sənədli qiymətli kağızlar olub, sahiblərinə buraxılış şərtlərində müəyyən olunan

  Полностью »
 • mərkəzləşdirilmiş gəlir

  Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlərə uyğun olaraq dövlət büdcəsi gəlirlərindən yerli gəlirlər çıxıldıqdan sonra formalaşan gəlir

  Полностью »
 • mərkəzləşdirilmiş xərc

  Büdcə təsnifatına uyğun olaraq, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan müvafiq orqanların fəaliyyətinin və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclə

  Полностью »
 • mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri

  Eyni sistemə aid olan kitabxanaların vahid strukturda könüllü birləşməsi

  Полностью »
 • mərkəzləşdirilmiş klirinq

  Klirinq təşkilatı tərəfindən ticarət iştirakçılarının bağladıqları fyuçers kontraktları üzrə hüquq və öhdəlikləri əldə etməklə, əvəzləşdirilmənin apar

  Полностью »