VARIABILITY

n dəyişkənlik; qeyri-sabitlik; ~ of prices qiymətlərin dəyişkənliyi

VARAN
VARIABLE