yararsız tullantılar

İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar

yanğınsöndürmə texnikası məhsulu
yarımqoşqu