АЭРАЦИЯ

ж xüs. aerasiya, havalandırma (havasını dəyişdirmə, havaya vermə, hava buraxma).

АЭРАРИЙ
АЭРО-