AÇIQCA

Mənbələrdə aç-ğın-ca kimi verilib. Kök (aç) feildir, aç-ğın sifətdir, sifətin üzə­rinə -ca qoşması artırılıb. Gəlincə, doyunca sözləri də həmin qəlib üzrə ya­ranıb. Deməli, -ınca4 feili bağlama şəkilçisi tarixi baxımdan mürəkkəbdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AÇIQ-AYDIN
AÇMAQ1

Digər lüğətlərdə