Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • JADEİT

  fr. jadeite, jade – nefrit

  Tam oxu »
 • JAKET

  Ərəbcədir, “куртка” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • JANDARM

  fr. gensdarme < fr. gens – adamlar + fr. armes – silah

  Tam oxu »
 • JANR

  Fransız sözüdür, “cins” deməkdir. Dram cinsdir, komediya, faciə və s. onun növləridir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • JASMİN

  Yasəmən sözünün dəyişmiş formasıdır. Şərq dillərindən fransız dilinə keçib və Avropaya yayılıb. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • JEODA

  yun. geodes – torpaqdan olan

  Tam oxu »
 • JMIX

  Rus sözüdür, жать (sıxmaq) kəlməsi ilə bağlıdır, “sıxılmış” deməkdir. El arasında cımıx kimi işlədilir

  Tam oxu »
 • KAATİNQA

  port. kaatinqa – ağ meşə

  Tam oxu »
 • KABAB

  M. Fasmer türk mənşəli hesab edir. Əgər göy (od) sözü ilə bağlıdırsa, onda türk mənşəlidir və bizdən ərəblərə də keçib

  Tam oxu »
 • KABARQA

  Mənbələrdə tağurğa, tonurğu variantları da mövcuddur. Cütdırnaqlı məməli heyvandır, otla qidalanır. Erkəklərin qarnında müşk istehsal edən vəzi var, r

  Tam oxu »
 • KABOTAJ

  fr. caboter – sahilboyu üzmək

  Tam oxu »
 • KABUS

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə qarabasma işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KADASTR

  fr. cadastral < yun. katastikhos – qeydiyyat

  Tam oxu »
 • KAĞAN

  Mənbələrdə bu sözün yerinə bağan kəlməsi işlədilib və “halqa” kimi izah olunur. Ehtimal ki, boğmaq, bağlamaq feili zəminində yaranıb

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  Ərəbcə kain varlıq deməkdir, -at isə cəm şəkilçisidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KAKAO

  İspancadır, bitki növüdür, ağacı 3-8 metr hündürlüyündə olur, toxumundan (meyvəsindən) şokolad hazırlanmasında istifadə olunur

  Tam oxu »
 • KALAMİN

  lat. calamina

  Tam oxu »
 • KALDERA

  isp. caldera – böyük qazan

  Tam oxu »
 • KALMANI

  Çarığın xüsusi növüdür. Güman ki, “Kaloğlan (igid oğlan) üçün tikilmiş çarıq” demək olub, burnu dik olur, əsli kaloğlanı kimidir

  Tam oxu »
 • KAM

  Fars dilində iki mənası var: 1) arzu 2) damaq, ağız. İkinci məna zəminində dişlə bağlı qamaş feili əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • KAM

  alm. kamm – yal

  Tam oxu »
 • KAMAN

  Farscadır, “yay” (“yay-ox” deyirik) deməkdir (qövsvarı olur). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KAMPOS

  port. kompo – çöl, açıq sahə

  Tam oxu »
 • KAMYAB

  Farscadır, kam “arzu”dur, yab isə yaftən (tapmaq, əldə etmək) feilinin əsa­sıdır. Mənası “arzuya çatan” deməkdir

  Tam oxu »
 • KANAL

  İtalyan mənşəlidir, ilkin mənası “boru” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KANKAN

  Farsca kəndən (qazmaq) feili ilə qohumdur, -kən (kan) həmin feilin qram­matik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • KANQA

  Oğuz igidlərindən birinin layihəsi üzrə araba düzəldiblər. Bu igid Barmaqlıq Çosun Billik idi. Arabanı düzəldən ustalar iş prosesində kanqa-kanqa deyə

  Tam oxu »
 • KANNİBAL

  1492-ci ildə Xristofor Kolumb Atlantik okeanı ilə özünün məşhur səyahəti zamanı digər yerlərlə bərabər, indi bizim Kuba və Espanyola (sonuncunun ərazi

  Tam oxu »
 • KANYON

  isp. canon – boru

  Tam oxu »
 • KAPSUL-XƏBƏR

  lat. capsula – kiçik qutu

  Tam oxu »
 • KAR

  Fars kəlməsidir. Bizdə tonok (глухой), tondor (оглушать), ton (оглохнуть), qulaqyok (qulaqsız) kimi sözlərdən istifadə edilib

  Tam oxu »
 • KAR

  alm. kar – küpə

  Tam oxu »
 • KARANTİN

  Fransızca “qirx” (40) deməkdir. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün 40 gün təcrid tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olub

  Tam oxu »
 • KARBONADO

  isp. carbonado, carbo – kömür

  Tam oxu »
 • KARGÜZAR

  Farscadır, kar “iş”, güzar (əsli: qozar) isə “müəyyənləşdirən”, “nizam­la­yan” deməkdir. Kargüzar  “işi nizama salan” anlamını əks etdirir

  Tam oxu »
 • KARİKATURA

  lat. carrus – şişirtmək

  Tam oxu »
 • KARL

  Qədim tevton dilində (alman və ingilis dilləri bu dildən yaranıb) ”eorl” və “ceorl” insan demək idi. İlk vaxtlar, ola bilsin, bu sözlər eyni mənanı ve

  Tam oxu »
 • KARSALA

  Bəzi dialektlərdə ağır eşidən adama karsala deyirlər. Kök kar sözüdür, farscadan gəlmədir. -sala hissəsinin sayaq sözü ilə bağlı olması barədə fikir s

  Tam oxu »
 • KARTODİAQRAM

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. diagramma – təsvir, rəsm

  Tam oxu »
 • KARTOF

  İtalyan mənşəlidir, trüfel kimi olub, ruslarda kartofel şəklinə düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • KARTOQRAM

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. gramma – yazı

  Tam oxu »
 • KARTOMETRİYA

  yun. chartes – papirus vərəqi + yun. metron – ölçü

  Tam oxu »
 • KARVAN

  Qədim hind dilində dəvəyə karvan deyiblər. Farslar isə dəvə qatarına karvan deyirlər. Deməli, karvan tarixi baxımdan hind sözüdür, dəvə ilə bağlıdır

  Tam oxu »
 • KASIB

  Ərəb mənşəlidir, güman edirəm ki, kasad sözü ilə qohumluğu var. İlkin mə­nası “xırda alverçi” (çərçi) demək olub

  Tam oxu »
 • KASSİTERİT

  yun. kassiteros – qalay

  Tam oxu »
 • KATARXEY

  yun. katarkhaios – qədimdən əvvəl

  Tam oxu »
 • KATOLİSİZM

  yun. katholikos – ümumi, hamıya aid olan

  Tam oxu »
 • KAUSTOBİOLİTLƏR

  yun. kaustos – yanar + yun. bios – həyat + yun. lithos – daş

  Tam oxu »
 • KAVALER

  Roma imperiyasının mövcudluğunun son dövrlərində at haqqında danışanda “caballus” sözünü işlədirdilər

  Tam oxu »
 • KAYNOZOY

  yun. kainos – yeni + yun. zoo – həyat, canlı

  Tam oxu »