ADAMYANA

Adam sözü “Adəm” deməkdir, -yana isə farsca -anə (-yanə) şəkilçisinin dəyişmiş formasıdır (şairanə...), bizdəki -casına şəkilçisinin sinonimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADAM
ADAPTASİYA

Digər lüğətlərdə