ANITMAQ

Bir vaqiə, mənzərə qarşısında çaşıb-qalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ANI1
ANRAMAQ

Значение слова в других словарях