Слово ABLYASİYA в этимологическом словаре азербайджанcкого языка.

lat. ablatio – dağılma, azalma

← ABQORA

Fars mənşəlidir, ab “su”, qora isə “kal üzüm” deməkdir (kal “üzüm suyu”, yəni “turş şirə” anlamını v

ABORİGEN →

Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)