Словарь антонимов азербайджанского языка

 • BIY

  BIY – VAY Bıy, nə qəşəng ceyrandır, bunu haradan almısan (Mir Cəlal); Vay öldüm, vay öldüm, kömək ediniz (S

  Полностью »
 • BİC

  BİC – AĞILLI Bildi ki, oğlu necə bic və haramzadədir (M.F.Axundzadə); Yorulduq dəlilərdən, gəlmədi bir ağıllı (Ata

  Полностью »
 • BİCA

  BİCA – MƏNALI İmanın olsun, ay kişi! Niyə bica söz danışırsan? (M.İbrahimov); Rüstəm kişi onların üz-gözündə mənalı bir ifadə gördü (M

  Полностью »
 • BİCLİK

  BİCLİK – DÜZLÜK Çərçizadə nə qədər bicliyi, bacarığı, istedadı vardı, ortaya çıxartdı (Ə.Vəliyev); Bərəkət ondur, onu da düzlük (Ata

  Полностью »
 • BİÇARƏ

  BİÇARƏ – ZALIM Biçarə münəccimbaşının ərvahı uçub, başladı yarpaq kimi titrəməyə (M.F.Axundzadə); ..

  Полностью »
 • BİÇİMLİ

  BİÇİMLİ – YARAŞIQSIZ Nazik və biçimli dodaqları iyul günəşindən solan qızılgülün yarpağı qədər küskün idi (M

  Полностью »
 • BİÇİMSİZ

  BİÇİMSİZ – YÖNDƏMLİ Qısaboylu, biçimsiz bir adam sol ayağını çəkə-çəkə içəri girdi (A.Şaiq); Heç olmasa, sir-sifəti yöndəmli idi (“Ulduz”)

  Полностью »
 • BİDAR

  BİDAR – YUXULU Eyləyibsən məni eşqə giriftar;Gündüzüm biqərar, gəncələr bidar (M.P.Vaqif); Yuxulu gözləri ilə baxdı (Ə

  Полностью »
 • BİGANƏ

  BİGANƏ – DOĞMA Biganəsən, olmaz məni görmək sənə qismət! (A.Səhhət); Ora ki özünün doğma yurdu idi (S

  Полностью »
 • BİGANƏLİK

  BİGANƏLİK – DOĞMALIQ Xalqla dövlət arasında ədavətin, biganəliyin əsil səbəbi ruhanilərdir (M.F.Axundzadə); Doğmalıq kəlməsi dilinin əzbəri idi

  Полностью »
 • BİKAR

  BİKAR – İŞLƏK Mənim işim elə düşübdür ki, bir dəqiqə bikar otura bilməyirəm (N.Vəzirov); Qızxanım əri kimi işlək, xoşxasiyyətli, namuslu bir qadın idi

  Полностью »
 • BİKARÇILIQ

  BİKARÇILIQ – ÇALIŞQANLIQ Oxucularımızdan iltimas edirəm ki, ...Əhməd bəyin bikarçılıqdan yazdığı altı sütunlu baş məqaləyə diqqət etsinlər (C

  Полностью »
 • BİKEF

  BİKEF – ŞAD Yoldaşlar, daha bundan sonra məni bikef görməzsiniz (Ə.Haqverdiyev); Qaraca qız isə ürəyində bu işə şad idi (S

  Полностью »
 • BİQEYRƏT

  BİQEYRƏT – NAMUSLU Sən bacının yerinə mənimi [ərə] verirsən, ay biqeyrət?! (B.Talıblı); Namuslu qadın həyasından qışqırmırdı ki, səsini qonşuları və o

  Полностью »
 • BİQƏM

  BİQƏM – DƏRDLİ Layiq deyil sənə nakəsi-biqəm; Adam gərək ola adama həmdəm (M.P.Vaqif); Dərdli söylədiyini dəli söyləməz (Ata

  Полностью »
 • BİLDİR

  BİLDİR – İNDİ Mən ləqəb sözünü bildirə kimi bilməzdim (C.Məmmədquluzadə); Onlar indi xoşbəxt yaşayırlar (Ə

  Полностью »
 • BİLDİRKİ

  BİLDİRKİ – İNDİKİ Al bu canımı, bildirki ziyanın çıxsın (Raci); Heç zaman qəm-qüssə indiki qədər ürəyimi sıxmamışdı (İ

  Полностью »
 • BİNAMUS

  BİNAMUS – HƏYALI Atamın qanını unutmaq üçün mən gərək bişərəf və binamus bir adam olam (M.İbrahimov); Qan, həyalı, namuslu qadının başına sıçradı, əli

  Полностью »
 • BİNƏVA

  BİNƏVA – ZALIM Binəva kişi belə fikir edirdi ki, bəli, mənim oğlum oxuyub böyük yaranal olub gələcək (Ə

  Полностью »
 • BİRBAŞA

  BİRBAŞA – DOLAYI Yazıq muzdur qolu boynunda sınıqçıdan qayıdıb, birbaşa öz xozeyninin yanına gəldi (S

  Полностью »
 • BİRDƏN

  BİRDƏN – YAVAŞCA İmran birdən gülümsündü (Ə.Vəliyev); Bir dəfə səhv elədin, yavaşca üstündən keçdim (Ə

  Полностью »
 • BİRGƏ

  BİRGƏ – AYRICA Gənclik kitabının yarpaqlarını; İki il onunla birgə çevirdin (M.Müşfiq); Ayrıca otağınız var, hər şeyi də içində (C

  Полностью »
 • BİRİNCİ

  BİRİNCİ – AXIRINCI Bu sözü birinci kim dedi, axırıncı kim dedi (G.Hüseynoğlu)

  Полностью »
 • BİRLİK

  BİRLİK – AYRILIQ Bizi ruhlandıran bu şanlı birlik; Bu qüdrət, bu qüvvət, məhəbbət olmuş (M.Rahim); Ayrılıq həyəcanlı vücudunu tutmuşdu (Çəmənzəminli)

  Полностью »
 • BİRLİKDƏ

  BİRLİKDƏ – AYRILIQDA Mənim yeganə arzum sizin onunla birlikdə qurmaq istədiyiniz xoşbəxtliyi görməkdir (M

  Полностью »
 • BİŞMİŞ

  BİŞMİŞ – ÇİY Bişmiş süd, yağ, ilıq yumurta, ağ çörək süfrəni bəzədi (Ə.Vəliyev); Hanı burada qədrini bilən; Bəli, çiy süd əmib əzəldən insan (H

  Полностью »
 • BİTİŞİK

  BİTİŞİK – AYRI Pəri Soltanın evi zindana bitişik idi (Nağıl); Vətəndən ayrı düşüb, indi naməkan ölürəm (Natəvan)

  Полностью »
 • BİTİŞMƏK

  BİTİŞMƏK – AYRILMAQ Borular bir-birinə bitişdi (M.Hüseyn); Mən səndən ayrılmaq istəmirəm, ayrıla bilmirəm, ancaq ayrılıram (C

  Полностью »
 • BİTKİN

  BİTKİN – YARIMÇIQ Şeir, mədh, qəzəl, həcv, mərsiyə və s. yazdıqda o barədə nə mümkünsə, hamısın de, bitkin bir əsər yarat, heç vaxt yarımçıq yazma (“Q

  Полностью »
 • BİTMƏK

  BİTMƏK – QURUMAQ Ot kökü üstə bitər (Ata. sözü); Bir damcıya möhtac idim; Qurumuşdu bağça-bağım... (Şəhriyar)

  Полностью »
 • BİVƏFA

  BİVƏFA – ETİBARLI Nə gərək sevdiyim o bivəfanı; Nə də belə hicran dağı görəydim (Q.Zakir); Sabah bizim ailənin ən etibarlı üzvü sayılırdı

  Полностью »
 • BOĞUCU

  BOĞUCU – TƏMİZ Göytəpənin üstünə boğucu, ağır qaranlıq çökmüşdü (İ.Şıxlı); Gecə yağış yağdığına görə səhərin havası çox saf və təmiz idi (S

  Полностью »
 • BOĞUQ

  BOĞUQ – AYDIN Allahyar kənd itlərinin boğuq səsini eşidib ürəkləndi (İ.Şıxlı); Kükrəyib daşan Kürün qıjıltısı daha aydın eşidilirdi (İ

  Полностью »
 • BOL

  BOL – AZ Həkim də buyurmuşdu ki, çoxlu süd və bol yumurta yesin (S.S.Axundov); Sizin sözünüzün kəsəri azdır! (S

  Полностью »
 • BOLLUCA

  BOLLUCA – AZCA Ona yemək vermə, içmək vermə, bolluca nağıl söylə (S.S.Axundov); Qoy bu gün azca danışsın

  Полностью »
 • BOLLUQ

  BOLLUQ – KASADLIQ O, çörək dostudur, bolluq carçısı (Abbasağa); Heç, elə-belə bazarın kasadlığı ovqatımı təlx eləyib (Ə

  Полностью »
 • BOLŞEVİK

  BOLŞEVİK – MENŞEVİK Bolşevik nə aldanır, nə də təslim olur (M.S.Ordubadi); Əşi, menşeviklər tülkü kimidir; bir az təpinəndə sıpıxır bir-bir

  Полностью »
 • BOMBOŞ

  BOMBOŞ – DOPDOLU Anasının hər zaman bəzəkli saxladığı bu otaq bomboş idi (S.Rəhman); Tamaşa salonu ağzına kimi dopdoludur (C

  Полностью »
 • BORANLI

  BORANLI – İSTİ Payız çatanda axıra boranlı, qarlı qış yetər (A.Səhhət); Nə gözəldir dolaşmaq isti yay fəsilləri; Bu sərin sahilləri (M

  Полностью »
 • BORANLIQ

  BORANLIQ – İSTİLİK Atasız tifilləri basdı boranlıq, bizə nə; Tapmayır acyalavaclar güzəranlıq, bizə nə? (M

  Полностью »
 • BOŞ

  BOŞ – BƏRK Yetişib köməyə, çatıb haraya; Ona bərk də tanış, boş da tanışdır (H.Hüseynzadə). BOŞ – DOLU Otaq dolu idi, boş kürsü yox idi (M

  Полностью »
 • BOŞALMAQ

  BOŞALMAQ – BƏRKİMƏK Əvvəldən yaxşı danışdı, sonra birdən boşaldı (M.F.Axundzadə); Dostluq bərk ayaqda bərkiyər (B

  Полностью »
 • BOŞALTMAQ

  BOŞALTMAQ – DOLDURMAQ Piri kişi torbadakı arıları bir boş pətəyə boşaltdı (S.S.Axundov); Salatın dizi üstə çöküb onları yığdı, səliqə ilə qutuya doldu

  Полностью »
 • BOŞBOĞAZ

  BOŞBOĞAZ – BAŞIAŞAĞI Vera da atası kimi ciddidir, sadədir, çoxdanışan və boşboğaz deyil (S.Rəhimov); Aslanı hamı başıaşağı, heç kəslə işi olmayan adam

  Полностью »
 • BOYNUBURUQ

  BOYNUBURUQ – ZALIM Gözü yolda boynuburuq qalınca; Ölüm aşiqlərə xoş səadətdi (Q.Zakir); Ey zalım xan! Zalım xan! Sən qorxub öz canından; Yurdu versən

  Полностью »
 • BOYNUYOĞUN

  BOYNUYOĞUN – ZƏHMƏTKEŞ Məşədi Əbdülbağı razı olmamışdı ki, dörd yüz on manat verilsin boynuyoğun molla Qivama (C

  Полностью »
 • BOZ

  BOZ – AYDIN Sabah, Allah qoysa, qurtarrıq, hava bozdur: bu dəxi yaxşıdır (N.Vəzirov); Yağış nə qədər gurultulu yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın

  Полностью »
 • BOZARMAQ

  BOZARMAQ – AÇILMAQ Payız fəsli olduğu üçün hava yaman bozarmışdı (A.Makulu); Bir-iki dəqiqə davam edən yağışdan sonra göy açılmağa başladı (Çəmənzəmin

  Полностью »
 • BOZLUQ

  BOZLUQ – AÇIQLIQ Dağlara yaxınlaşdıqca aran təbiətinin bozluğu, kasıblığı hiss edilmədən geridə qalırdı (M

  Полностью »
 • BÖYÜK

  BÖYÜK – KİÇİK – Bu mənim qızım və bu da kiçik oğlumdur, böyük qardaşları Tiflisdə oxuyur (S.S.Axundov)

  Полностью »