Словарь антонимов азербайджанского языка

 • BAŞSIZ

  BAŞSIZ – AĞILLI Bu başsız uşaq başa düşür ki, öz hərəkətləri ilə özünə dost qazanmır. Çox ağıllı və namuslu qız imiş (M

  Полностью »
 • BATABAT

  BATABAT – ÇIXAÇIX Günün batabat zamanı idi (M.İbrahimov); Mən evdən çıxaçıxda o məni yaxaladı

  Полностью »
 • BATAQLI

  BATAQLI – QURU Bataqlı küçələr düzəlib, gecələr elektrik ilə işıqlanırdı (S.S.Axundov); Mahmud... quru ot-ələf yığılmış çardağın altına girdi (Ə

  Полностью »
 • BATAQLIQ

  BATAQLIQ – QURULUQ Küçənin ortası hər zaman bataqlıq və palçıq olurdu (S.Rəhman); Adanın quruluq hissəsində oturub dənizə tamaşa edirdik (M

  Полностью »
 • BATIQ

  BATIQ – ÇIXIQ Qoy onun o quyuya düşmüş batıq gözləri lap kəlləsinə çıxsın (S.Rəhimov); Elə bil onun gözü yerindən oynamış, çıxıq kimi görünürdü

  Полностью »
 • BATIŞ

  BATIŞ – ÇIXIŞ Günəşin batışı ilə çıxışı gözəl olur. Günorta yerində olanda ona heç baxan da olmur (Çəmənzəminli)

  Полностью »
 • BATİN

  BATİN – ZAHİR Niyə qoyun başlı qurdların ürəyinə işıq salmır ki, zahirdə qızılgüldür, amma batində onun tikanlarıdır (Ə

  Полностью »
 • BATİNİ

  BATİNİ – ZAHİRİ Bu adamın zahiri quruluşu kimi, batini həyatının da çox maraqlı olduğunu onun hər sözündən, hər hərəkətindən anlamaq olurdu (A

  Полностью »
 • BATMAQ

  BATMAQ – ÇIXMAQ Vallah özümü elə itirmişəm ki, bilmirəm gün haradan çıxır, harada batır (Ə.Haqverdiyev)

  Полностью »
 • BAYAĞI

  BAYAĞI – MƏNALI Rəsulovun şirin dili, dərin mənalı baxışı o dəqiqə öz təsirini göstərdi (C.Əmirov); Bayağı adamlar yadıma düşəndə qanım qaralır (M

  Полностью »
 • BAYAQ

  BAYAQ – DÜNƏN Mən bayaq zarafat eləmirdim (Elçin); Dünən bu hadisə onu bərk əsəbiləşdirmişdi (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • BAYAT

  BAYAT – TƏZƏ Sonra anam dedi ki, iki tikə çörəyimiz qalıb, özü də bayatdır, isti çörək al, atan gəlib təzə çörək yesin (M

  Полностью »
 • BAYĞIN

  BAYĞIN – AÇIQ Almazın dalğın duruşu, bayğın baxışları, gizli göz yaşları Pakizəni heç açmırdı (A.Şaiq); Sabirin yazdığı şeirlərin çoxu açıq və sadə an

  Полностью »
 • BAYRAM

  BAYRAM – YAS Xanın bayramıdır, elin yasıdır (S.Rüstəm)

  Полностью »
 • BEHİŞT

  BEHİŞT – CƏHƏNNƏM Pərvərdigara, belə müqəddəs kişi cəhənnəmə düşəndə bəs behiştə kim göndəriləcək? (Ə

  Полностью »
 • BEHİŞTLİK

  BEHİŞTLİK – CƏHƏNNƏMLİK Onu bilirəm ki, behiştlik atan güclə yadımdadır (Çəmənzəminli); Dərvişsiz olan məmləkətin şöhrəti olmaz; Dünyası cəhənnəmlik o

  Полностью »
 • BEKAR

  BEKAR – İŞGÜZAR Ay qız, bekar dayanma, tez ol, onun cibindəki tapançanı çıxart (C.Əmirov); Muxtar Zeynalovu işgüzar və gözütox bir adam kimi tanıyırdı

  Полностью »
 • BEKARÇILIQ

  BEKARÇILIQ – İŞGÜZARLIQ Bekarçılıqdan darıxıram (C.Əmirov); Çünki onu tanıyırdı, işgüzarlığına bələd idi (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • BƏD

  BƏD – ŞAD Şad xəbəri tez çatdırmağa heç vaxt tələsmir, bəd xəbəri tez deməyə ürəyi atlanır (F.Kərimov)

  Полностью »
 • BƏDBƏXT

  BƏDBƏXT – BƏXTİYAR Gərçi bu bədbəxt özü elmə həvəskardır (M.Ə.Sabir); Axırımız məsud, gələcəyimiz bəxtiyardır, – dedim (M

  Полностью »
 • BƏDBƏXTLİK

  BƏDBƏXTLİK – BƏXTİYARLIQ Get-gedə kəndi kasıblıq və bədbəxtlik bürüyürdü (A.Şaiq); Körpə anasını itirdi birdən; Qanadı büküldü bəxtiyarlığın (Q

  Полностью »
 • BƏDXAH

  BƏDXAH – XEYİRXAH O vədə öz babalarının əməllərindən xəcalət çəkib xeyirxahları ilə bədxahlarını əlbəttə tanıyacaqdır (Ə

  Полностью »
 • BƏDXAHLIQ

  BƏDXAHLIQ – XEYİRXAHLIQ Lakin bir il sonra xanımın heç kəsə bədxahlıq edən adam olmadığını gördükdə.

  Полностью »
 • BƏDXƏRC

  BƏDXƏRC – QƏNAƏTCİL Arvadının niyə bu qədər tələbkar, bədxərc olduğuna dair suallara cavab tapa bilmirdi (Ə

  Полностью »
 • BƏDXƏRCLİK

  BƏDXƏRCLİK – QƏNAƏTÇİLİK Bədxərclik və israfla, səxavət və əliaçıqlıq arasında fərq vardır (M.Talıbov); Qənaətçilik çox faydalıdır

  Полностью »
 • BƏDLİK

  BƏDLİK – YAXŞILIQ Lakin bədlikdən iki zırpı it də onlarla gəlirdi (M.Talıbov); Üç il bundan qabaq uşaqlar haqqında yaxşılıq indi də mənim yadımdan çıx

  Полностью »
 • BƏDSİFƏT

  BƏDSİFƏT – GÜLƏRÜZ Bədsifət adamdır, qaşqabağından zəhər yağır. Həmişə gülərüz gördüyüm Səlim indi bomboz bozarmışdı

  Полностью »
 • BƏXTƏVƏR

  BƏXTƏVƏR – BƏDBƏXT Getmə, getmə, görüm kimin yarısan? Hansı bəxtəvərin vəfadarısan? (Aşıq Qurbani); Bu

  Полностью »
 • BƏXTƏVƏRLİK

  BƏXTƏVƏRLİK – BƏDBƏXTLİK Dərdim var, ay başına dönüm, sirrim var, mən bəxtəvərlikdən buraya gəlməmişəm (B

  Полностью »
 • BƏXTİQARA

  BƏXTİQARA – XOŞBƏXT Bu qaragözlüləri bunca sevmişəm, Vahid! Nə yaxşı olmamışam bəxtiqarə, şükür olsun! (Ə

  Полностью »
 • BƏLA

  BƏLA – XOŞBƏXTLİK Kiçik bir xəta böyük bəlalar törədir (M.İbrahimov); Əfsus ki, yazıq Nurəddin üçün bu xoşbəxtlik çox çəkmədi (S

  Полностью »
 • BƏLALI

  BƏLALI – UĞURLU O şair mədh edir min bir gülzarı; Bəlalı aşiği, sevdalı yarı (S.Vurğun); Mənim tərifimdən, ey uğurlu quş; Onun qəlbindəki tikanı qopar

  Полностью »
 • BƏLƏD

  BƏLƏD – NAŞI Dadaş... sən dediyin adamların heç birinə mən bələd deyiləm (C.Məmmədquluzadə); Necə naşı bağbanam ki; Bir çiçəyi mənim olmaz (M

  Полностью »
 • BƏLƏDLİK

  BƏLƏDLİK – NAŞILIQ Döyüş işinə nəzəri cəhətdən o qədər bələdliyim yoxdur (Mir Cəlal); İndi, yoldaş, neçə il naşılıq eləyəcəksən? (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • BƏLƏKLİ

  BƏLƏKLİ – AÇIQ Bələkli iki körpə baş-ayaq nənnidə yatırdı (M.İbrahimov); Uşağın qundağı açıq idi

  Полностью »
 • BƏLƏMƏK

  BƏLƏMƏK – AÇMAQ Sona sevə-sevə, oxşaya-oxşaya qızı Məryəmi bələyirdi (A.Şaiq); Süngülər açmayan yolu açdın; Qələmindən cavahirat saçdın (A

  Полностью »
 • BƏRƏKƏTLİ

  BƏRƏKƏTLİ – YARARSIZ Bu il rayonun, doğrudan da bərəkətli illərindən biri idi (S.Rəhimov); Yararsız yerləri yararlılaşdırmaq lazımdır

  Полностью »
 • BƏRƏKƏTSİZ

  BƏRƏKƏTSİZ – YARARLI Sanki havadan un ələnirdi. Ancaq bu bərəkətsiz un yeri ağartmırdı (Mir Cəlal);

  Полностью »
 • BƏRİ

  BƏRİ – ORA Yaxşı deyil, bəri gəl! (M.Hüseyn); ...Bu gün uşaqları da götürüb ora gedək (Ə.Vəliyev)

  Полностью »
 • BƏRK

  BƏRK – BOŞ Bərkdə də, boşda da sözü bir olub; Şərəfli, şöhrətli adlı babalar (H.Hüseynzadə). BƏRK – ZƏİF Əgər bircə dəqiqə bərk külək əssə və ya bir t

  Полностью »
 • BƏRKİMƏK

  BƏRKİMƏK – BOŞALMAQ – Hə, bərkidi, bala, gedək budkaya... (G.Hüseynoğlu); Əvvəldən yaxşı danışdı, sonra birdən boşaldı (M

  Полностью »
 • BƏRKLİK

  BƏRKLİK – BOŞLUQ Mənim barmaqlarım kobudluqda, bərklikdə oymaqdan qalmaz (Ə.Əbülhəsən); Bəy, özü də boşluq eyləyibsən (Ə

  Полностью »
 • BƏRPA

  BƏRPA – BƏRBAD İstehkamçı mühəndis deməkdir, yəni körpü tikəcək, yolları bərpa edəcək, səngər quracaqsınız (Mir Cəlal); Bütün əməyim bərbad oldu

  Полностью »
 • BƏSİT

  BƏSİT – MÜRƏKKƏB Həyat haqqında sənin təsəvvürlərin nə qədər bəsitdir, Güləbətin! – dedi (M.İbrahimov); Mürəkkəb işdən hər adamın başı çıxmır

  Полностью »
 • BƏSTƏ

  BƏSTƏ – HÜNDÜR Eldə bir qız sevmişəm; Alagöz, boyu bəstə (Bayatı); Əkbər boyca hündürdü

  Полностью »
 • BƏSTƏBOY

  BƏSTƏBOY – UCABOY Təqribən on-on beş yaşlı, bəstəboy, badamı qaragöz bir qız Mayanın diqqətini cəlb etdi (M

  Полностью »
 • BƏY

  BƏY – QUL Söymə qul atamı, söyməyim bəy atana (Ata. sözü). BƏY – NÖKƏR Özü də şəhərimizin birinci bəyidir

  Полностью »
 • BƏZƏN

  BƏZƏN – HƏMİŞƏ Maralın vahiməsi Cumanı bəzən min cür pis fikrə, şübhəyə salırdı (Ə.Əbülhəsən); [Almaz:] Mənim qapım dostlarımın üzünə həmişə açıqdır (

  Полностью »
 • BƏZZAT

  BƏZZAT – ALİCƏNAB Yoxsa vurulmusan qıza, ay bəzzat? (S.Rüstəm); Alicənab adammış (S.Rüstəm)

  Полностью »
 • BIY

  BIY – VAY Bıy, nə qəşəng ceyrandır, bunu haradan almısan (Mir Cəlal); Vay öldüm, vay öldüm, kömək ediniz (S

  Полностью »