Словарь антонимов азербайджанского языка

 • KÜKRƏK

  KÜKRƏK – SAKİT Bu adamlar kükrək bir dəniz, daşqın bir çay misalında idilər (Ə.Vəliyev); Həsən adəti üzrə sakit idi (M

  Полностью »
 • KÜKRƏMƏK

  KÜKRƏMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Gizlənmiş, boğulmuş qəzəb yeni qüvvə ilə kükrəməkdə idi (M.İbrahimov); Uşaq bir xeyli ağladıqdan sonra sakitləşdi (“Azərbaycan”

  Полностью »
 • KÜLƏKLİ

  KÜLƏKLİ – SAKİT Gündə milyon dəfə dəyişir halın; Bakının küləkli günlərin kimi (O.Sarıvəlli); Hava sakit və aydın idi (M

  Полностью »
 • KÜR

  KÜR – RAHAT Sonra ağzı göyçəklər deyəcəklər ki, Əlyarov kürdür, heç kəslə yola gedən deyil (M.Hüseyn); O çox rahat uşaqdır, heç kəsə toxunmur

  Полностью »
 • KÜRLƏŞMƏK

  KÜRLƏŞMƏK – RAHATLAŞMAQ Uşaq hey ağlayır, kürləşir, sakitləşmir. Əvvəl aşıb-coşdu, sonra rahatlaşdı (A

  Полностью »
 • KÜRLÜK

  KÜRLÜK – RAHATLIQ Uşağın heç rahatlığı yoxdur, kürlük eləyir (“Ulduz”)

  Полностью »
 • KÜSKÜN

  KÜSKÜN – RAZI Arıq, zərif, gözləri küskün qadının da təəccübdən gözləri açıla qaldı (M.Eynullayeva); Onlar bu görüşdən çox razıdırlar (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • KÜSKÜNLÜK

  KÜSKÜNLÜK – BARIŞIQLIQ Əkbəri bir uşaq küskünlüyü bürüdü (Mir Cəlal); Ailələr arasında barışıqlıq oldu (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • KÜSMƏK

  KÜSMƏK – BARIŞMAQ Küsmək barışmağa yoldur (Ata. sözü)

  Полностью »
 • KÜSÜLÜ

  KÜSÜLÜ – BARIŞIQLI Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, yenə küsümüz küsü (Ata. sözü); Barışıqlı məsələsinin üstündən keçdilər (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • KÜT

  KÜT – BACARIQLI Elə çıxırdı ki, Ramiz çox küt uşaqdır (M.İbrahimov); Əslində isə çox bacarıqlı və istiqanlı oğlandır (C

  Полностью »
 • KÜTBAŞ

  KÜTBAŞ – DÜŞÜNCƏLİ Müstəbiddir, cəlladdır, qaniçəndir, kütbaşdır (M.İbrahimov); Çox düşüncəli idi Lacivərd (S

  Полностью »
 • KÜTBEYİN

  KÜTBEYİN – ZEHİNLİ Sona kütbeyin yox, zehinli bir qız idi

  Полностью »
 • KÜTLƏŞMƏK

  KÜTLƏŞMƏK – KƏSƏRLƏŞMƏK Ayın arxasınca fikirləşərək; Nəhayət yorulur, kütlənir başı (S.Vurğun); Böyüdükcə onda dərsə həvəs artır, başı kəsərləşir

  Полностью »
 • KÜTLƏVİ

  KÜTLƏVİ – FƏRDİ Tamaşalara fərdi və ya kütləvi şəkildə getmək olar

  Полностью »
 • KÜYLÜ

  KÜYLÜ – SƏSSİZ Məclisimiz küylü keçdi. Gülarə çarpayının üstünə sərilib səssiz ağlamağa başladı (C.Məmmədov)

  Полностью »
 • KÜYLÜLÜK

  KÜYLÜLÜK – SƏSSİZLİK Bizim həyət o biri həyətlərdən küylülüyü ilə fərqlənir. Səssizlik içində, yol ayrıcında; Atın qulaqları şəkləndi birdən (H

  Полностью »
 • QABA

  QABA – ZƏRİF Çox uzun lağlağı, həm də qaba bir adam idi (M.Hüseyn); Məktubu oxuyarkən əlindən çıxardığı zərif yun əlcəkləri paltosunun cibinə soxdu (Ə

  Полностью »
 • QABAQ

  QABAQ – SONRA Məsələn, hər kəs su içməmişdən qabaq su içmək ehtiyacı duyur (M.İbrahimov); Pələngin dərisini soyub evə qayıdandan sonra qonşular başına

  Полностью »
 • QABAQCA

  QABAQCA – ARXACA Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn). QABAQCA – DALINCA Özü qabaqca, mən isə dalınca getdim (M

  Полностью »
 • QABAQCIL

  QABAQCIL – MÜHAFİZƏKAR Qabaqcıl ziyalılarda bir ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ümid hiss edilirdi (A.Şaiq); Öz əqidəsinə görə çox mühafizəkar adamdır (Ə

  Полностью »
 • QABAQKI

  QABAQKI – SONRAKI İki gün qabaqkı əzab və əziyyət yenə də yadına düşdü (Ə.Vəliyev); Mən sonrakı günümüzü fikir eləyirəm, sən də kef axtarırsan

  Полностью »
 • QABALAŞMAQ

  QABALAŞMAQ – ZƏRİFLƏŞMƏK Şaiqin rəftarı yoldaşlarına qarşı qabalaşmışdı. Zərifə böyüdükcə həm xasiyyətcə, həm də zahiri cəhətdən zərifləmişdir

  Полностью »
 • QABALIQ

  QABALIQ – ZƏRİFLİK Qabalığı üstündə onu Anateli bir dəfə vəzifəsindən qovmaq istəyirdi (S.Vəliyev); Taqqıltının zərifliyindən duyuram ki, qadın barmaq

  Полностью »
 • QABARIQ

  QABARIQ – YATIQ Sinəsi qabarıqdır, canlıdır biləkləri (S.Rüstəm); Onun sifəti bir qədər yatıqdır (“Jurnalist”)

  Полностью »
 • QABARMA

  QABARMA – ÇƏKİLMƏ Qərbi Avropanın şimal və qərb hissələrində böyük qabarma və çəkilmələr olur

  Полностью »
 • QABARMAQ

  QABARMAQ – ENMƏK Birdən sanki üfüq enir, torpaq qabarır; Qarşımızı kəsən, dağı bir əl qopardı (R.Rza)

  Полностью »
 • QABARTMAQ

  QABARTMAQ – YATIRTMAQ At yalını qabarmış, quyruğunu dikəltmiş, gözlərini və ayaqlarını oynadırdı (S.Rəhimov); Şiraslan

  Полностью »
 • QAÇARAQ

  QAÇARAQ – YAVAŞ-YAVAŞ Bərabərimə yetişincə çəpərin arxasından iki əlləri ilə boynu qucaqlayıb qaçaraq gözdən qeyb oldu (S

  Полностью »
 • QAÇMAQ

  QAÇMAQ – DAYANMAQ O tələsik yerindən durub qapıya qaçdı (M.İbrahimov); Məni hərarət çulğaladı. Küçənin ortasında dayandım (S

  Полностью »
 • QADA

  QADA – SEVİNC Bənd oldu könül bir gülə, səs tutdu mahalı; Guya ki, bu dünyada qan oldu, qada düşdü (C

  Полностью »
 • QADALI

  QADALI – FƏRƏHLİ A üzü qaralı, başı qadalı, xatınları, oğul-uşağı nə deyə dustaq etdin (M.Rzaquluzadə); Körpə uşaqların gələcəyi nurlu, fərəhli olacaq

  Полностью »
 • QADIN

  QADIN – KİŞİ Ayrım qızı şişman bir qadın idi. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var idi (A.Şaiq); İmanın olsun, ay kişi! Niyə bica söz danışı

  Полностью »
 • QADINLIQ

  QADINLIQ – KİŞİLİK Gəlinlər kişilik duyduqca səndə; Bir istilik keçdi gül dodaqlara (S.Vurğun); Gəlin tez uçuraq o daş qəfəsi; Gülsün qadınlığın ağlay

  Полностью »
 • QADİR

  QADİR – BACARIQSIZ Min nemət yetirir vətən torpağı; Alqış, mərd, qabarlı, qadir əllərə! (Ə.Cəmil); Elə bacarıqsızdır ki, on saata işə sala bilməyəcək

  Полностью »
 • QAXAC

  QAXAC – YUMŞAQ Çörək gün altında quruyub qaxaca dönmüşdü (Ə.Əbülhəsən); Kəhər hələ kifayət qədər qurumamış yumşaq otu böyründən söküb yeyirdi (M

  Полностью »
 • QAİB

  QAİB – ZÜHUR Ceyran söz anlar kimi sıçrayıb meşədə qaib olur (Çəmənzəminli); Gecmi, tezmi bilməm, amma həqq edər bir gün zühur (M

  Полностью »
 • QAQQILDAŞMAQ

  QAQQILDAŞMAQ – AĞLAŞMAQ Qaqqıldaşın, qoy yatanlar ayılsın (S.Rüstəm); Uşaqların ağlaşmağı kəndin kimsəsiz sükutunu pozdu (Ə

  Полностью »
 • QALAQLAMAQ

  QALAQLAMAQ – DAĞITMAQ Bəziləri isə dizi üstə oturub yenicə gətirdikləri quru odunu qalaqlayırdılar (M

  Полностью »
 • QALAMAQ

  QALAMAQ – KEÇİRMƏK Fəcrin soyuq tonqalı yananda; Mən də tonqal qaladım gah dağda, gah aranda (Ə.Cəmil); İşığı keçirib yerinə girdi

  Полностью »
 • QALDIRMAQ

  QALDIRMAQ – DÜŞÜRMƏK Yeməyini yalqız yeyən, yükünü özü qaldırar (Ata. sözü); Dərbari-şahinin qapısında fərmanlar Yusif Sərracı atdan düşürdülər (M

  Полностью »
 • QALXIQ

  QALXIQ – YATIQ Şinelinin qalxıq yaxasından üzü və çuxura düşmüş gözləri də güclə görünürdü (Ə.Əbülhəsən); Ay işığında onun yatıq üzü nurlandı (“Ulduz”

  Полностью »
 • QALXMAQ

  QALXMAQ – DÜŞMƏK Kərim dayı cəld yuxarı qalxdı (M.İbrahimov); – Yoxdur, xanım, yoxdur! – deyib cəld geri döndü və həyətə düşdü (M

  Полностью »
 • QALIN

  QALIN – İNCƏ Qalın dodaqları gömgöy kəsilir; Canından istilik uçub əskilir (S.Vurğun); Gözəllərin gərək incə belləri; Qənddən, nabatdan şirin dilləri

  Полностью »
 • QALINLAŞMAQ

  QALINLAŞMAQ – SEYRƏLMƏK Yavaş-yavaş payız qışa çevrilir, bacaların tüstüsü qalınlaşırdı (M.İbrahimov); Sarıya çalan bığları seyrəlmişdi (S

  Полностью »
 • QALINLIQ

  QALINLIQ – İNCƏLİK Dərin dərənin içi ilə qumluq aşağı axan suyun yanlarını kağız qalınlığında buz tuturdu (S

  Полностью »
 • QALMAQ

  QALMAQ – GETMƏK Şəhərdən gələn bütün təbliğatçılar, məsul işçilər onlarda qalarmışlar (S.Hüseyn); Vaqon çox sürətlə gedirdi (S

  Полностью »
 • QALMAQAL

  QALMAQAL – SAKİTLİK Toy evində düşmüş böyük qalmaqal (M.S.Ordubadi); Dərəqılınc bağlarına həzin bir sakitlik çökmüşdü (S

  Полностью »
 • QALMAQALLI

  QALMAQALLI – SAKİT Qalmaqallı işlərlə işim yoxdur (“Ulduz”); Kənd qaranlıq və sakit idi (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • QAMƏTLİ

  QAMƏTLİ – YÖNDƏMSİZ Rəşid... qamətli bir qızın ardınca düşüb heç yana baxmadan tələsik gedir, özünü ona yetirməyə çalışırdı (M

  Полностью »