Словарь антонимов азербайджанского языка

 • KOBUDLUQ

  KOBUDLUQ – ZƏRİFLİK Kobud dedim, kobudluq yerində xoşa gəlir (S.Rüstəm); Tıqqıltının zərifliyindən duydum ki, qadın barmaqlarıdır (S

  Полностью »
 • KOLLEKTİV

  KOLLEKTİV – TƏKBAŞINA Bu işin öhdəsindən kollektiv gələ bilər. Təkbaşına iş görmək də çətindir (M.S.Ordubadi)

  Полностью »
 • KOLLEKTİVLƏŞMƏK

  KOLLEKTİVLƏŞMƏK – FƏRDİLƏŞMƏK Buna görə də əmək kollektivləşməli və istehsal vasitələri kollektivin əlində olmalıdır (C

  Полностью »
 • KOMALAŞMAQ

  KOMALAŞMAQ – DAĞILMAQ Qadınlar komalaşdılar (Mir Cəlal); Vətəndaşlar, xahiş edirəm, dağılın (S.Qədirzadə)

  Полностью »
 • KOMİK

  KOMİK – QARAQABAQ ...Dəhşətli faciədə komik rol oynayan istedadsız bir aktyor qədər miskindir (M.Hüseyn); Evində və kənarda bəzən əsəbi, qaraqabaq, qa

  Полностью »
 • KONKRETLƏŞMƏK

  KONKRETLƏŞMƏK – ABSTRAKTLAŞMAQ Fikri abstraktlaşdırmaq yox, konkretləşdir ki, dinləyici özü üçün bir nəticə çıxartsın (“Ulduz”)

  Полностью »
 • KONKRETLİK

  KONKRETLİK – ABSTRAKTLIQ Cavab konkretlikdən çox uzaqdı, buna görə də Bəşirli onun sözünü kəsdi (Ə.Vəliyev); Gəl sən abstraktlıqdan uzaqlaş, bu heç kə

  Полностью »
 • KORAFƏHM

  KORAFƏHM – FƏRASƏTLİ O, korafəhm deyil, Bilal (G.Hüseynoğlu); Fərasətlidir, Allah başacan eləsin (G.Hüseynoğlu)

  Полностью »
 • KORAZEHİN

  KORAZEHİN – FƏRASƏTLİ Korazehin uşaqdır, məsələni çətin anlayır (“Azərbaycan”); Belə halda cürətli, cəld, güclü, fərasətli adam qalib gəlir (S

  Полностью »
 • KORŞALMAQ

  KORŞALMAQ – KƏSƏRLƏŞMƏK Bıçağı bülövə çəkdim, indi kəsərləşib. Bu qılınc isə çox korşalmışdı (M.İbrahimov)

  Полностью »
 • KORTƏBİİ

  KORTƏBİİ – ŞÜURLU İşə kortəbii yox, şüurlu yanaşmaq fayda verə bilər

  Полностью »
 • KOSMOPOLİT

  KOSMOPOLİT – NİHİLİST Nə nihilist deyən var, nə də ki, kosmopolit (R.Rza)

  Полностью »
 • KOŞ

  KOŞ – İTİ Bircə koş bıçaq da dəyməsin gözə (C.Novruz); Onların dişi neştərdən də itidir (A.Məmmədrza)

  Полностью »
 • KÖHNƏ

  KÖHNƏ – TƏZƏ Təzə qoltuqlarda köhnə falçılar; Nə qədər baş-başa gəlməliyik biz (H.Hüseynzadə)

  Полностью »
 • KÖHNƏLİK

  KÖHNƏLİK – TƏZƏLİK Atar köhnəliyi üstündən tamam... (M.S.Ordubadi); Gözüm də, ürəyim də təzəlik axtarır (S

  Полностью »
 • KÖHNƏLMƏK

  KÖHNƏLMƏK – TƏZƏLƏNMƏK Düzdür, amma fikirləri də, özü də bir az köhnədir (M.İbrahimov); Ala gözlərini gördüm; Təzələndi köhnə dərdim (Aşıq Ələsgər)

  Полностью »
 • KÖK

  KÖK – ARIQ Yasəmən, gör sənə nə kök qırqovul ovlamışam (S.S.Axundov); Saralmışın biridir, uzun, özü də arıq (C

  Полностью »
 • KÖKƏLMƏK

  KÖKƏLMƏK – ARIQLAMAQ Bəlkə heç kökəlməyəcəyəm (S.S.Axundov); O, Kiçik bəy kök, dolğun bir adamdı, arıqlamaq üçün çox səy edirdi (S

  Полностью »
 • KÖKLÜ

  KÖKLÜ – ƏSASSIZ Sənin gətirdiyin dəlillər köklü deyil, əsassızdır

  Полностью »
 • KÖKLÜK

  KÖKLÜK – ARIQLIQ Dayıdostum anamın köklüyünə işarə ilə söhbətə qarışdı (S.Qədirzadə); At arıqlıqda, igid qəriblikdə (Ata

  Полностью »
 • KÖLƏ

  KÖLƏ – AZAD Köksündə kölə qəlbi döyünür (C.Cabbarlı); Ağlama, qardaşımsan, yaşa, yarat! Yaxındır gözlənilən azad bir həyat (S

  Полностью »
 • KÖLƏLİK

  KÖLƏLİK – AZADLIQ Gör nə kökə saldı sənin həyatını köləlik (S.Rüstəm); Azadlıq gözəl yaşamaq üçündür (C

  Полностью »
 • KÖNÜLLÜ

  KÖNÜLLÜ – ZORLA O, hərbi çağırışı gözləmədən cəbhəyə könüllü gəlmişdi (Ə.Vəliyev); Heç kəsi dərnəyə zorla yazmırlar (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • KÖNÜLSÜZ

  KÖNÜLSÜZ – ÜRƏKLİ Qaşığı əlinə alıb boşqabdakı dovğanı könülsüz, həvəssiz içməyə başladı (İ.Məlikzadə); Bizim suallara ürəkli cavab verirdi (“Azərbayc

  Полностью »
 • KÖRPƏ

  KÖRPƏ – BÖYÜK Yüzlərcə körpə və rəngsiz əllər ətrafa səpələnmişdi (Çəmənzəminli); Uca olduğundan ananın özü; Ucadır, böyükdür hədiyyəsi də (B

  Полностью »
 • KÖRPƏLİK

  KÖRPƏLİK – BÖYÜKLÜK Körpəlik gülüşüm qanadlarında; Bir gün geriyə dönə, qaranquş! (M.Araz); Sən haqdan dönmədin həyat naminə; Bundadır böyüklük, bunda

  Полностью »
 • KÖVRƏK

  KÖVRƏK – BƏRK Könlümdə həsrətin kövrək sazı var (“Ulduz”); Bizim canımız bərkdir (Ə.Haqverdiyev)

  Полностью »
 • KÖVRƏKLİK

  KÖVRƏKLİK – BƏRKLİK Mən bir qranitəm ki, hər parçamda duyulur; bərkliyim; döyüşlərdə bərkliyim; ülfətdə kövrəkliyim (R

  Полностью »
 • KÖVRƏLMƏK

  KÖVRƏLMƏK – BƏRKİMƏK Səfər tez-tez kövrəlirdi (İ.Tapdıq); Biz mübarizədə böyüyüb bərkimişik (Ə.Vəliyev)

  Полностью »
 • KÜKRƏK

  KÜKRƏK – SAKİT Bu adamlar kükrək bir dəniz, daşqın bir çay misalında idilər (Ə.Vəliyev); Həsən adəti üzrə sakit idi (M

  Полностью »
 • KÜKRƏMƏK

  KÜKRƏMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Gizlənmiş, boğulmuş qəzəb yeni qüvvə ilə kükrəməkdə idi (M.İbrahimov); Uşaq bir xeyli ağladıqdan sonra sakitləşdi (“Azərbaycan”

  Полностью »
 • KÜLƏKLİ

  KÜLƏKLİ – SAKİT Gündə milyon dəfə dəyişir halın; Bakının küləkli günlərin kimi (O.Sarıvəlli); Hava sakit və aydın idi (M

  Полностью »
 • KÜR

  KÜR – RAHAT Sonra ağzı göyçəklər deyəcəklər ki, Əlyarov kürdür, heç kəslə yola gedən deyil (M.Hüseyn); O çox rahat uşaqdır, heç kəsə toxunmur

  Полностью »
 • KÜRLƏŞMƏK

  KÜRLƏŞMƏK – RAHATLAŞMAQ Uşaq hey ağlayır, kürləşir, sakitləşmir. Əvvəl aşıb-coşdu, sonra rahatlaşdı (A

  Полностью »
 • KÜRLÜK

  KÜRLÜK – RAHATLIQ Uşağın heç rahatlığı yoxdur, kürlük eləyir (“Ulduz”)

  Полностью »
 • KÜSKÜN

  KÜSKÜN – RAZI Arıq, zərif, gözləri küskün qadının da təəccübdən gözləri açıla qaldı (M.Eynullayeva); Onlar bu görüşdən çox razıdırlar (Mir Cəlal)

  Полностью »
 • KÜSKÜNLÜK

  KÜSKÜNLÜK – BARIŞIQLIQ Əkbəri bir uşaq küskünlüyü bürüdü (Mir Cəlal); Ailələr arasında barışıqlıq oldu (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • KÜSMƏK

  KÜSMƏK – BARIŞMAQ Küsmək barışmağa yoldur (Ata. sözü)

  Полностью »
 • KÜSÜLÜ

  KÜSÜLÜ – BARIŞIQLI Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, yenə küsümüz küsü (Ata. sözü); Barışıqlı məsələsinin üstündən keçdilər (“Azərbaycan”)

  Полностью »
 • KÜT

  KÜT – BACARIQLI Elə çıxırdı ki, Ramiz çox küt uşaqdır (M.İbrahimov); Əslində isə çox bacarıqlı və istiqanlı oğlandır (C

  Полностью »
 • KÜTBAŞ

  KÜTBAŞ – DÜŞÜNCƏLİ Müstəbiddir, cəlladdır, qaniçəndir, kütbaşdır (M.İbrahimov); Çox düşüncəli idi Lacivərd (S

  Полностью »
 • KÜTBEYİN

  KÜTBEYİN – ZEHİNLİ Sona kütbeyin yox, zehinli bir qız idi

  Полностью »
 • KÜTLƏŞMƏK

  KÜTLƏŞMƏK – KƏSƏRLƏŞMƏK Ayın arxasınca fikirləşərək; Nəhayət yorulur, kütlənir başı (S.Vurğun); Böyüdükcə onda dərsə həvəs artır, başı kəsərləşir

  Полностью »
 • KÜTLƏVİ

  KÜTLƏVİ – FƏRDİ Tamaşalara fərdi və ya kütləvi şəkildə getmək olar

  Полностью »
 • KÜYLÜ

  KÜYLÜ – SƏSSİZ Məclisimiz küylü keçdi. Gülarə çarpayının üstünə sərilib səssiz ağlamağa başladı (C.Məmmədov)

  Полностью »
 • KÜYLÜLÜK

  KÜYLÜLÜK – SƏSSİZLİK Bizim həyət o biri həyətlərdən küylülüyü ilə fərqlənir. Səssizlik içində, yol ayrıcında; Atın qulaqları şəkləndi birdən (H

  Полностью »
 • QABA

  QABA – ZƏRİF Çox uzun lağlağı, həm də qaba bir adam idi (M.Hüseyn); Məktubu oxuyarkən əlindən çıxardığı zərif yun əlcəkləri paltosunun cibinə soxdu (Ə

  Полностью »
 • QABAQ

  QABAQ – SONRA Məsələn, hər kəs su içməmişdən qabaq su içmək ehtiyacı duyur (M.İbrahimov); Pələngin dərisini soyub evə qayıdandan sonra qonşular başına

  Полностью »
 • QABAQCA

  QABAQCA – ARXACA Mən qabaqca gedirəm, o da arxamca gəlirdi (S.Hüseyn). QABAQCA – DALINCA Özü qabaqca, mən isə dalınca getdim (M

  Полностью »
 • QABAQCIL

  QABAQCIL – MÜHAFİZƏKAR Qabaqcıl ziyalılarda bir ruh yüksəkliyi, coşqunluq, ümid hiss edilirdi (A.Şaiq); Öz əqidəsinə görə çox mühafizəkar adamdır (Ə

  Полностью »