Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • ZABİTƏLİ

  ZABİTƏLİ – YUMŞAQ Qız da nə isə başqa milis işçilərindən bir az seçilən bu zabitəli oğlana baxıb gülümsündü (H

  Tam oxu »
 • ZAHİD

  ZAHİD – RİND İstəyir cənnəti zahid bu qədər hiylə ilə; Əbləhin fikrini gör, dildə təmənnasına bax (S

  Tam oxu »
 • ZAHİDLİK

  ZAHİDLİK – RİNDLİK Heç birimiz müqəddəslik və zahidlik iddiası etmirik (M.F.Axundzadə); Gəl sən rindlikdən əl çək

  Tam oxu »
 • ZALIM

  ZALIM – ADİL Bu, Cahan xanım kimi zalım və qorxulu deyildi (M.İbrahimov); Mötəbər hədisə görə, üç nəfər adil şahid şəhadət versə,

  Tam oxu »
 • ZARAFATCIL

  ZARAFATCIL – QARADİNMƏZ Biz onları kəndimizin Şahmar kimi zarafatcıl gəncləri ilə qarşılayaq (İ.Əfəndiyev); Xəlil əslində qaradinməz adam idi

  Tam oxu »
 • ZAVAL

  ZAVAL – SEVİNC Hünərdir keçirən bizi hər oddan; Olarmı hünərə zaval, ay Maral (B.Vahabzadə); Yollarda yubanmış əsgər məktubları yenidən evimizə ümid,

  Tam oxu »
 • ZAVALLI

  ZAVALLI – XOŞBƏXT Mən səndən nə istəyə bilərəm zavallı qadın (C.Məmmədov); Sən nə qədər xoşbəxtsən, Reyhan

  Tam oxu »
 • ZAY

  ZAY – YAXŞI Öküzün taydı, işin zaydı (Ata. sözü); Şəhərin ən yaxşı saraylarını o yaratmışdı (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ZEHİNLİ

  ZEHİNLİ – KÜT Səlim çox zehinli uşaqdır (İ.Şıxlı); – Ay küt, niyə başa düşmürsən, “liçni delası” odur ey, göz qabağında (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLİ

  ZƏDƏLİ – SAĞLAM Qayçılayanlar isə şüşə kimi ağ, qara salxımları zədəli gilədən təmizləyirdilər (Mir Cəlal); Gənc sağlam salxımları bir tərəfə qoydu (“

  Tam oxu »
 • ZƏFƏR

  ZƏFƏR – MƏĞLUBİYYƏT Yazır tarixlərə uğurlu zəfər; Bizim qəhrəmanlar, bizim igidlər (S.Rüstəm); Bütün başqa yollar məğlubiyyətə, ölümə aparır (M

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR

  ZƏHƏR – ŞİRİN Daima zəhərlər şirinlərin dalında gizlənir (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏNMƏK

  ZƏHƏRLƏNMƏK – SAĞALMAQ Havada mığmığa sancır insanı; Dönüb zəhərlənir insanın qanı (S.Vurğun); – Çarpayı

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİ

  ZƏHƏRLİ – ŞİRİN Həftələr, aylar keçir axşamlı-səhərli; Bəzən şirin, bəzən zəhərli (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTKEŞ

  ZƏHMƏTKEŞ – TƏNBƏL Ancaq indi ona aydın oldu ki, buradakı zəhmətkeş adamlar çox sadədirlər (S.Vəliyev); Yoxsa, bu tənbəldən sənə nə arvad olacaqdır (S

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTSEVƏR

  ZƏHMƏTSEVƏR – MÜFTƏXOR Ata-anası kimi zəhmətsevərdi (M.İbrahimov); Özgənin zəhməti ilə çörək yeyənlərə müftəxor deyərlər (Ə

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİ

  ZƏHMLİ – MÜLAYİM Aslan müəllim zəhmli bir adam idi (İ.Əfəndiyev); Sizi inandırıram ki, bütün Bakıda mənim kimi mülayim xasiyyətli, dostluqda sədaqətli

  Tam oxu »
 • ZƏİF

  ZƏİF – GUR Qızcığazın zəif səsini eşitdim (M.Talıbov); Xeyli keçdikdən sonra içəridən bir qadının gur səsi eşidildi (C

  Tam oxu »
 • ZƏİFLƏMƏK

  ZƏİFLƏMƏK – GÜCLƏNMƏK Mal azalmış, alver zəifləmişdi (Ə.Vəliyev); Sonanın hıçqırığı gücləndi (Ə.Cəfərzadə)

  Tam oxu »
 • ZƏİFLƏR

  ZƏİFLƏR – GÜCLÜLƏR Axırda zəiflər yavaşca başlayırlar əkilməyə və güclülər, yəni dəstə sahibləri qalırlar məclisdə (C

  Tam oxu »
 • ZƏKALI

  ZƏKALI – FƏRASƏTSİZ Zəkalı adamdı. Bir dəfə eşitdiyi söz həmişəlik hafizəsində qalırdı (S.Rəhman); [Kamran:] Xudayar xan həmişə tək gəlib-gedər

  Tam oxu »
 • ZƏQQUM

  ZƏQQUM – ŞİRİN Heyif oldu yarın şirin söhbəti; Zəhərə, zəqquma, ağıya döndü (Molla Cümə)

  Tam oxu »
 • ZƏLİL

  ZƏLİL – XOŞBƏXT Bəs nə üçün başı salamat və varlı sahibkarlar yoxsul və zəlil adamlara rəhm edirlər? (M

  Tam oxu »
 • ZƏLİLLİK

  ZƏLİLLİK – XOŞBƏXTLİK Şadlıq ilə saxladığın aşığı; Zəlilliklə imtahana çəkirsən (Aşıq Ələsgər); Mən əslən kəndimizin, bütün xalqımızın xoşbəxtliyi ilə

  Tam oxu »
 • ZƏNGİN

  ZƏNGİN – KASIB Mən Girdmanın zəngin adamlarını köməyə çağırmışam (M.Hüseyn); Aləmə dediklərindən mənə də, bu kasıb toxucuya da danış (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ZƏNGİNLƏŞMƏK

  ZƏNGİNLƏŞMƏK – YOXSULLAŞMAQ – Bəli, insan təbiəti dərk etməklə, onu dəyişdirməklə özü də zənginləşir (S

  Tam oxu »
 • ZƏNGİNLİK

  ZƏNGİNLİK – YOXSULLUQ Onda böyük zənginlik arzusu var idi (Çəmənzəminli); Mən onun üçün ağlayıram ki, sənə korluq, yoxsulluq peşəsi öyrətdim (Mir Cəla

  Tam oxu »
 • ZƏRƏR

  ZƏRƏR – XEYİR Bunun xeyri var ki, zərəri yoxdur; Gülməli insanlar həyatda çoxdur (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ZƏRƏRLİ

  ZƏRƏRLİ – XEYİRLİ Zərərli həşəratın məhv olması üçün şərait hazırlanır (Ə.Vəliyev); Lakin bunun başqa xeyirli bir cəhətini də görürdük (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ZƏRƏRSİZ

  ZƏRƏRSİZ – XEYİRSİZ Şeyx, o bir möhtərəm, zərərsiz adam; hər müsafir, qəribü aciz adam (H.Cavid); Cəmiyyətdən uzaq, həyatdan uzaq; Uydurma fəlsəfə xey

  Tam oxu »
 • ZƏRİF

  ZƏRİF – KOBUD Ağca xanım zərif əlini Qaraca qıza uzatdı, o da kobud barmaqları ilə onun əlini sıxdı (S

  Tam oxu »
 • ZƏRİFLƏŞMƏK

  ZƏRİFLƏŞMƏK – KOBUDLAŞMAQ Ancaq, deyəsən, Əşrəf qız kimi zərifləşmişdi (İ.Şıxlı); Günün istisində qarsıyıb bürünc rənginə düşmüş sifəti qartımış və ko

  Tam oxu »
 • ZƏRİFLİK

  ZƏRİFLİK – SƏRTLİK Zəriflikdə güləm, sərtlikdə qaya; Yoluna qar düşüb, şəfəq çilənib (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ZIQQI

  ZIQQI – ƏLİAÇIQ Xalıqverdiyevə görə Mirzə Cəmil çox xəsis, göy, zıqqı adamdır (Ə.Vəliyev); Ürəyi təmiz, əliaçıq qadındır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ZIRPI

  ZIRPI – BALACA Lakin bədlikdən iki zırpı it də onlarla gəlirdi (M.Talıbov); Evin balaca, kirli qapısı böyük alma, armud bağına baxır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ZIRPILIQ

  ZIRPILIQ – BALACALIQ – Əfəndim, yapdığın qəbahətin zırpılığını qanırsanmı? (Mir Cəlal); Onu boyunun balacalığı narahat edirdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ZIRRAMA

  ZIRRAMA – AĞILLI O dəli zırramaya bu büsat nə gərək idi? (M.İbrahimov); Ağıllı adam buna dözməzdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ZİBİLLƏMƏK

  ZİBİLLƏMƏK – TƏMİZLƏMƏK Nə üçün tum çırtlayıb bazarı zibilləyirsən? (C.Əmirov); Bir əliylə maşının qapısını açdı, o biri əliylə oturacağı silib, təmiz

  Tam oxu »
 • ZİBİLLİ

  ZİBİLLİ – TƏMİZ İki arvadlının evi zibilli olar (Ata. sözü); Yazın təmiz havasından nəfəs almaq üçün əlləşirdilər (M

  Tam oxu »
 • ZİBİLLİK

  ZİBİLLİK – TƏMİZLİK Vəziri qarğa olanın ağzı zibillikdə gərək (Ata. sözü); Gələn dəfə küçədən keçəndə təmizliyə fikir verərsən (C

  Tam oxu »
 • ZİL

  ZİL – BƏM Başdan kövrək olan kəsi; Zil yandırar, bəm ağladar (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ZİLLƏT

  ZİLLƏT – XOŞBƏXTLİK Nə zillətdir, nə möhnətdir; Buna bais, bəli, sənsən (Ü.Hacıbəyov); Təbiət qoysa yaşarsan, görərsən ki, xoşbəxtlik nə imiş (Mir Cəl

  Tam oxu »
 • ZİRƏK

  ZİRƏK – MAYMAQ Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar (H.Sarabski); Görmürsən, maymağın biridir (M

  Tam oxu »
 • ZİRƏKLİK

  ZİRƏKLİK – MAYMAQLIQ Öz zirəkliyi və qoçaqlığı ilə Şuşa qalasında məşhurlaşır (“Qaçaq Nəbi”); Sənin maymaqlığın ucundan biz ələ keçdik (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ZİYA

  ZİYA – QARANLIQ Dağların, bağların libası sarı; Günəşin də sönük ziyası sarı (A.Səhhət); Yalnız indi-indi qaranlıq evə alışan doktor qəmgin-qəmgin Bad

  Tam oxu »
 • ZİYAN

  ZİYAN – XEYİR Ziyana tələsdim, xeyrə gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ZİYANÇILIQ

  ZİYANÇILIQ – XEYİRXAHLIQ Bu, ziyançılıqdan başqa bir şey deyildir (S.Rəhimov); Onun xeyirxahlığı, dünəndən bəri ürəklərində düyün bağlamış qəmi, kədər

  Tam oxu »
 • ZİYANKAR

  ZİYANKAR – XEYİRXAH Rəzil və ziyankar o adamdır ki, öz bəxtinə qürrələnir (M.Talıbov); Müəllimin xeyirxah adam olduğunu çoxdan bilirdi (M

  Tam oxu »
 • ZİYANKARLIQ

  ZİYANKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Vəhşilik başqa şeydir, ziyankarlıq başqa (M.Talıbov); Belə xeyirxahlıq mərhəmət deyildir (M

  Tam oxu »
 • ZİYANLI

  ZİYANLI – XEYİRLİ Onlar ziyanlı qurdları və kəpənəkləri tutub yeyirlər (A.Şaiq); Onun hər bir doğru, xeyirli sözü və işi həmişə alqışla qarşılanacaqdı

  Tam oxu »