Толковый словарь азербайджанского языка

 • bax böyə

  Полностью »
 • BÖCƏK

  is. [ər.] Sərtqanadlı kiçik cücü. Qutunun içində altı cərgə səliqə ilə kəpənək, çəyirtkə və qeyri böcəklər kağıza sancılı halda düzülmüşdü

  Полностью »
 • BÖHRAN

  is. [ər.] 1. iqtis. Xırda istehsalatçıların iflasına, istehsalın azalmasına səbəb olan dövraşırı nisbi həddən artıq əmtəə istehsalı

  Полностью »
 • BÖHRANLI

  sif. Çox qarışıq, çox ağır, qorxulu. Xəstə böhranlı hal keçirir. – [Əbülhəsən bəy:] Bundan böhranlı, bundan ümidsiz bir dəqiqə görməmişdim

  Полностью »
 • BÖHT

  is. [ər.] Heyrət, təəccüb, mat qalma, çaşıb qalma, çaşqınlıq. …Böhtün içində onun [Hacı Xəlilin] keçən günləri bir-bir gəlib gözünün qabağından ötürdü

  Полностью »
 • BÖHTAN

  is. [ər.] Birini ləkələmək üçün nahaqdan ona pis bir şey isnad etmə; iftira, şər. Həqqa ki, deyil bu nüktə böhtan; İsbatinə vardır əldə bürhan

  Полностью »
 • BÖHTANÇI

  is. Böhtan söyləyən, böhtanla məşğul olan, başqasının üstünə böhtan atan, şər atan adam; iftiraçı. Böhtançını məsuliyyətə cəlb etdilər

  Полностью »
 • BÖHTANÇILIQ

  is. Böhtan atma, iftira etmə, iftiraçılıq; böhtançının işi, peşəsi, xasiyyəti. Böhtançılıq üstə işdən çıxarıldı

  Полностью »
 • BÖLƏN

  is. Bölmə əməlində: bölünən kəmiyyətin bölündüyü ədəd; məs.: 50:5=10 əməlində 5 bölən ədəd adlanır

  Полностью »
 • BÖLGƏ₂

  is. Müəyyən əlamətə görə seçilən ərazi sahəsi

  Полностью »
 • BÖLGƏ₁

  is. zool. Nərə balığının bir növü, beluqa

  Полностью »
 • BÖLGÜ

  is. 1. Bölmək işi. Məhsul bölgüsü. Əmək bölgüsü. İş bölgüsü. Gəlir bölgüsü. 2. Dərəcələrə bölünmüş cihaz və s

  Полностью »
 • BÖLMƏ

  is. 1. “Bölmək”dən f. is. 2. Riyaziyyatda: bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli

  Полностью »
 • BÖLMƏK

  f. 1. Bir şeyi parçalara, hissələrə, paylara ayırmaq. Əmlakı bölmək. Şagirdləri qruplara bölmək. // riyaz

  Полностью »
 • BÖLÜCÜ

  is. Hissələrə bölən, ayıran; təqsim edən

  Полностью »
 • BÖLÜK

  is. 1. Piyada və bəzi xüsusi qoşun hissələrində batalyon tərkibinə daxil olan əsgəri hissə; rota. Diviziyanın alayları, hər alayın bölükləri kənd aral

  Полностью »
 • BÖLÜK-BÖLÜK

  zərf Dəstə-dəstə, dəstələr halında. Adamlar bölük-bölük gəldilər. – Bölük-bölük, dəstə-dəstə qızınan; Sonam göldə üzən yerdir bu yerlər

  Полностью »
 • BÖLÜM

  is. 1. Bölmə işi. 2. Parça; bölünmüş hissə; pay, hissə

  Полностью »
 • BÖLÜM-BÖLÜM

  zərf Parça-parça, hissəhissə, tikə-tikə. Bölüm-bölüm olmaq

  Полностью »
 • BÖLÜNƏN

  f.sif. 1. Parçalanan, hissələrə ayrılan. 2. riyaz. Bölmə əməlində: bölünən ədədin adı; məs.: 10:5 = 2 əməlində 10 bölünəndir

  Полностью »
 • BÖLÜNMƏ

  “Bölünmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÖLÜNMƏK

  f. 1. Parçalanmaq, xırdalanmaq, hissələrə ayrılmaq. Hüceyrələr bölünüb artır. Buz ikiyə bölündü. 2. riyaz

  Полностью »
 • BÖLÜNMƏZ

  sif. 1. Qalıqsız bölünə bilməyən. Bölünməz ədəd. 2. Bölünməli olmayan. 3. Parçalanmayan, hissələrə ayrıla bilməyən; bütöv

  Полностью »
 • BÖLÜNMƏZLİK

  is. Bölünə bilməmə, parçalana bilməmə, hissələrə ayrıla bilməmə; bütövlük, tamamlıq, yekparəlik

  Полностью »
 • BÖLÜŞ

  is. Bölünmə, ya bölmə qaydası, tərzi, üsulu. Bu bölüş heç xoşuma gəlmədi

  Полностью »
 • BÖLÜŞDÜRMƏ

  “Bölüşdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÖLÜŞDÜRMƏK

  f. Bir şeyi və ya işi bir neçə adam və s. arasında bölmək, yaxud öz aralarında paylaşdırmaq. Malı bölüşdürmək

  Полностью »
 • BÖLÜŞDÜRÜCÜ

  sif. və is. Təqsim edən, bölüşdürən

  Полностью »
 • BÖLÜŞDÜRÜLMƏ

  “Bölüşdürülmək”dən f.is. Vaxtın düzgün bölüşdürülməsi

  Полностью »
 • BÖLÜŞDÜRÜLMƏK

  məch. 1. Bir neçə adam və s. arasında, yaxud öz aralarında bölünmək, paylaşdırılmaq. Bu günlərdə məhsul bölüşdürüləcəkdir

  Полностью »
 • BÖLÜŞMƏ

  “Bölüşmək”dən f.is

  Полностью »
 • BÖLÜŞMƏK

  qarş. Bir şeyi öz aralarında bölmək, təqsim etmək, paylaşdırmaq, yaxud bir şeydən bir hissə özünə götürüb, qalanını başqasına və ya başqalarına vermək

  Полностью »
 • BÖRK

  is. Papaq, baş geyimi. Mollanın börkünü çalıb oğru; Yüyürüb qaçdı bir bağa doğru. M.Ə.Sabir. [Xudayar bəy:] Kişi börkünü başına nədən ötrü qoyur? Onda

  Полностью »
 • BÖRKÇÜ

  is. Papaqçı. Börkçünün börkü olmaz, kürkçünün kürkü. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • BÖRKQAPAN

  is. Keçmişdə papaqla oynanılan bir oyun adı; papaqaldıqaç

  Полностью »
 • BÖRKLÜ

  sif. Papaqlı, başında börk olan

  Полностью »
 • BÖV

  bax böyə

  Полностью »
 • BÖVL

  is. [ər.] köhn. Sidik. □ Bövl etmək – işəmək. Ağacın altında, suyun qırağında bövl etmək yaxşı deyil

  Полностью »
 • BÖYƏ

  is. zool. Hörümçəyəoxşar zəhərli cücü

  Полностью »
 • BÖYƏLƏK

  is. zool. Heyvanların qanı və bitkilərin şirəsi ilə dolanan iri çibin

  Полностью »
 • BÖYƏLƏKÇİ

  is. məh. Hiyləbaz, araqızışdıran. [Həzrətqulu:] Nə vaxtacan bu Həsən kişi xalqın başına böyələkçi olacaq? Ə

  Полностью »
 • BÖYƏLƏKLƏNDİRMƏK

  f. məh. Acıqlandırmaq, qızışdırmaq

  Полностью »
 • BÖYƏLƏKLƏNMƏK

  f. məh. 1. Böyələk sancmasından qaçmaq, şıllaq atmaq (heyvanlar haqqında) . 2. məc. Acıqlanmaq, dalaşmaq istəmək

  Полностью »
 • BÖYƏMƏK

  f. məh. Suyu gölləndirmək üçün arxın, çayın qabağını kəsmək

  Полностью »
 • BÖYƏNMƏK

  f. məh. Yığılıb qalmaq; qabağı kəsilmək, qabağı bağlanmaq

  Полностью »
 • BÖYLƏ

  köhn. bax belə. İnsan da olurmu böylə incə; Ey şux, məgər ki, huri-eynsən? Heyran xanım. Hacı Saleh qızı böylə camal sahibi görüb, oğlu Əsgərə təklif

  Полностью »
 • BÖYRƏK

  is. anat. İnsan və heyvanlarda: sidik ifraz edən bədən üzvü. Böyrək xəstəliyi. Sağ böyrək

  Полностью »
 • BÖYRƏKCİK

  is. Kiçik böyrək

  Полностью »
 • BÖYRƏKLİ

  sif. məh. Qoçaq, ürəkli

  Полностью »
 • BÖYRƏKÜSTÜ

  sif. anat. Böyrəklərin üstündə yerləşən. Böyrəküstü vəzilər

  Полностью »