Толковый словарь азербайджанского языка

 • əd. “Bəs” mənasında olub təəccüb bildirir, yaxud sualı gücləndirmək üçün işlənir. Bə, nə dedin? Bə, sən orada yox idinmi? – Bə, həkim soruşsa ki, niyə

  Полностью »
 • ...BƏ...

  Təkrardan ibarət olan mürəkkəb sözlərdə bitişdirici ünsür; məs.: adbaad, qapıbaqapı, qolbaqol, şəhərbəşəhər, kəndbəkənd və i

  Полностью »
 • BƏBƏ

  is. 1. Körpə uşaq, çağa. 2. Gəlincik, kukla

  Полностью »
 • BƏBƏK

  is. 1. Göz giləsinin ortasındakı qara dairəcik. [Səba] güzgüdə göz bəbəklərinin hərəkətini bir neçə kərə imtahandan keçirdi

  Полностью »
 • BƏBİR

  is. [fars.] Məməli heyvanların yırtıcılar dəstəsinə mənsub pələngəoxşar heyvan. Vəhşi heyvanlardan Lənkəran sahəsində bəbir və respublikamızın meşələr

  Полностью »
 • BƏBİRLƏNMƏK

  f. Qabarmaq, kəkələnmək, cürətlənmək; hücum etməyə hazırlanmaq

  Полностью »
 • BƏBR

  is. [fars.] Məməli heyvanların yırtıcılar dəstəsinə mənsub pələngəoxşar heyvan. Vəhşi heyvanlardan Lənkəran sahəsində bəbir və respublikamızın meşələr

  Полностью »
 • BƏD...

  [fars.] Bəzi sözlərin əvvəlinə gətirildikdə mənfi mənada mürəkkəb sifət düzəldilir; məs.: bədrəng, bədsifət, bədheybət və s

  Полностью »
 • BƏD

  sif. [fars.] 1. Pis, xarab, yaman. Bəd xasiyyət. Bəd iş. – Oğul bəd övlad olsa; Öldürər dərd atanı. (Bayatı)

  Полностью »
 • BƏDAHƏT

  is. [ər.] 1. köhn. Aşkarlıq, aydınlıq, əyanilik; dəlilə, sübuta ehtiyacı olmama. 2. Birdən-birə, fikirləşmədən söz söyləmə və bu cür söylənilən söz, ş

  Полностью »
 • BƏDAHƏTƏN

  zərf [ər.] Birdən-birə, qabaqcadan düşünmədən, qabaqcadan hazırlaşmadan, fikirləşmədən. Bədahətən bir beyt söylədi

  Полностью »
 • BƏDAVAZ

  sif. [fars.] Pis səsli, çirkin səsli

  Полностью »
 • BƏDAYE

  [ər.] İncəsənətə, bədiiyyata aid olan. Bədaye teatrı

  Полностью »
 • BƏDBATİN

  sif. [fars. bəd və ər. batin] Pisürəkli, qəlbi pis, pisniyyətli; paxıl, kinli. Bədbatin adam. – Var fəqət bəzi şeyxi-bədbatin; Zahiri-halı xoş, ürək x

  Полностью »
 • BƏDBƏXT

  sif. [fars. bəd və ər. bəxt] Talesiz, bəxtsiz, taleyi pis, uğursuz. Bədbəxt adam. Bədbəxt hadisə. – [Qətibə:] Ailəmizə üz verən böyük və bədbəxt faciə

  Полностью »
 • BƏDBƏXTANƏ

  zərf [fars.] Bəxtsizcəsinə, talesizcəsinə, uğursuzcasına. Neçin arif yaşar dünyada bədbəxtanə, bilməm ki

  Полностью »
 • BƏDBƏXTÇİLİK

  dan. bax bədbəxtlik

  Полностью »
 • BƏDBƏXTLİK

  is. Talesizlik, bəxtsizlik; fəlakət, müsibət, uğursuzluq. Bədbəxtlik üz vermək. – [Arşak:] …İndi isə vaxtımı iyirmi nəfər yetimlə keçirib, gələcək bəd

  Полностью »
 • BƏDBİHESAB

  sif. [fars. bəd, bi və ər. hesab] dan. Tamamilə haqsız, doğru olmayan. Yoldaşı verdi cavab: “Danışma bədbihesab”

  Полностью »
 • BƏDBİHESABLIQ

  is. Tamamilə haqsızlıq, ədalətsizlik, insafsızlıq. [İsmayıl bəy:] Doğrudan, mahalda bədbihesablıq o qədər artıbdır ki, əhalinin naləsi asimanə bülənd

  Полностью »
 • BƏDBİN

  sif. [fars.] Həyatda hər şeyi pis görən, hər şeyə ümidsiz baxan, gələcəyə inanmayan. Bədbin adam. – Nədənsə indi hər şey və hər kiçik təsadüf məni bəd

  Полностью »
 • BƏDBİNLƏŞDİRMƏ

  “Bədbinləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • BƏDBİNLƏŞDİRMƏK

  f. Bədbin etmək, bədbin olmasına səbəb olmaq, həyatdan küsdürmək

  Полностью »
 • BƏDBİNLƏŞMƏ

  “Bədbinləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • BƏDBİNLƏŞMƏK

  f. Bədbin olmaq, həyatdan küsmək. Günəş də bunu görüb ümidini kəsir, bədbinləşir, bəxtinə lənət oxuyurdu

  Полностью »
 • BƏDBİNLİK

  is. Bədbin adamın əhvaliruhiyyəsi; ümidsizlik, gələcəyə inamsızlıq, düşkün əhvali-ruhiyyə

  Полностью »
 • BƏDBU

  sif. [fars.] Pisiyli, pisqoxulu. Zəqqum ağacının hər şaxəsində yetişmiş min cür meyvələri var ki, hamısı acı, bədbuy və şeytan başına oxşayırlar

  Полностью »
 • BƏDBUY

  sif. [fars.] Pisiyli, pisqoxulu. Zəqqum ağacının hər şaxəsində yetişmiş min cür meyvələri var ki, hamısı acı, bədbuy və şeytan başına oxşayırlar

  Полностью »
 • BƏDCİNS

  sif. [fars. bəd və ər. cins] bax bədəs(i)l. Bədnəzər qonşudan, bədcins yoldaşdan; Qədir bilənlərin iti yaxşıdır

  Полностью »
 • BƏDCİNSLİK

  bax bədəsillik

  Полностью »
 • BƏDDUA

  is. [fars. bəd və ər. dua] din. Qarğış, nifrin, lənət… [Şeyx Nəsrulla:] Cəhənnəm ol! Vallahi, elə bəddua elərəm ki, yer ilə yeksan olarsan! C

  Полностью »
 • BƏDƏBƏD

  bədəbəd eləmək dan. – sözündən qaçmaq, əhdindən qaçmaq

  Полностью »
 • BƏDƏBƏDDƏ

  zərf dan. Pis ayaqda, bərk ayaqda, vəziyyət çətinə düşdükdə, çıxılmaz vəziyyətə düşdükdə, əlac kəsildikdə

  Полностью »
 • BƏDƏFKAR

  is. və sif. [fars. bəd və ər. əfkar] Sui-qəsdçi, cinayətkar, cani. [Çopurov:] Kəlbalı naməlum bədəfkar tərəfindən qəflətən vurulmuşdur

  Полностью »
 • BƏDƏFKARLIQ

  is. Cinayətkarlıq, suiqəsdçilik, quldurluq, cinayət. Bu mahalda baş verən cinayət və bədəfkarlıqlarda məzkurların dəsti var… Mir Cəlal

  Полностью »
 • BƏDƏHVAL

  sif. [fars. bəd və ər. əhval] Əhvalı pis, halı pis, halı pozğun

  Полностью »
 • BƏDƏXLAQ

  sif. [fars. bəd və ər. əxlaq] 1. Əxlaqı pis, əxlaqı pozğun, əxlaqsız. 2. Pis xasiyyətli, tünd xasiyyətli

  Полностью »
 • BƏDƏXLAQLIQ

  is. Əxlaqı pislik

  Полностью »
 • BƏDƏL

  is. [ər.] köhn. 1. Bir şeyin yerini tutan və ya tuta bilən, bir şeyi əvəz edə bilən şey. Can cövhərinə bədəldir övlad; Övlad qoyan qoyar həmin ad

  Полностью »
 • BƏDƏMƏL

  sif. və is. [fars. bəd və ər. əməl] 1. Pis işlərlə məşğul olan, pis iş görən; əxlaqsız. Görəsən hansı bədəməllərin oduna yanırıq? C

  Полностью »
 • BƏDƏN

  is. [ər.] İnsan və ya heyvanın vücudu; gövdə. Bədən üzvləri. İri bədən. Sağlam bədən. Ağ bədən. – [Gülpəri:] Yazığı o qədər döyübdür ki, bədənində sağ

  Полностью »
 • BƏDƏNCƏ

  is. məh. Qısa qadın arxalığı

  Полностью »
 • BƏDƏNCƏRƏ

  sif. dan. Zahiri görünüş, yaxud bədən quruluşu cəhətdən pis, eybəcər, yaraşıqsız, biçimsiz, iyrənc, bədləkər

  Полностью »
 • BƏDƏNCƏRƏLİK

  mücər. dan. Eybəcərlik, yaraşıqsızlıq, biçimsizlik, çirkinlik, görkəmsizlik

  Полностью »
 • BƏDƏNDAM

  sif. [fars.] Bədən quruluşu düzgün olmayan, bədəninin hissələri arasında tənasüb olmayan; yöndəmsiz

  Полностью »
 • BƏDƏNNÜMA

  sif. [ər. bədən və fars. nüma] Adətən bədənnüma ayna (güzgü) şəklində işlənir – başdan-ayağa bütün bədəni göstərən böyük güzgü

  Полностью »
 • BƏDƏSİL

  sif. və is. [fars. bəd və ər. əsl] köhn. Əsli pis, zatı pis, mayası pis; əsilsiz, nəcabətsiz (bəzən söyüş mənasında işlənir)

  Полностью »
 • BƏDƏSİLLİK

  is. Əsilsizlik, nanəciblik, nacinslik

  Полностью »
 • BƏDƏSL

  sif. və is. [fars. bəd və ər. əsl] köhn. Əsli pis, zatı pis, mayası pis; əsilsiz, nəcabətsiz (bəzən söyüş mənasında işlənir)

  Полностью »
 • BƏDƏVİ

  sif. [ər.] Köçəri, çöllü. Bədəvi ərəb

  Полностью »