Толковый словарь азербайджанского языка

 • CÖKƏ

  is. bot. Diş-diş yarpaqları və bol şirəli, ətirli çiçəkləri olan ağac. Cökə 20-25 metr hündürlükdə, qışda yarpağı tökülən ağacdır

  Полностью »
 • CÖKƏLİK

  is. Cökə ağacları bitən yer, cökə meşəsi

  Полностью »
 • CÖNGƏ

  is. Erkək, yeniyetmə, cavan inək balası. Qəhrəman meşənin dərinliyində …ala cöngəni sığallayıb tumarlayırdı

  Полностью »
 • CÖVHƏR

  is. [ər. əsli farsca “gövhər”dən] 1. Hər hansı bir üzvi maddənin distillə və s. kimyəvi üsulla ayrılan yığcam məhlulu, şirəsi

  Полностью »
 • CÖVHƏRNANƏ

  bax nanə cövhəri (arağı) (“nanə”də)

  Полностью »
 • CÖVLAN

  is. [ər.] Dolanma, hərlənmə, dövri hərəkət; dövretmə, dövran. Könlüm bulanır küçədə cövlanını görcək; Nitqim tutulur hərzəvü hədyanını görcək

  Полностью »
 • CÖVLANGAH

  is. [ər. cövlan və fars. …gah] Gəzinti yeri, seyr yeri, seyrgah

  Полностью »
 • CÖVR

  is. [ər.] Cəfa, zülm, əziyyət; incitmə, üzüntü. Fəqirə aid olan föhşü, cövrü, zülmü, cəfanı; Böyükdə, zorbada, bəylərdə, xanda görməli imiş

  Полностью »
 • CÖVR-CƏFA

  is. [ər.] klas. Bax cövr. Bən nə təriqü vəchlə cövrü cəfadən usanım; Çünki həmişə yarımın cövrü cəfası yarədi

  Полностью »
 • CÖVÜZ

  is. Qoz. Dərin dərələrin içindən üzüyuxarı dikələn və hər tərəfə alaçıq kimi yayılan irişaxəli qoz ağacları öz balaca göy cövüzləri ilə dayanıb dururd

  Полностью »
 • CÖVÜZQIRAN

  is. Qoz sındırmaq üçün alət; qozsındıran

  Полностью »
 • CÖVZƏ

  bax kəm2

  Полностью »
 • CUBBULU

  bax cumbulu

  Полностью »
 • CUHUD

  dan. Bax yəhudi. Əttarların ləzzəti cuhudun evi bağlanandan bəri qaçıb. Ə.Haqverdiyev. Buynakski küçədən qoca bir cuhud arvadı dəstəyə gəlib soruşdu…

  Полностью »
 • CUQQULDAMA

  “Cuqquldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • CUQQULDAMAQ

  f. 1. bax cikkildəmək. 2. məc. Ötmək, birnəfəsə danışmaq. Nə cuqquldayırsan?

  Полностью »
 • CULFA

  is. köhn. Əl hanasında pambıq parça toxuyan adam, toxucu. Culfa kəfənsiz ölər. (Ata. sözü). Atam əllaf, babam dülgər idi; Qardaşım culfa, əmim kargər

  Полностью »
 • CULFAÇILIQ

  is. Culfanın işi, peşəsi, sənəti. [Fatmanisə:] Almazın atası səhərdən- axşamacan onun-bunun qapısında culfalıq eləyirdi

  Полностью »
 • CULFALIQ

  is. Culfanın işi, peşəsi, sənəti. [Fatmanisə:] Almazın atası səhərdən- axşamacan onun-bunun qapısında culfalıq eləyirdi

  Полностью »
 • CUMBULU

  sif. dan. Çox kiçik, çox balaca, bambalaca. Cumbulu uşaq

  Полностью »
 • CUMBULULUQ

  is. dan. Balacalıq, kiçiklik

  Полностью »
 • CUMDURMA

  “Cumdurmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CUMDURMAQ

  icb. 1. Sürətlə, tez, cəld qaçırtmaq. 2. Hücum etdirmək, hücuma təhrik etmək, məcbur etmək

  Полностью »
 • CUMMA

  “Cummaq”dan f.is

  Полностью »
 • CUMMAQ

  f. 1. Sürətlə, cəld qaçmaq, cəld getmək, ayaq alıb gəlmək, ya getmək. Evə cummaq. Adamlara tərəf cummaq

  Полностью »
 • CUMUXMAQ

  bax cummaq

  Полностью »
 • CUNA

  bax tənzif. …Yasəmən uşağı beşiyə qoyub, cuna ilə üzünü örtür. S.S.Axundov. // Tül rübənd, qaz-qaz, qaz örtük

  Полностью »
 • CUNALI

  sif. Başına, ya üzünə cuna salmış. // Rübəndli, tüllə örtülü. Atalı, analı gözəl; Ağ üzü cunalı gözəl; Əlləri xınalı gözəl; Gözəl, sənin vəfan yoxmuş

  Полностью »
 • CUNAYI

  bax tənzif. …Yasəmən uşağı beşiyə qoyub, cuna ilə üzünü örtür. S.S.Axundov. // Tül rübənd, qaz-qaz, qaz örtük

  Полностью »
 • CUNQUŞ

  bax cumbulu. Cunquş oğlan

  Полностью »
 • CUR

  is. Özünə tay, bərabər; yoldaş, həmtay, bir yerdə oturub-duran yoldaşlardan hər biri. Qızxanım curları ilə duvaqqapmada şirin söhbətə məşğul ikən Vaqi

  Полностью »
 • CUR-CUR

  təql. Acından bağırsaqlarda əmələ gələn səs. □ Cur-cur eləmək – curuldamaq. [Almaz:] Acından qarnımız curcur eyləyir

  Полностью »
 • CURLAŞMA

  “Curlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • CURLAŞMAQ

  f. Yoldaş olmaq, dost olmaq, həmtay olmaq

  Полностью »
 • CURULDAMA

  “Curuldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • CURULDAMAQ

  f. Cur-cur eləmək, quruldamaq. Qarnı curuldamaq. – Öküz inildəməkdən qarnı curuldayır. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • CUŞ

  is. [fars.] Coşma, qaynama; qələyan, həyəcan. □ Cuş eyləmək – coşmaq, qələyana gəlmək, qaynamaq, cuşa gəlmək, qızışmaq

  Полностью »
 • CUVAR

  is. Suvarma suyunu bölüşdürən adam. Suçıxmaz arxa cuvar qaydalar, adımı da qoydular yarıtmaz. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • CÜBBƏ

  is. [ər.] Keçmişdə: üstdən geyilən uzun ətəkli, enli, düyməsiz geyim. Qocalarımız, cavanlarımız uzun börk qoyardılar, təpəçuxa və cübbə geyərdilər

  Полностью »
 • CÜBBƏLİ

  sif. Cübbə geymiş. Bir çılpağı min cübbəli soya bilməz. (Ata. sözü). Ayaq üstə dolaşan şal sarıqlı, qısa cübbəli gənc bir əxi Mirzə Əbdülvahaba yer gö

  Полностью »
 • CÜCƏ

  is. Toyuq balası. Əlimi hinə soxub, suyun içindən cücələrin cəmdəklərini bir-bir çıxartdım. A.Şaiq. [Hörmət] həmişə cücə və yumurta satmaqla da çörək

  Полностью »
 • CÜCƏGÖZ

  sif. Xırdaca gözləri olan. Cücəgöz adam

  Полностью »
 • CÜCƏGÖZÜ

  is. dan. Xal-xal. Cücəgözü parça. – Qərənfil xala keçən il tikdirdiyi cücəgözü çit döşlüyü ilə yapışıb qazanı yerə düşürdü

  Полностью »
 • CÜCƏPLOV

  is. Xuruşu cücədən ibarət olan plov. [Hacı Həsən:] Bəlkə şeyx cənabları təam buyuralar, yaxşı cücəplov bişiriblər

  Полностью »
 • CÜCƏRDİLMƏ

  “Cücərdilmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜCƏRDİLMƏK

  məch. Bəslənib yetişdirilmək, becərilmək

  Полностью »
 • CÜCƏRMƏ

  “Cücərmək”dən f.is

  Полностью »
 • CÜCƏRMƏK

  f. Yetişmək, boy atmaq, torpaqdan çıxmaq, görünməyə başlamaq (bitki haqqında). Havalar qızdıqca çiyid cücərirdi

  Полностью »
 • CÜCƏRTİ

  is. Torpaqdan görünən, başı çıxan bitki. Cücərti əmələ gələn gündən sahədə seyrəltmə işləri aparılır

  Полностью »
 • CÜCƏRTMƏ

  “Cücərtmək”dən f.is

  Полностью »