Толковый словарь азербайджанского языка

 • KALAFAAĞIZ

  sif. zar. Çox iri ağzı olan

  Полностью »
 • KALAFALIQ

  is. Kalafası olan; xarabalıq. [Qatır Məmməd] evlərinin kalafalığında bir daşın üstündə oturub, … dərin sükuta getdi

  Полностью »
 • KALAĞAY

  bax kəlağayı. Bu diyarda kalağay yox, kətan yox. M.P.Vaqif. Başında Herat kalağay, paltarları darayıdı

  Полностью »
 • KALAĞAYI

  bax kəlağayı. Bu diyarda kalağay yox, kətan yox. M.P.Vaqif. Başında Herat kalağay, paltarları darayıdı

  Полностью »
 • KALAMBUR

  [fr.] Cinas

  Полностью »
 • KALAN

  sif. dan. Varlı, pullu, cibi dolu. Oğlan yəqin kalan idi… S.Rəhman. Qonşum bu məclisə yalnız puldan kalan adamları çağırır

  Полностью »
 • KALAVA

  is. məh. Dərə

  Полностью »
 • KALBA

  dan. köhn. bax kərbəlayı. Nə xortlayaydı bu şəkil ilə Molla Nəsrəddin, ey kaş; Nə kalba səbzalılarda bu xofü-vəhşət olaydı

  Полностью »
 • KALENDÁR

  [lat.] bax təqvim. Divarımdan asılı kalendardan hər gecə; Bir döyüş və bir zəfər yarpağını cırıram. S

  Полностью »
 • KALEYDOSKÓP

  [yun.] 1. Əldə fırlatdıqda tez-tez dəyişən, rəngli naxışlar göstərən, boruşəkilli optik cihaz (oyuncaq)

  Полностью »
 • KALIM

  is. etnoqr. Orta Asiyada: evlənərkən oğlanın qızın ata-anasına verməli olduğu pul, mal və s.; başlıq və bu adətin özü

  Полностью »
 • KALIŞ

  is. 1. bot. Yarpaqları iti, uzun, yumşaqbuğumlu, qamışa oxşar bitki. Kalış yeyib zəhərlənmək (mal-qara haqqında)

  Полностью »
 • KALIŞLIQ

  is. Çoxlu kalış bitən yer. [Rüstəm kişi] kalışlığın arasındakı qarpızlardan birini götürüb geri qayıtdı

  Полностью »
 • KALİ́BR

  [fr.] 1. xüs. Silah lüləsi diametrinin ölçüsü; çap. Kalibri böyük toplar. // Mərmi və ya güllənin diametri

  Полностью »
 • KALİBRLƏMƏ

  “Kalibrləmək”dən f.is

  Полностью »
 • KALİBRLƏMƏK

  f. tex. 1. Bir şeyin kalibrini ölçmək və ya yoxlamaq, bir şeyə lazımi kalibr vermək. Relsləri kalibrləmək

  Полностью »
 • KALİBRLƏNMƏ

  “Kalibrlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • KALİBRLƏNMƏK

  məch. tex. Kalibrləmə işi aparılmaq, bir şeyin kalibri ölçülmək, yoxlanmaq

  Полностью »
 • KALİBRLƏNMİŞ

  f.sif. tex. Kalibri yoxlanmış (ölçülmüş), lazımi kalibr verilmiş

  Полностью »
 • KALİBRLƏYİCİ

  sif. xüs. Kalibrləmə işi ilə məşğul olan işçi (bax kalibr 2-ci mənada)

  Полностью »
 • KALİBRLİ

  sif. xüs. Müəyyən kalibrdə olan, müəyyən ölçüsü olan, qəbul edilmiş kalibrə uyğun olan. Müxtəlif kalibrli toplar

  Полностью »
 • KALİBRÖLÇƏN

  is. tex. Kütləvi istehsal olunan ölçü cihazlarının dəqiq kalibrini müəyyən etmək üçün ölçü aləti (əndazə, qəlib və s)

  Полностью »
 • KÁLİUM

  [lat. əsli ər. əlkali] kim. Qələvi filizlər qrupundan gümüşü-ağ rəngli metal – kimyəvi element

  Полностью »
 • KALİUMLU

  sif. kim. Kalium qarışdırmaqla hazırlanmış, tərkibində kalium olan. Kaliumlu duzlar

  Полностью »
 • KÁLKA

  [fr.] 1. Çertyojlardan, yaxud şəkillərdən dəqiq surət çıxartmaq üçün xüsusi üsullarla hazırlanmış nazik şəffaf kağız və ya parça

  Полностью »
 • KALKULYÁSİYA

  [lat.] Malın maya və satış qiymətinin hesablanması. Malın kalkulyasiyası. Kitabın kalkulyasiyası (kitabın dəyərini müəyyən etmək üçün mətbəə işarələri

  Полностью »
 • KALKULYASİYAÇI

  is. Kalkulyasiya ilə məşğul olan mühasibat işçisi; kalkulyator

  Полностью »
 • KALKULYÁTOR

  [latıncadan] bax kalkulyasiyaçı

  Полностью »
 • KALLAŞMA

  “Kallaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • KALLAŞMAQ

  f. Səsi tutulmaq, boğunuq hala düşmək. Kallaşa-kallaşa karlaşır insan; İçinin səsini çölü eşitmir… M

  Полностью »
 • KALLAŞMIŞ

  f.sif. Boğuq, tutqun (yalnız səs haqqında). Əminə … yuxusuzluqdan kallaşmış səslə dedi: – İkidir, üçdən beş dəqiqə işləyib

  Полностью »
 • KALLIQ

  is. 1. Yetişməmiş meyvənin, məhsulun halı. Almanın kallığı. Üzümün kallığı. 2. məc. dan. Kütbeyinlik, kütlük, korazehinlik, qanmazlıq

  Полностью »
 • KALLİQRÁF

  [yun.] bax xəttat

  Полностью »
 • KALLİQRAFİK

  [yun.] Kalliqrafiyaya aid. □ Kalliqrafik xətt – gözəl, aydın, düz xətt (yazı)

  Полностью »
 • KALLİQRAFİYA

  [yun.] bax xəttatlıq

  Полностью »
 • KALMIK

  is. Rusiya Federasiyası tərkibində Kalmık MR-in əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • KALMIKCA

  sif. və zərf Kalmık dilində. Kalmıkca kitab. Kalmıkca danışmaq

  Полностью »
 • KALORİMETR

  [lat. calor – isti və yun. metreo – ölçürəm] İstilik miqdarını ölçən cihaz

  Полностью »
 • KALORİMÉTRİYA

  [lat. calor – isti və yun. metreo – ölçürəm] Fizikanın müxtəlif cisimlərin istilik tutumunu ölçməklə məşğul olan sahəsi

  Полностью »
 • KALORİYA

  [lat.] İstilik ölçüsü vahidi. □ Böyük kaloriya – bir kiloqram suyun hərarətini bir dərəcə artırmaq üçün lazım olan hərarətin miqdarı

  Полностью »
 • KALORİYALI

  sif. Kaloriyası çox olan. Kaloriyalı qidalar

  Полностью »
 • KALORİYALILIQ

  is. İstilik doğurma qabiliyyəti; bir şeydə olan kaloriyanın (istiliyin) miqdarı. Yanacağın kaloriyalılığı

  Полностью »
 • KÁLSEKS

  [lat.] əcz. Xlorlu kalsium və urotropin duzu (qripin qabağını almaq üçün dərman kimi işlənir)

  Полностью »
 • KÁLSİUM

  [lat.] kim. Əhəngdaşı, mərmər və s. tərkibində olan gümüşü-ağ rəngli metal – kimyəvi element

  Полностью »
 • KÁLTA

  bot. bax sunərgizi. Azərbaycanın dağ-meşə qurşağının bataqlıq yerlərində bitən kalta (sunərgizi) cinsinin … bişirilib qurudulmuş köklərindən fəsəli bi

  Полностью »
 • KALVİL

  [fr. xüs. addan] Sarımtıl alma növü. Kalvil alması

  Полностью »
 • KALVİNİ́ST

  [xüs. addan] Kalvinizm məzhəbinə mənsub adam

  Полностью »
 • KALVİNİ́ZM

  [xüs. addan] XVI əsrdə İsveçrədə Kalvin adlı şəxs tərəfindən təsis edilmiş protestant məzhəblərindən biri

  Полностью »
 • KAM₂

  is.: kamına çəkmək – udmaq. Əjdaha itaət edib cəhənnəmi çəkdi kamına. Ə.Haqverdiyev. İkibaşlı əjdaha kimi [sel] ağzını açıb, bizi kamına çəkmək istəyi

  Полностью »
 • KAM

  is. [fars.] 1. Arzu, məqsəd, məram, murad. Neçə ildir gözümüzü Mürsəlin toyuna dikmişik, bu bizim üçün böyük kamdır… A

  Полностью »