Толковый словарь азербайджанского языка

 • JE

  “J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Полностью »
 • JELATİ́N

  [fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s

  Полностью »
 • JELATİNLƏŞDİRİLMƏ

  “Jelatinləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • JELATİNLƏŞDİRİLMƏK

  məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq

  Полностью »
 • JELATİNLƏŞMƏ

  “Jelatinləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • JELATİNLƏŞMƏK

  f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək

  Полностью »
 • JELE

  is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi

  Полностью »
 • JELONKÁ

  is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab. Nefti quyudan jelonka deyilən iri dəmir qablarla çıxarı

  Полностью »
 • JELONKAÇI

  is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə

  Полностью »
 • JELONKAÇILIQ

  is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi

  Полностью »
 • JENŞÉN

  [çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi. Vətəni Uzaq Şərq olan jenşen bitkisinin kötüyündə qiymətli dərman madd

  Полностью »
 • JEST

  [fr.] 1. Əl-qol hərəkəti. 2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət

  Полностью »
 • JETÓN

  [fr.] 1. Metal nişan; medal. 2. Metal marka. Kassadan alınan çeki – dəmir jetonu avtomata salmaq lazımdır

  Полностью »
 • JİLÉT

  [fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim. Hər kəs yaxalığını, vizitkasının ətəklərini, jiletinin düymələrini sahmanladı

  Полностью »
 • JİLETKÁ

  bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi

  Полностью »
 • JİLETLİ

  sif. 1. Jileti olan. Jiletli kostyum. 2. Jilet geymiş, əynində jilet olan. Jiletli kişi

  Полностью »
 • JİLETLİK

  sif. Jilet üçün yarayan

  Полностью »
 • JİRÓ

  is. [ital.] 1. Nağd olmayan hesab növü. 2. Həvalə qeydi, indossament

  Полностью »
 • JİRONDÁ

  [fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [F

  Полностью »
 • JİRONDİST

  [fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı

  Полностью »
 • JİROVKÁ

  [rus. ital. giro-dan] mal. Qarşılıqlı borcun ödənilməsi haqqında haqqhesab əməliyyatı və bu əməliyyat üçün əsas olan sənəd

  Полностью »
 • JİTİYE

  is. [rus.] Müqəddəslərin tərcümeyi-halı

  Полностью »
 • JMIX

  is. [rus.] Yağlı bitkilərin yağı çıxarılmış toxumlarının qalığı. Jmıx unu (üyüdülmüş, un halına salınmış jmıx)

  Полностью »
 • JMIXDOĞRAYAN

  sif. və is. k.t. Jmıxı doğrayıb xırdalayan (maşın)

  Полностью »
 • JOKÉY

  [ing.] Cıdırda, çapışmada peşəkar sürücü, minici. İstəyir ki, belindəki; Yarışlarda nəmər alan jokey deyil; Vuruşlarda zəfər çalan igid olsun! B

  Полностью »
 • JONQLYÓR

  [fr.] Əlləri ilə bir neçə şeyi məharətlə atıb-tutan sirk artisti

  Полностью »
 • JONQLYORLUQ

  is. 1. Jonqlyorun (sirk artistinin) işi, peşəsi. 2 məc. Hoqqabazlıq. Jonqlyorluq etmək

  Полностью »
 • JÚLİK

  [rus.] Xəspuş, cibgir, oğru; fırıldaqçı. [Həsən:] Adlarını ağa qoyublar, hamısı julikdirlər, julik!… Ə

  Полностью »
 • JULİKLİK

  is. Xəspuşluq, cibgirlik, fırıldaqçılıq

  Полностью »
 • JURNÁL

  [fr. journal] 1. Kitabça şəklində nəşr edilən dövri məcmuə. Aylıq jurnal. Tibb jurnalı. Moda jurnalı

  Полностью »
 • JURNALİ́ST

  [fr. journal-dan] Jurnalistika ilə məşğul olan peşəkar ədəbi işçi. Azərbaycan milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəyov eyni zamanda məşhur bir jurnali

  Полностью »
 • JURNALİSTİ́K

  bax jurnalistlik

  Полностью »
 • JURNALİ́STİKA

  [fr. journal-dan] 1. Jurnallarda, qəzetlərdə ədəbi-publisistik fəaliyyət. Jurnalistika ilə məşğul olmaq

  Полностью »
 • JURNALİSTLİK

  is. Jurnalistika ilə məşğul olma, jurnalistin işi, peşəsi. C.Məmmədquluzadənin 40 ilə yaxın ədəbi və 20 ildən artıq davam edən jurnalistlik fəaliyyəti

  Полностью »
 • JÜRİ

  [fr. jury] Konkurslarda, yarışlarda, sərgilərdə və s.-də mükafat təyin edən mütəxəssislər heyəti; həkəm

  Полностью »
 • K

  Azərbaycan əlifbasının on altıncı hərfi. bax ke

  Полностью »
 • KABAB

  is. [ər.] Köz üstündə şişdə, yaxud od üzərində tavada doğranmış ətdən, balıqdan bişirilmiş xörək. Kabab bişirmək

  Полностью »
 • KABABÇI

  is. Kababxanada işləyən adam. [Vəli:] Yoxsa öz oynamağın barəsində kababçı Həsən kimi böyük bir tənqidçinin rəyini soruşmaq istəyirdin? Ə

  Полностью »
 • KABABÇILIQ

  is. Kababçı peşəsi. Əhalinin bir qismi də xırda ticarətlə – çayçılıq, kababçılıq, həlimaşıçılıq, bəzzazlıqla məşğul olardı

  Полностью »
 • KABABÇİLOV

  is. Xuruşu kabab olan çilov. Təbrizdən yeni gələn bir tanış deyirmiş ki, Həsəni Təbrizdə gördüm, məni kababçilova qonaq etdi

  Полностью »
 • KABABXANA

  is. [ər. kəbab və fars. …xanə] Kabab bişirilib satılan ictimai iaşə müəssisəsi. Piri maşını gölün qırağındakı kababxananın qabağında saxladı

  Полностью »
 • KABABLI

  sif. Kabab olan, kababla yeyilən, yanında (içərisində) kababı olan. [Yarməmməd:] Möhtərəm sədrin kabablı çörəkdən xoşu gəlir

  Полностью »
 • KABABLIQ

  sif. Kabab bişirmək üçün yarayan. Kabablıq ət. – [Qəmər:] Əti kabablıq (z.) doğrayıb duzlayacaqsan. S

  Полностью »
 • KABALİSTİKA

  is. [qədim yəhudi dilində – rəvayət] 1. Mistik təsəvvürlər və mərasimlər. 2. məc. Anlaşılmaz, dolaşıq, müəmmalı

  Полностью »
 • KABARDALI

  köhn. bax kabardin. Soyuq və boranlı bir gecədə məzkur abxazlının süd qardaşı kabardalı Səfər bəy ona qonaq olur

  Полностью »
 • KABARDİN

  is. Kabarda-Balkariyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsubadam. Kabardin dili. Kabardin ədəbiyyatı

  Полностью »
 • KABARDİNCƏ

  sif. və zərf Kabardin dilində. Kabardincə kitab. Kabardincə danışmaq

  Полностью »
 • KABARÉ

  [fr.] Estradası olan restoran, kafe

  Полностью »
 • KÁBEL

  [holl.] Elektrik enerjisini, səs siqnallarını nəql etmək üçün üstü hermetik örtülü məftil. Elektrik kabeli

  Полностью »
 • KABİNÉT

  [fr.] 1. Evdə zehni işlə məşğul olmaq üçün xüsusi otaq; iş otağı. Advokat Əlabbas bəy kabinetində əyləşib çay içirdi

  Полностью »