Толковый словарь азербайджанского языка

 • MAHTABLI

  sif. Aylı, işıqlı, aydın (gecə haqqında). Mahtablı gecə

  Полностью »
 • MAHUD

  is. Üz tərəfi keçə kimi basıq yun və ya yarımyun parça. Bahadır mahud almaq fikri ilə bir mağazaya varid oldu

  Полностью »
 • MAHUR

  is. mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Полностью »
 • MAHUR-HİNDİ

  is. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı

  Полностью »
 • MAX

  dan.: max verməmək – fikir verməmək, baş qoşmamaq, özünü o yerə qoymamaq, qarışmamaq

  Полностью »
 • MAXİST

  [xüs. is.-dən] Maxizm tərəfdarı

  Полностью »
 • MAXİ́ZM

  [xüs. is.-dən] XIX əsrin sonunda fəlsəfədə və nəzəri fizikada subyektiv idealist cərəyan

  Полностью »
 • MAXORKÁ

  [rus.] 1. Yarpaq və saplaqlarından tənbəki hazırlanan bitki. Maxorka əkini. 2. Həmin bitkinin xırda doğranmış yarpaq və saplaqlarından hazırlanan alça

  Полностью »
 • MAİL

  sif. [ər.] 1. Hər hansı bir tərəfə əyilmiş; meyilli. Mail xətt. Mail səth. Mail divar. – Aşağı enən günəş də öz mail şüaları ilə gözləri qamaşdırırdı

  Полностью »
 • MAİLİ

  sif. [ər.] Bir yana meyil edən; əyilən; düz olmayan, əyri, əyilmiş, meyilli. Maili xətt. Maili səth. – Yer bir qədər maili olduğundan … yerimək çətin

  Полностью »
 • MAİLLİK

  is. Mail şeyin vəziyyəti

  Полностью »
 • MAJÓR

  [fr.] mus. Səsləri, böyük və kiçik tersiyadan ibarət akkord təşkil edən musiqi ladı (səslərdə gümrahlıq, şənlik duyulur) (minor əksi)

  Полностью »
 • MAJORİTÁR

  sif. [fr.] Ayrı-ayrı namizədlər üzrə keçirilən seçki

  Полностью »
 • MAKAKA

  is. [port.] Əntərlər yarımfəsiləsindən olan meymun

  Полностью »
 • MAKÁO

  is. [xüs. is.-dən] 1. Uzun quyruqlu tutuquşu. 2. Qumar oyunu növü

  Полностью »
 • MAKARÓN

  [ital.] Su və yumurtadan yoğrulmuş buğda unu xəmirinin qurudulmasından hazırlanmış yeyinti məhsulu, habelə ondan hazırlanmış xörək

  Полностью »
 • MAKEDONİYALILAR

  cəm Yuqoslaviya və Yunanıstan Makedoniyasının, habelə Bolqarıstanın bəzi rayonlarının əsas əhalisini təşkil edən cənubi slavyan xalqı

  Полностью »
 • MAKÉT

  [fr.] Bir şeyin (bəzən əvvəlcədən düzəldilmiş) kiçik nümunəsi; model. [Reyhan:] Cahangir gedək. Mehribanın düzəltdiyi yeni maketi sənə göstərmək istəy

  Полностью »
 • MAKETÇİ

  is. Maket ustası; modelçi

  Полностью »
 • MAKETÇİLİK

  is. Maketçinin işi, peşəsi; modelçilik. Rəssamlıqda maketçilik xüsusi bir yer tutur

  Полностью »
 • MAKİ́

  is. [fr.] 1. Meşənin sıx yeri. 2. İkinci dünya müharibəsi zamanı fransız partizan dəstəsinin adı

  Полностью »
 • MAKİAVELLİZM

  is. [xüs. is.-dən] Qarşıya qoyulan məqsədlər naminə əxlaq qanunlarına məhəl qoymamağı və istənilən vasitələrdən istifadə etməyi mümkün sayan, hakimiyy

  Полностью »
 • MAKİNA

  [lat.] 1. Ba x maşın 1-ci mənada. Avtomobillərin, tramvayların, adam basmasın deyə, motorlarına bir makina qoyulmuş(dur)

  Полностью »
 • MAKİNAÇI

  is. Yazı maşınında yazan (qadın). Sərvərov əmri qaraladı, özü aparıb makinaçıya verdi. Mir Cəlal

  Полностью »
 • MAKİNAÇILIQ

  is. Makinaçının işi, peşəsi, yazı maşınında çapetmə sənəti. Makinaçılıq kursu

  Полностью »
 • MAKKARTİZM

  is. [xüs. is.-dən] 1950-ci illərdə ABŞ-da ifrat mürtəce siyasi cərəyan

  Полностью »
 • MAKREL

  is. [rus.] Balıq növü

  Полностью »
 • MAKSİM

  [xüs. is.-dən] Xüsusi sistemli dəzgahlı pulemyot

  Полностью »
 • MAKSİMALİST

  [yun.] 1. Maksimalizm tərəfdarı (bax maksimalizm 1-ci mənada). 2. tar. Sui-qəsdçi eser qrupunun üzvü

  Полностью »
 • MAKSİMALİZM

  [lat. maximum – daha artıq] 1. Hər hansı bir tələbdə ifrata varma. 2. tar. Eserlər arasında ifrat sol sui-qəsdçi cərəyan

  Полностью »
 • MAKSİMUM

  [lat.] Ən böyük miqdar, ən çox miqdar; ən çox, ən böyük (minimum əksi). Maksimum qüvvə sərf etmək

  Полностью »
 • MAKULATURA

  [alm. makulatur, lat. maculare – korlamaq] 1. mətb. Çap zamanı xarab olduğundan və ya istifadə olunub qurtardığından təzədən kağız istehsal etmək üçün

  Полностью »
 • MAQ

  is. [yun. əsli fars.] Qədim farslarda, midiyalılarda və bəzi başqa xalqlarda kahin, habelə nücum ilə məşğul olan adam

  Полностью »
 • MAQAZİN

  1. Bax mağaza. [Aslan] çəkmə maqazininə girdi, axırıncı pulunu verib, bir cüt yüngül səndəl aldı. S.Vəliyev

  Полностью »
 • MAQQAŞ

  is. [ər.] 1. Çox xırda şeyləri tutub götürmək, sıxmaq və ya qoparmaq üçün kiçik maşayaoxşar alət. Maqqaşla tük çəkmək

  Полностью »
 • MAQQAŞLAMA

  “Maqqaşlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • MAQQAŞLAMAQ

  f. Maqqaş vurmaq, maqqaşla naxışlamaq

  Полностью »
 • MAQQAŞLANMA

  “Maqqaşlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • MAQQAŞLANMAQ

  məch. Maqqaşla naxışlanmaq, maqqaş vurulmaq. Şəkərburalar maqqaşlandı

  Полностью »
 • MÁQMA

  [yun. magma – xəmir] geol. Yerin dərin qatlarında yüksək temperatur və təzyiq şəraitində əmələ gələn mürəkkəb tərkibli ərgin od kütləsi (Yer qabığında

  Полностью »
 • MAQMATİK

  sif. Maqmadan ibarət olan. Maqmatik süxurlar. // Maqma halında olan; sıyıq, ərgin. Süxurun maqmatik halı

  Полностью »
 • MAQNÁT

  [lat. magnatus – kübar, əyan] 1. Avropanın bəzi ölkələrində (xüsusilə keçmişdə feodal-kəndli Polşasında və Macarıstanda) iri feodal, mülkədar

  Полностью »
 • MAQNETİ́ZM

  [yun.] 1. Maqnitin, habelə bəzi cisimləri özünə tərəf çəkən, yaxud itələyən elektrik gərginliyi, ya da elektrik yükü olan naqilin xassəsi

  Полностью »
 • MAQNÉZİUM

  [yun.] Yanarkən parlaq ağ alov verən gümüşü-ağ rəngli yüngül, kövrək metal – kimyəvi element

  Полностью »
 • MAQNEZİYA

  [coğr. addan] Maqnezium duzu və ya oksidindən ibarət ağ poroşok (təbabətdə işlədilir). Ağ maqneziya

  Полностью »
 • MAQNİ́T

  [yun.] Bəzi cisimləri özünə çəkmək və itələmək xassəsinə malik cisim; ahənrüba. Neftimiz, pambığımız, benzinimiz, maqnitimiz; Güclənir, güclənirik qoş

  Полностью »
 • MAQNİTLƏMƏ

  “Maqnitləmək”dən f.is

  Полностью »
 • MAQNİTLƏMƏK

  f. Cismə maqnit xassəsi vermək, maqnitli etmək

  Полностью »
 • MAQNİTLƏNDİRİLMƏ

  “Maqnitləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • MAQNİTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Maqnit xassəsi verdirilmək, maqnitli etdirilmək

  Полностью »