Толковый словарь азербайджанского языка

 • QOHUM-QARDAŞ

  top. Qohumlar, əqrəba. Kimim vardır qohum-qardaş el olsun; Qərib öldüm, bikəs öldüm, yad öldüm. M.V.Vidadi

  Полностью »
 • QOHUM-QONŞU

  bax qonum-qonşu. Mirzə Kələntəri həyətdə görməyən qohum-qonşu təəccüblə ondan soruşdular. S.Rəhimov. Qohum-qonşu qadınlarla görüşmək Büləndi çox yormu

  Полностью »
 • QOHUM-QUDA

  bax qohum 1-ci mənada. Hacı Abtalıb istəyir səninlə qohum-quda olsun. H.Sarabski

  Полностью »
 • QOHUMBAZ

  is. [qohum və fars. …baz] Öz qohumlarını həddindən artıq sevən adam; öz qohum və yaxın adamlarının mənafeyini ictimai mənafedən yüksək tutan, yalnız o

  Полностью »
 • QOHUMBAZLIQ

  is. Öz qohum-qardaşını həddən artıq sevmə; yalnız öz qohumlarının yaxın adamlarının mənafeyini güdmə, birinci növbədə onların xeyrini nəzərdə tutma

  Полностью »
 • QOHUMCANLI

  sif. Öz qohumlarını, öz yaxın adamlarını çox sevən, onların qeydinə qalan. Qohumcanlı adam

  Полностью »
 • QOHUMCANLILIQ

  is. Öz qohumlarını, öz yaxın adamlarını çox sevmə, onların qeydinə qalma

  Полностью »
 • QOHUMLAŞDIRMA

  “Qohumlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOHUMLAŞDIRMAQ

  f. Qohum etmək, yaxınlaşdırmaq

  Полностью »
 • QOHUMLAŞMA

  “Qohumlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOHUMLAŞMAQ

  f. 1. Əslində qohum olmayıb, sonradan bir-birinə qız verib almaqla qohum olmaq. [Məhərrəm bəy:] Mən özümü çox xoşbəxt hesab edərdim ki, sənin ilə qohu

  Полностью »
 • QOHUMLU

  sif. Qohumları olan. Yarı az sevirəm qohum-qardaşdan; Qohumlu bəxtəvər, gözüm yoldadır. Ə.Cavad

  Полностью »
 • QOHUMLUQ

  is. 1. Ən yaxın əcdad ümumiliyi əsasında insanlar arasında əmələ gələn münasibət; əqrəbalıq. Yaxın qohumluq

  Полностью »
 • QOHUMPƏRƏST

  [qohum və fars. …pərəst] bax qohumbaz

  Полностью »
 • QOHUMPƏRƏSTLİK

  bax qohumbazlıq

  Полностью »
 • QOXARCA

  is. zool. Qiymətli dərisi (xəzi) olan bir heyvan

  Полностью »
 • QOXMAQ

  bax qoxumaq. Alnını aydınlıq öpərək oxşar; Gül-çiçək qoxar gül yanağın sənin! A.Şaiq. Çiçəklər, otlar, güllər bahar günəşinin ilıq şüası altında ruhla

  Полностью »
 • QOXU

  is. Maddələrin buruna təsir etmə xassəsi, burunla hiss olunan şey; iy. Tənbəki qoxusu. Çiçəklərin gözəl qoxusu

  Полностью »
 • QOXULAMA

  “Qoxulamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOXULAMAQ

  f. 1. Burunla nəfəs çəkərək, bir şeyin iyini almaq, iyini duymağa çalışmaq. Gülü qoxulamaq. 2. məc. Yoxlamaq, öyrənməyə, tanımağa, bilməyə çalışmaq

  Полностью »
 • QOXULANDIRMAQ

  bax qoxutmaq

  Полностью »
 • QOXULANMA

  “Qoxulanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOXULANMAQ

  f. İylənmək, iy vermək

  Полностью »
 • QOXULU

  sif. Müəyyən iyi olan. Bənövşə qoxulu yardan ayrılan; Gündə yasa batar, günü zar olar. M.P.Vaqif

  Полностью »
 • QOXUMA

  “Qoxumaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOXUMAQ

  f. 1. Müəyyən iy vermək. Bu yerlərdə müşkü ənbər qoxuyur; Nazlı dilbər gəzən yerdir bu yerlər. Aşıq Kərəm

  Полностью »
 • QOXUMUŞ

  sif. İylənmiş, üfunətli. Qoxumuş pendir. Qoxumuş meyvə. – Yolun üstündə qoxumuş bir köpək cəmdəyi düşmüşdü

  Полностью »
 • QOXUSUZ

  sif. Heç bir qoxusu olmayan, heç bir iy verməyən. Qoxusuz çiçək. Dadsız və qoxusuz meyvə. Qoxusuz dərman

  Полностью »
 • QOXUTMA

  “Qoxutmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOXUTMAQ

  1. t-li. Bir şeyi çox saxlayıb iyləndirmək, köhnəltmək, çürütmək. 2. t-siz. Qoxu vermək, iy yaymaq, üfunətlənmək

  Полностью »
 • QOL

  is. 1. İnsan bədəninin, çiynin başından barmaqların ucuna qədər olan iki üzvündən hər biri. Sağ, sol qol

  Полностью »
 • QOL₂

  [ing.] idm. 1. köhn. Futbol, xokkey, su polosu və s. oyunlarda oyunçuların topu vurub keçirdikləri qapı, yaxud ayrılmış yer

  Полностью »
 • QOL-BOYUN

  zərf Qucaqlaşaraq, qollarını bir-birinin boynuna salaraq. □ Qolboyun olmaq – qucaqlaşmaq. Dur, qolboyun olaq fürsət var ikən; Nə qəmə, qüssəyə batmaq

  Полностью »
 • QOL-BUDAQ

  top. 1. Ağacın böyük və kiçik şaxələri. Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol-budaqları üşüyürmüş kimi qar ləpələri altında titrəşirdi

  Полностью »
 • QOL-BUDAQLI

  sif. Böyük şaxələri, budaqları olan. İçimdə bir qəzəb baş qaldırır; qol-budaqlı ağacların bu mütiliyinə; qüvvət qarşısında bu acizliyin

  Полностью »
 • QOL-QABIRĞA

  is. Bədənin qol və qabırğalar olan hissəsi. □ Qol-qabırğasını əzmək (qırmaq, qırıb tökmək) – döymək, əzişdirmək, kötəkləmək

  Полностью »
 • QOL-QANAD

  is. 1. bax qanad 1-ci mənada. 2. Şaxə, qol-budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol-qanadı qurumuş bir ağac vardı

  Полностью »
 • QOL-QIÇ

  is. Əl-ayaq, ətraf üzvlər. Qolqıçını əzmək. – Tərlan hər gündə döyərdi Laçını; Sındırardı yazığın qol-qıçını

  Полностью »
 • QOL-QOLA

  zərf Qollarını bir-birinə keçirmiş halda. Qol-qola gəzmək. Qol-qola sürüşmək. – Önümüzdə dursa da min əngəl, min təhlükə; Gəzəcəyik səninlə qol-qola ö

  Полностью »
 • QOLAC

  is. Qolları hər iki tərəfə açdıqda bir əlin barmaqları ucundan o biri əlin barmaqları ucuna qədər olan məsafə, ara (xalq arasında saylarla birlikdə uz

  Полностью »
 • QOLAC-QOLAC

  sif. Uzun-uzun. Qolacqolac saçlar

  Полностью »
 • QOLACLAMA

  “Qolaclamaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOLACLAMAQ

  f. dan. 1. Qolacla ölçmək. 2. Qollarını qabağa uzatmaq. Alo kişi adamlara tərəf qollarını qolaclayıb [dedi:] – A balam, niyə məəttəlsiniz! S

  Полностью »
 • QOLACLANMA

  “Qolaclanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOLACLANMAQ

  məch. dan. Qolacla ölçülmək

  Полностью »
 • QOLAY

  sif. 1. Asan, zəhmətsiz, yüngül. Mənim sənətim bildiyin qədər də qolay deyildir. A.Şaiq. Boz şinel isə soyuq keçməyən bir qalaydı; Bu geyimlə dağlarda

  Полностью »
 • QOLAYCA

  sif. 1. Çox asan, zəhmətsiz, çox yüngül. Qolayca iş. Bu işi qolayca (z.) görmək olar. 2. Uyğun, münasib, rahat

  Полностью »
 • QOLAYLANMA

  “Qolaylanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • QOLAYLANMAQ

  f. Birini vurmaq və ya bir şey atmaq üçün qolunu qaldırıb dala gərmək. Buğac … ceyranı hərləyib xanın lap yaxınında əlini kəməndə atıb qolaylandı

  Полностью »
 • QOLAYLAŞDIRILMA

  “Qolaylaşdırılmaq” dan f.is

  Полностью »