Толковый словарь азербайджанского языка

 • VIĞ

  təql. bax vığıltı

  Полностью »
 • VIĞ-VIĞ

  təql. bax vığıltı

  Полностью »
 • VIĞILDAMA

  “Vığıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIĞILDAMAQ

  f. Vığ-vığ eləmək, vığ-vığ səs çıxarmaq. Ördək vığıldayır. – Kosa yerdə tərpəndikcə … [pişik] əzilər və vığıldardı

  Полностью »
 • VIĞILTI

  is. 1. Bəzi quşların çıxardıqları “vığ” səsi. Ördəyin vığıltısı. – Birdən bir vığıltı eşitdim, ah, mən; Gördüm çapalayır yazıq quşcuğaz… S

  Полностью »
 • VIJ

  təql. bax vıjıltı

  Полностью »
 • VIJILDAMA

  “Vıjıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIJILDAMAQ

  f. Vıjıltı səsi çıxarmaq, vıjıltı ilə axmaq

  Полностью »
 • VIJILTI

  is. İti gedən bir şeyin və ya iti axan suyun əmələ gətirdiyi səs. Çayın vıjıltısı, istidən yarpaqlar arasına sığınmış quşcuğazların … çığırtısı sükutu

  Полностью »
 • VIQ

  təql. 1. Körpə uşağın çıxardığı səs. Yazgül (bələyi yırğalayaraq): – Nə var, a qoca kişi, vıq-vıq elə, bir görüm

  Полностью »
 • VIQ-VIQ

  təql. 1. Körpə uşağın çıxardığı səs. Yazgül (bələyi yırğalayaraq): – Nə var, a qoca kişi, vıq-vıq elə, bir görüm

  Полностью »
 • VIQQILDAMA

  “Vıqqıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIQQILDAMAQ

  f. Vıq-vıq səs çıxarmaq

  Полностью »
 • VÍMPEL

  [holl.] Ucu haça kimi ayrılmış dar uzun bayraq. // Ensiz, uzun, yaxud üçbucaq şəklində kiçik bayraq. Məktəb uşaqları estafetdə fəal iştirak etdiklərin

  Полностью »
 • VIŞKA

  [rus. вышка] Neft və s. quyusu qazılacaq yerdə qurulan, yaxud başqa texniki məqsədlər üçün taxtadan, metaldan düzəldilən hündür qüllə; buruq

  Полностью »
 • VIŞKAQURAŞDIRAN

  is. xüs. Neft quyuları qazmaq üçün vışka düzəldən fəhlə

  Полностью »
 • VIYILDAMA

  “Vıyıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIYILDAMAQ

  f. Vıyıltı səsi çıxarmaq (iti gedən şey haqqında). Külək vıyıldayır. – Budur şimal yeli qopub guruldar; Sürükləyib buludları, vıyıldar

  Полностью »
 • VIYILDATMA

  “Vıyıldatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIYILDATMAQ

  1. icb. Vıyıltı səsi çıxartdırmaq. 2. f. Vıyıltı ilə atmaq, fırlatmaq

  Полностью »
 • VIYILTI

  is. Küləyin, güllənin, çarxın və s.-nin sürətli hərəkətindən hasil olan səs. Lakin elə o dəqiqə tamam qulağının dibindən keçən güllə vıyıltısı bu yold

  Полностью »
 • VIZ

  təql. bax vızıltı. Arılar vızvızla uçuşur. ◊ Vız durmaq dan. – dik durmaq, pırtlaşmaq, qarışmaq. Saçları vız durub

  Полностью »
 • VIZ-VIZ

  təql. bax vızıltı. Arılar vızvızla uçuşur. ◊ Vız durmaq dan. – dik durmaq, pırtlaşmaq, qarışmaq. Saçları vız durub

  Полностью »
 • VIZILDAMA

  “Vızıldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIZILDAMAQ

  is. Vızıltı səsi çıxarmaq, vız-vız etmək. Arı vızıldayır. – Hər səhər hələ o, yuxudan durmamış, onun qapısında qraflar və knyazlar arı kimi vızıldayır

  Полностью »
 • VIZILDAŞMA

  “Vızıldaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIZILDAŞMAQ

  qarş. Hamı birlikdə vızıldamaq (həşərat haqqında). Arılar qarmaqarışıq halda vızıldaşdılar. S.Rəhimov

  Полностью »
 • VIZILDATMA

  “Vızıldatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VIZILDATMAQ

  1. icb. Vızıldamasına səbəb olmaq. Arıları vızıldatmaq. 2. f. Vızıltı ilə atmaq, fırlatmaq, tullamaq

  Полностью »
 • VIZILTI

  is. 1. Uçan həşəratın qanadları ilə çıxardığı səs. Hardansa uçub gəlmiş bal arıları gah yarpızlara qonur, bir müddət dayanıb nə isə axtarır, sonra da

  Полностью »
 • VİBRASİYA

  is. [lat.] Müxtəlif formalı elastik cisimlərin mexaniki rəqsi, titrəyiş

  Полностью »
 • VİBRİON

  [fr.] mikr. Ucu əyri çöp, yaxud vergül şəklində bakteriya, mikrob. Düz çöp şəklində olan mikroblara basil, azca əyri (vergül şəklində) olanlara vibrio

  Полностью »
 • VİBRİOZ

  is. [lat.] Qaramal və qoyunlarda təsadüf edilən yoluxucu xəstəlik

  Полностью »
 • VİC-VİC

  təql. Quşların cikkiltisi. İki yolçu sevimli qırlanğıc; Ötüşür bir budaqda şən: “vic-vic!” A.Şaiq

  Полностью »
 • VİCDAN

  is. [ər.] Öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi, təmiz ürək hissi, öz hərəkətlərinin yaxşı və ya pis olduğunu duyma

  Полностью »
 • VİCDANƏN

  zərf [ər.] Vicdanca, vicdan cəhətindən, öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi ilə, təmiz ürək hissi ilə

  Полностью »
 • VİCDANİ

  sif. [ər.] Vicdana mənsub və aid olan. [Məlikə xanım:] Oğlum, daxili saflıq və vicdani saflıq insan üçün böyük bir vüqardır! S

  Полностью »
 • VİCDANLI

  sif. Vicdanı olan, öz iş və hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hiss edən; ürəyindəki təmiz hiss qüvvətli olan; insaflı

  Полностью »
 • VİCDANLILIQ

  is. Vicdanı olma, vicdanla hərəkət etmə, vicdanlı münasibət

  Полностью »
 • VİCDANSIZ

  sif. Vicdanı olmayan, öz hərəkəti üçün cəmiyyət qarşısında mənəvi məsuliyyət hiss etməyən, ürək hissi təmiz olmayan; insafsız

  Полностью »
 • VİCDANSIZCA

  zərf Vicdana uymayan bir tərzdə, insafsızcasına; həyasızcasına. Vicdansızcasına hərəkət

  Полностью »
 • VİCDANSIZCASINA

  zərf Vicdana uymayan bir tərzdə, insafsızcasına; həyasızcasına. Vicdansızcasına hərəkət

  Полностью »
 • VİCDANSIZLIQ

  is. Vicdanı olmama; öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissinin olmaması; insafsızlıq. Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədalətsizlik və vicdansızlıq yar

  Полностью »
 • VİCƏ

  dan. bax vicvicə. Məni vicə tutdu

  Полностью »
 • VİCƏLƏNDİRMƏ

  “Vicələndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİCƏLƏNDİRMƏK

  f. Yüngül üşütmə əmələ gətirmək, vicə gətirmək

  Полностью »
 • VİCƏLƏNMƏ

  “Vicələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • VİCƏLƏNMƏK

  f. Bədənində yüngül üşütmə hiss etmək. O, şübhəli nəzərlərlə içəri girənləri süzüb, əllərini ovuşdurdu və vicələnirmiş kimi: – A bala, o pəncərəni ört

  Полностью »
 • VİCVİCƏ

  is. dan. Üşütmə. Canıma vicvicə düşdü

  Полностью »
 • VİDA

  is. [ər.] Görüşüb bir-birindən müvəqqəti və ya həmişəlik ayrılma; xudahafizləşmə, sağollaşma; əlvida

  Полностью »