Толковый словарь азербайджанского языка

 • VUÁL

  is. [fr.] 1. Nazik daraqlanmış yun, pambıq, yaxud ipək sapdan hazırlanan hamar, şəffaf parça. 2. Örtük, örpək

  Полностью »
 • VULKÁN₁

  [lat.] Təpəsindəki deşikdən od, qaz püskürən konusşəkilli dağ; yanar dağ. Palçıq vulkanı. Sönmüş vulkan

  Полностью »
 • VULKÁN₂

  is. [lat.] Qədim Roma mifologiyasında od allahı

  Полностью »
 • VULKANİ́K

  sif. Vulkandan əmələ gələn, vulkan nəticəsində baş verən, vulkanizm hadisəsi ilə əlaqədar olan. Vulkanik hadisələr

  Полностью »
 • VULKANİZÁSİYA

  [lat.] xüs. 1. Materiala daha artıq möhkəmlik vermək üçün kauçuku və quttaperçanı əsasən qaynar halda işləmə üsulu

  Полностью »
 • VULKANİZÁTOR

  [lat.] xüs. Avtomobil, velosiped və s. şinlərini və ümumiyyətlə, kauçukdan qayrılmış şeyləri vulkanizasiya üsulu ilə təmir etmək üçün cihaz

  Полностью »
 • VULKANİ́ZM

  [lat.] Yer kürəsinin dərinliklərindən qalxan ərgin silikat kütləsinin (maqmanın) hərəkəti ilə əlaqədar olan hadisələrin məcmusu

  Полностью »
 • VULQÁR

  sif. [əsli lat.] 1. Həddən artıq sadələşdirilərək (bəsitləşdirilərək) təhrif edilmiş; bayağı, qaba. □ Vulqar materializm – XIX əsrin 50-60-cı illərind

  Полностью »
 • VULQARCASINA

  zərf Bayağı surətdə, qaba şəkildə

  Полностью »
 • VULQARİ́ZM

  [lat.] dilç. Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba (qeyri-ədəbi) söz və ya ifadə

  Полностью »
 • VULQARLAŞDIRAN

  sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən

  Полностью »
 • VULQARLAŞDIRICI

  sif. Bayağılaşdıran, qabalaşdıran; bir məsələnin, fikrin mənasını təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirən

  Полностью »
 • VULQARLAŞDIRILMA

  “Vulqarlaşdırılmaq” dan f.is

  Полностью »
 • VULQARLAŞDIRILMAQ

  məch. Bayağılaşdırılmaq, qabalaşdırılmaq, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmək

  Полностью »
 • VULQARLAŞDIRMAQ

  f.sif. Bayağılaşdırılmış, qabalaşdırılmış, mənası təhrif olunacaq dərəcədə sadələşdirilmiş

  Полностью »
 • VULQARLAŞMA

  “Vulqarlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VULQARLAŞMAQ

  f. Bayağılaşmaq, qabalaşmaq

  Полностью »
 • VULQARLIQ

  is. Vulqar şeyin halı; bayağılıq, qabalıq

  Полностью »
 • VUR-TUT

  Cəmi, hamısı, ancaq, var-yox. [Şaqqulu:] Vur-tut səkkiz manat pul var idi. C.Cabbarlı. [Baxış oğlu Həsənin] anası isə gözünün yaşını töküb, vur-tut bi

  Полностью »
 • VURAĞAN

  sif. 1. Buynuzla, yaxud təpiklə vurmaq xasiyyəti olan. Vurağan inək. Vurağan keçi. Vurağan at. 2. Sancan

  Полностью »
 • VURAĞANLIQ

  is. Vurağan heyvanın xasiyyəti

  Полностью »
 • VURAN₁

  is. riyaz. Vurma əməlində: vurma hasilini almaq üçün bir ədədin digər ədədə neçə dəfə vurulduğunu göstərən ədəd

  Полностью »
 • VURAN₂

  f.sif. bax vurağan 1-ci mənada. Vuran öküzə Allah buynuz verməz. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • VURÇATLASIN

  is. dan. Qarmaqarışıqlıq, ara qızışma, mərəkə, səs-küy; dava-vuruşma (adətən bir işin, hadisənin qızışdığını, ən qızğın çağını bildirir)

  Полностью »
 • VURDURMA

  “Vurdurmaq”dan f.is

  Полностью »
 • VURDURMAQ

  “Vurmaq”dan icb

  Полностью »
 • VURĞU₁

  is. 1. Vuruş, zərbə. Yan alan gəmilərin vurğusundan qorumaq üçün əsasın qabaq hissəsində xüsusi qoruyucu qoyulur

  Полностью »
 • VURĞU₂

  is. qram. Kəlmədə müəyyən səsin (səslinin) ucalması və bunun üçün o səsin və ya hərfin üzərinə qoyulan işarə

  Полностью »
 • VURĞULU

  sif. dilç. Üzərində vurğu (vurğu işarəsi) olan. Vurğulu hərf

  Полностью »
 • VURĞUN

  sif. 1. Vurulmuş, aşiq olmuş, həddindən artıq sevən; məftun. Zəfər sözünün də vurğunuyam mən; Günəşdən ucadır onun bayrağı! S

  Полностью »
 • VURĞUSUZ

  sif. dilç. Vurğusu olmayan. Vurğusuz heca

  Полностью »
 • VURĞUSUZLUQ

  is. dilç. Vurğu olmaması

  Полностью »
 • VURHARAY

  is. dan. Səs-küy, qalmaqal, vurçatlasın

  Полностью »
 • VURHAVUR

  1. is. Dava, vuruşma, dalaşma, qarmaqarışıqlıq, səs-küy, qalmaqal. Kazım gülərək dedi: – Ay Allahqulu, yaxşı ki, yaxamızı bu vurhavurdan qurtardıq

  Полностью »
 • VURHAY

  is. dan. Səs-küy, qalmaqal, vurçatlasın

  Полностью »
 • VURMA

  1. “Vurmaq”dan f.is. 2. riyaz. Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması

  Полностью »
 • VURMAQ

  f. 1. Əli ilə və ya əldə tutulan bir şeylə çırpmaq, zərbə endirmək. Ağacla vurmaq. Şillə vurmaq. Qamçı ilə vurmaq

  Полностью »
 • VURNUXMA

  1. “Vurnuxmaq”dan f.is. 2. is. Təlaş, təşviş, həyəcan, çaxnaşma. □ Canına vurnuxma salmaq – qorxuya salmaq

  Полностью »
 • VURNUXMAQ

  f. 1. Boş-boşuna o tərəf-bu tərəfə getmək; qurdalanmaq, yerində hərəkət etmək, boş-boşuna daim hərəkətdə olmaq, əlləşmək, çalışıb-çapalamaq

  Полностью »
 • VURUB-YIXAN

  sif. Azğın, qudurğan; şuluqçu, dəcəl, zərər verən (bəzən qoçaq, qorxmaz mənasında da işlənir). Teymur ağa həm məşhur kefçi, həm də nüfuzlu və vurub-yı

  Полностью »
 • VURUQ

  is. riyaz. Vurma əməlində: iki və ikidən çox bir-birinə vurulan ədədlərdən biri

  Полностью »
 • VURULAN

  is. riyaz. Hesabda: tam ədədlərin vurulmasında eyni toplanan kimi təkrar edilən ədəd

  Полностью »
 • VURULMA₁

  “Vurulmaq1”dan f.is

  Полностью »
 • VURULMA₂

  “Vurulmaq2”dan f.is

  Полностью »
 • VURULMAQ₁

  məch. 1. Zərbə endirilmək. Ağac ilə vurulmaq. // Döyülmək, kötəklənmək. 2. Çalınmaq, qaxılmaq, soxulmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ₂

  f. Bənd olmaq, aşiq olmaq, məftun olmaq, həddindən artıq sevmək. Qazamat qulluqçularından birisi Həcərə vurulur

  Полностью »
 • VURUM

  is. Sərrast vurma. Ağalıq verimlədir, igidlik vurumla. (Ata. sözü)

  Полностью »
 • VURUŞ

  is. 1. Vuruşma; dava, müharibə, döyüş. Qılınc vuruşundan, güllə səsindən; Yuvadakı quşlar uçhauç oldu

  Полностью »
 • VURUŞAN

  f.sif. Döyüşən, savaşan, dalaşan, çarpışan, dava edən. Düşmənlə vuruşan qoşun. // İs. mənasında. Vuruşanları aralamaq

  Полностью »
 • VURUŞDURMA

  “Vuruşdurmaq”dan f.is

  Полностью »