Толковый словарь азербайджанских женских имен.

 • KÜBRA

  ən böyük, lap böyük (qız)

  Полностью »
 • KÜBRABƏYİM

  ən böyük bəyim, lap böyük qız

  Полностью »
 • KÜBRAXANIM

  ən böyükxanım, lap böyük qız

  Полностью »
 • KÜLƏK

  havanın üfüqi istiqamətdə hərəkətindən ibarət təbiət hadisəsi

  Полностью »
 • KÜLFİYYƏ

  İlahi sözlü, Allah kəlamları

  Полностью »
 • KÜNDƏ

  yumrulanmış xəmir; kobud, kələ-kötür

  Полностью »
 • KÜNDƏBƏYİM

  kündəyə oxşayan yumru bəyim; yumru qız

  Полностью »
 • KÜNDƏXANIM

  kündəyə oxşayan yumru xanım; yumru qız

  Полностью »
 • KÜRNAZ

  naz ilə ağlayan, naz ilə qışqıran, şıltaqlıq edən

  Полностью »
 • KÜRSÜM

  bax: Gülsüm

  Полностью »
 • KÜRSÜMXANIM

  bax: Gülsümxanım

  Полностью »
 • KÜRÜZ

  ağlağan üz; sarı üz, sarı bəniz

  Полностью »
 • KÜSƏN

  hər şeydən küsən, inciyən

  Полностью »
 • KÜSGÜN

  küsmüş, incik, incimiş, narazı

  Полностью »
 • KÜSGÜNƏ

  küsmüş, incik, incimiş, narazı

  Полностью »
 • KÜSKÜN

  küsmüş, incik, incimiş, narazı

  Полностью »
 • KÜSKÜNƏ

  küsmüş, incik, incimiş, narazı

  Полностью »
 • KÜŞPƏR

  ölkə, məmləkət

  Полностью »
 • KÜŞVARƏ

  ölkə, məmləkət

  Полностью »
 • KÜTAFƏT

  xoşbəxt, bəxtəvər, şad

  Полностью »
 • KÜTAHİ

  qısa, gödək

  Полностью »
 • QAİDƏ

  adət; nizam, səliqə; üsul, yol, tərz

  Полностью »
 • QARACA

  ən qara; qarabuğdayı (qız)

  Полностью »
 • QARAGİLƏ

  qara gilələri olan, dənəsi qara olan

  Полностью »
 • QARAGÖZ

  gözləri qara olan, qaragözlü

  Полностью »
 • QARAĞAT

  xırda üzüm kimi salxımlı, turşməzə, qara və qırmızı meyvəsi olan kol bitki və onun meyvəsi; qarağat kimi qız

  Полностью »
 • QARAQAŞ

  qaşları qara olan adam, qara qaşlı qız

  Полностью »
 • QARAQAT

  xırda üzüm kimi salxımlı, turşməzə, qara və qırmızı meyvəsi olan kol bitki və onun meyvəsi; qarağat kimi qız

  Полностью »
 • QARASAÇ

  saçı qara olan; qarasaçlı, qaratelli

  Полностью »
 • QARAŞIN

  açıq-qara, qaratəhər

  Полностью »
 • QARATEL

  saçı qara olan; qarasaçlı, qaratelli

  Полностью »
 • QAYDA

  adət; nizam, səliqə; üsul, yol, tərz

  Полностью »
 • QAYDAGÜL

  nizamlı, səliqəli gül

  Полностью »
 • QAYDAXANIM

  nizamlı, səliqəli xanım

  Полностью »
 • QAYƏGÜL

  arzulanan gül, amal olan gül

  Полностью »
 • QAYƏXANIM

  arzulanan xanım, amal olan xanım

  Полностью »
 • QAYƏXATIN

  arzulanan xatın, amal olan xatın

  Полностью »
 • QAYSI

  rəngi sarı olan, çəyirdəkli, ətli meyvə növü və ağacı, ərik

  Полностью »
 • QAYSIBƏYİM

  qaysı kimi bəyim (qız)

  Полностью »
 • QAYSIXANIM

  qaysı kimi xanım (qız)

  Полностью »
 • QAYTAN

  yumşaq iplikdən, ipəkdən hörülmüş bağ, ip

  Полностью »
 • QEYSƏRGÜL

  qeysərin gülü; qeysərə layiq gül

  Полностью »
 • QEYSİYYƏ

  qeysərə, hökmdara məxsus

  Полностью »
 • QƏDƏMBƏYİM

  bax: Qədəm və Bəyim

  Полностью »
 • QƏDƏMGÜL

  gül qədəmi, gül addımı

  Полностью »
 • QƏDƏMXEYİR

  qədəmi xeyirli olan, gəlişi faydalı olan; xeyirqədəmli qız

  Полностью »
 • QƏDƏMNAZ

  nazla yeriyən, qədəmləri nazlı olan, nazənin

  Полностью »
 • QƏDƏMNİSƏ

  qız qədəmi, gözəl gəlişi, ayağı

  Полностью »
 • QƏDƏMNUR

  qədəmi işıqlı, parlaq olan; uğur gətirən

  Полностью »
 • QƏDƏMZƏR

  qədəmləri qızıl kimi, qədəmi gözəl və uğurlu olan

  Полностью »