Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • MOBİD

  zərdüşt dininə məxsus kahin; bilikli, alim

  Полностью »
 • MOBİL

  "Müqbil" (bax) adının dəyişdirilmiş şəkli

  Полностью »
 • MOBİLƏ

  "Müqbil" (bax) adının dəyişdirilmiş şəkli

  Полностью »
 • MOBİT

  zərdüşt dininə məxsus kahin; bilikli, alim

  Полностью »
 • MOLLA

  ağa, cənab, sahib (Böyük ruhani alimi, qazı; xacə, dini məktəblərdə dərs deyən müəllim moula və ya mövla)

  Полностью »
 • MOLLAAĞA

  Molla Ağa; "bizim ağamız" mənasında olan "maulana" sonralar "molla" və "müəllim" (ilk ərəb məktəblərində şagirdlərə dərs deyən şəxslərə "ma

  Полностью »
 • MÖBİD

  zərdüşt dininə məxsus kahin; bilikli, alim

  Полностью »
 • MÖCÜZ

  xariqə, qeyri-adi, heyrət doğuran

  Полностью »
 • MÖCÜZƏ

  xariqə, qeyri-adi, heyrət doğuran

  Полностью »
 • MÖHBALA

  "Mehbala" adının (bax) dəyişilmiş forması

  Полностью »
 • MÖHBƏDDİN

  əsli "mühibbəddin"dir; dini sevən, dinə bağlı olan

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  davamlı, bərk; sağlam

  Полностью »
 • MÖHLƏT

  vaxt vermə; müddət; icazəli vaxt

  Полностью »
 • MÖHNƏT

  əziyyət, zəhmət, qayğı, kədər, qüssə; bəla, müsibət

  Полностью »
 • MÖHSİM

  "Möhsün"ün (bax) dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • MÖHSÜM

  "Möhsün"ün (bax) dəyişdirilmiş forması

  Полностью »
 • MÖHSÜN

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖHSÜNƏ

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖHTƏRƏM

  ehtirama layiq, əziz, hörmətli

  Полностью »
 • MÖHTƏSİB

  bələdiyyə rəisi; şəriət işlərinə nəzarət edən

  Полностью »
 • MÖHTƏSİM

  Allah tərəfindən müdafiə olunan, Allahın müdafiə etdiyi

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏM

  əzəmətli, öz böyüklüyü ilə insanı valeh edən, həşəmətli, ehtişamlı, göz qamaşdıran

  Полностью »
 • MÖHÜBBƏT

  sevgi, eşq, məhəbbət

  Полностью »
 • MÖMİN

  dindar kişi (və ya qadın)

  Полностью »
 • MÖMİNƏ

  dindar kişi (və ya qadın)

  Полностью »
 • MÖNSÜN

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖTƏBƏR

  etibarlı, inanılmış, hörmətli, nüfuzlu

  Полностью »
 • MÖTƏŞƏM

  əzəmətli, öz böyüklüyü ilə insanı valeh edən, həşəmətli, ehtişamlı, göz qamaşdıran

  Полностью »
 • MÖVLA

  cənab, ağa; yaradan, yaradıcı; Allah, Tanrı

  Полностью »
 • MÖVLAM

  mənim Tanrım; mənim ağam

  Полностью »
 • MÖVLAMQULU

  Tanrının qulu; ağanın köləsi

  Полностью »
 • MÖVLAMVERDİ

  Tanrım verdi; Ağam verdi

  Полностью »
 • MÖVLAN

  sənin Tanrın, sənin ağan

  Полностью »
 • MÖVLANƏ

  Şərqdə hörmət üçün bəzi islam alim və şairlərinə verilən ad

  Полностью »
 • MÖVLANVERDİ

  Tanrım verdi; Ağam verdi

  Полностью »
 • MÖVLUD

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Полностью »
 • MÖVLUDDİN

  dinin doğuluşu, dinin zühuru

  Полностью »
 • MÖVLUDƏ

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Полностью »
 • MÖVLÜD

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Полностью »
 • MÖVLÜDDİN

  dinin doğuluşu, dinin zühuru

  Полностью »
 • MÖVSUMƏ

  fəsil, ilin 4 fəslindən hər biri, bir şeyin müəyyən vaxtı; adlandırılmış, qeyd olunmuş

  Полностью »
 • MÖVSÜM

  fəsil, ilin 4 fəslindən hər biri, bir şeyin müəyyən vaxtı; adlandırılmış, qeyd olunmuş

  Полностью »
 • MÖVSÜM

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖVSÜMƏ

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖVSÜMƏ

  fəsil, ilin 4 fəslindən hər biri, bir şeyin müəyyən vaxtı; adlandırılmış, qeyd olunmuş

  Полностью »
 • MÖVSÜN

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖVSÜNƏ

  yaxşılıq edən, xeyirxah, xeyirli

  Полностью »
 • MÖYLAM

  mənim Tanrım; mənim ağam

  Полностью »
 • MUĞAN

  muğlar; muğların yaşadığı yer (Muğ qədim hun-türk tayfalarından birinin adıdır və "tərifləmək, şöhrətləndirmək" kimi də izah edilir)

  Полностью »
 • MUĞBİL

  taleyi yaxşı gətirən, xoşbəxt, bəxtiyar, ağgün

  Полностью »