Азербайджанско-английский словарь

 • PALTARASAN

  paltaras(ıl)an i. 1. peg, rack, stand; (dəhlizdə) hall-stand; 2. (paltarda) tab, hanger

  Полностью »
 • PALTARASILAN

  paltaras(ıl)an i. 1. peg, rack, stand; (dəhlizdə) hall-stand; 2. (paltarda) tab, hanger

  Полностью »
 • PALTARBİÇMƏ

  i. etnoqr. ritual ceremony of cutting out and demonstrating dresses for bride (an old tradition of Azerbaijani people)

  Полностью »
 • PALTARLIQ

  i. fabric fit / suitable for clothes

  Полностью »
 • PALTARSAXLAYAN

  i. cloak-room attendant

  Полностью »
 • PALTARYUYAN

  i. laundress; (maşın) washingmachine

  Полностью »
 • PALTO

  i. overcoat, topcoat (top-coat)

  Полностью »
 • PALTOLUQ

  i. fabric / cloth for overcoat; overcoat goods

  Полностью »
 • PAMBIQ

  I. i. 1. cotton, (təmizlənmiş) cotton wool; təmizlənməmiş ~ cotton in seed, raw cotton; uzun lifli ~ long staple cotton; 2

  Полностью »
 • PAMBIQATAN

  i. toxuc. comber, carder

  Полностью »
 • PAMBIQÇI

  i. 1. (mütəxəssis) cotton planter; 2. (becərən işçi) cotton-grower

  Полностью »
 • PAMBIQÇILIQ

  I. i. cotton-growing; Pambıqçılıq respublikamızın kənd təsərrüfatı sahələrindən biridir. Cotton-growing is oneof the fields of agriculture in our repu

  Полностью »
 • PAMBIQƏYİRMƏ

  s. cotton-spinning; ~ fabriki cotton-spinning factory

  Полностью »
 • PAMBIQLIQ

  i. bot. cotton-plant, cotton plantation

  Полностью »
 • PAMBIQTƏMİZLƏYƏN

  s. cotton-cleaning; ~ zavod cotton-cleaning plant; ~ maşın cotton gin

  Полностью »
 • PAMBIQYIĞAN

  s. cotton-picker; ~ maşın cotton-picking machine

  Полностью »
 • PANORAMA

  i. panorama; Bu panorama Bakının bir mənzərəsini əks etdirir This panorama represents a view of Baku

  Полностью »
 • PAPAQ

  I. i. 1. papakh (tall Caucasian hat usually made of sheepskin); 2. cap; dəri ~ fur cap; ingilis krallarının tacqoyma mərasimində qoyulan ~ cap of main

  Полностью »
 • PAPAQÇI

  i. hatter, hat-maker

  Полностью »
 • PAPAQÇILIQ

  i. hatting, trade of a hat-maker

  Полностью »
 • PAPAQLI

  s. (i.s.) with a hat on, (i.s.) wearing a hat

  Полностью »
 • PAPAQLIQ

  i. skin (sheepskin) fit for papakh / hat

  Полностью »
 • PAPAQSIZ

  s. hatless; (i.s.) without a hat

  Полностью »
 • PAPIŞ

  i. shoes for babies: ◊ şeytana ~ tikmək ≅ to be* able to disappoint the devil, to be* unusually sly / cunning

  Полностью »
 • PAPİROS

  I. i. cigarette; bir paçka ~ a package / packet / pack of cigarettes; ~ çəkmək to smoke II. s. cigarette; ~ qutusu cigarette-case; ~ kötüyü cigarette

  Полностью »
 • PAPİROSALIŞDIRAN

  i. cigarette-lighter, lighter

  Полностью »
 • PAPİROSSATAN

  i. (kişi) d.d. cigarette man* / vendor; (qadın) d.d. cigarette girl / vendor

  Полностью »
 • PAPİROSYANDIRAN

  i. bax papirosalışdıran

  Полностью »
 • PAPİRUS

  i. 1. bot. papyrus (pl. -ri) 2. material used instead of paper

  Полностью »
 • PARA

  I. i. money; puldan - ~ dan çıxmaq to spend* all one’s money; ~ qazanmaq to earn money II. i. half, piece, bit; ~ çörək half of bread; bir ~ adamlar s

  Полностью »
 • PARA-PARA

  i. piece, bit; ~ etmək to break* to pieces; ~ olmaq to be* broken to pieces; ürəyi / qəlbi ~ olmaq to be* awfully / sad, to show a great-mercy (to)

  Полностью »
 • PARAD

  I. i. parade; hərb. review; ~da iştirak etmək to be* on parade; idman ~ı sports parade; dəniz (qüvvələri) ~ı naval review; hava (qıvvələri) ~ı air dis

  Полностью »
 • PARAFİN

  I. i. paraffin II. s. paraffin ~ yağı paraffin oil

  Полностью »
 • PARAFİNLƏMƏK

  f. to paraffin (d.)

  Полностью »
 • PARAFİNLƏNMƏK

  f. to be* paraffined

  Полностью »
 • PARALAMAQ

  f. to divide (d.) into two parts, to cut* into two parts

  Полностью »
 • PARALANMAQ

  f. to get* divided into parts / halves, to be* divided into two parts

  Полностью »
 • PARALATDIRMAQ

  f. bax paralatmaq

  Полностью »
 • PARALATMAQ

  f. to ask / force smb. to divide smth. into two parts / halves

  Полностью »
 • PARALEL

  I. i. parallel; ~ işarəsi qoymaq to draw* a parallel (between) II. s. parallel; ~ xətt parallel line; ~ tirlər id

  Полностью »
 • PARALELEPİPED

  i. parallelepiped

  Полностью »
 • PARALELİZM

  i. parallelism

  Полностью »
 • PARALELLİK

  i. bax paralelizm

  Полностью »
 • PARALELOQRAM

  i. riyaz. parallelogram

  Полностью »
 • PARAMETR

  i. riyaz. parameter

  Полностью »
 • PARAŞÜT

  I. i. parachute; poçt ~ü mail parachute; ~ü yığmaq to rig a parachute; ~lə tullanma parachute jump(ing); ~lə yerə enmə parachute landing; ~lə tullanma

  Полностью »
 • PARAŞÜTÇÜ

  i. parachute jumper, parachutist, həmdə hərb. paratrooper; amer. parachuter

  Полностью »
 • PARAŞÜTİZM

  i. parachute jumping

  Полностью »
 • PARAZİT

  I. i. 1. biol. parasite; 2. (adam haq.) parasite; sponger; 3. (ziyanvericilər) bug, bed-bug, louse*, tick II

  Полностью »
 • PARAZİTİZM

  i. 1. biol. parasitism; 2. (adama aid) sponging, parasitism

  Полностью »