Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • ÖMÜR

  [ər.] сущ. 1. уьмуьр; // ömür yoldaşı уьмуьрдин юлдаш, паб (гъуьлуьз вичин); 2. ömrümdə, ömründə (зи) уьмуьрда, гьич са чӀавузни, са вахтундани, эсилл

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBİLLAH

  [ər.] нареч. уьмуьр-биллагь (1. гилалди, гьич са чӀавузни; 2. уьмуьр амадкьван, ччан аламадкьван; гьамиша, даими)

  Tam oxu »
 • ÖMÜRLÜ

  прил. уьмуьр авай, яргъи уьмуьр гьалзавай ва я гьалнавай.

  Tam oxu »
 • ÖMÜRLÜK

  прил. уьмуьрлух, уьмуьр амад кьван тир, уьмуьрдин эхирдалди тир; гьамишалух (мес. пенция, паспорт).

  Tam oxu »
 • ÖMÜRSÜZ

  прил. уьмуьр тӀимил тир, тӀимил яшамиш хьайи.

  Tam oxu »
 • ÖMÜRSÜZLÜK

  сущ. уьмуьр тӀимил хьунухь, тӀимил яшамиш хьунухь.

  Tam oxu »
 • ÖN

  1. прил. вилик; виликан, вилик патан; вилик квай, вилик галай; ön sıra вилик жерге; 2. сущ. вилик пад, ччин пад (мес

  Tam oxu »
 • ÖNCƏ

  нареч. 1. вилик, эвел, кӀвенкӀве, сад лагьайди, виридалай вилик; 2. виликамаз, вахтунда.

  Tam oxu »
 • ÖNCƏDƏN

  нареч. виликамаз, эвелдай.

  Tam oxu »
 • ÖNCÜL

  сущ., прил. 1. кӀвенкӀве авай, кӀвенкӀвечи; 2. кьиле авай(ди), вилик физвай(ди), чӀехиди.

  Tam oxu »
 • ÖNCÜLLÜK

  сущ. кӀвенкӀвечивал.

  Tam oxu »
 • ÖNÇÜ

  рах. кил. öncül 1).

  Tam oxu »
 • ÖNÇÜLÜK

  рах. кил. öncüllük.

  Tam oxu »
 • ÖNDƏR

  сущ. кьиле авайди, регьбер, чӀехиди.

  Tam oxu »
 • ÖNƏM

  сущ. фикир, дикъет, файда, хийир.

  Tam oxu »
 • ÖNLÜK

  сущ. хуруган.

  Tam oxu »
 • ÖNLÜKLÜ

  прил. хуруган алай, хуруган ттунвай (алукӀнавай).

  Tam oxu »
 • ÖPDÜRMƏK

  icb. темен гуз тун, пӀагь (кӀуф) гуз тун, темен гуниз мажбур авун ва я ижаза гун.

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  гл. 1. темен гун, пӀагь гун, кӀуф гун; 2. пер. гвя хьун, галукьун, акьун.

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏK

  məch. темен (пӀагь) ганваз хьун.

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞ

  сущ. темен, пӀагь, кӀуф; темен гунуг, темен гунин тегьер; öpüş almaq темен къачун, пӀагь гун, кӀуф гун, темен гун; öpüş göndərmək темен ракъурун (гъил

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏK

  icb. сада-садаз теменар гуз тун (мажбурдаказ ва я хагьишдалди).

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏK

  qarş. сада-садаз теменар гун.

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  сущ. зоол. балбал, уьрдег; // балбалдин (мес. як, кака).

  Tam oxu »
 • ÖRDƏKBURUN

  сущ. зоол. уьрдегдин кӀуфуз ухшар тӀиш квай, ччин уьрдегдин кӀуф хьиз гьяркьуь, мамар квай са гьайван (Австралияда, Тасманияда жедай)

  Tam oxu »
 • ÖRƏN

  сущ. цун тавур чка, цанвачир чка.

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  сущ. са кьилихъ кӀир галай яргъи еб; чату; ** örkən altına gətirmək табий авун, рам авун, муьтӀуьгъарун

  Tam oxu »
 • ÖRKƏNLİ

  прил. чату галай.

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  сущ. чешне, мисал; // тимсал.

  Tam oxu »
 • ÖRNƏKLİK

  сущ. чешне къалуриз жедай гьар са затӀ; чешне.

  Tam oxu »
 • ÖRPƏK

  сущ. 1. фите, ири ягълух (дишегьлийри кьилик кутӀундай); 2. пер. са затӀунин ччин, винел пад кӀевнавай затӀ, перде

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKLİ

  прил. (кьилел) фите алай.

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZ

  1. прил. (кьилел) фите алачир; кьил ахъа; 2. нареч. фите алачиз, кьил ахъаз.

  Tam oxu »
 • ÖRT-BASDIR:

  ört-basdır etmək (eləmək) (винел пад) кӀевун, винел акъуд тавун, чуьнуьхарун (мес. са пис кар).

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏK

  icb. кӀевиз тун (гун), кӀевуниз мажбур авун; акьализ тун (гун).

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  гл. 1. кӀевун, (винел са затӀ) вегьин, са затӀ вегьена кӀевун, таквадайвал авун (мес. ччин, кьил); 2

  Tam oxu »
 • ÖRTÜ

  сущ. 1. кьил кӀевдай, кьилел вегьидай гьар са затӀ (ягълух, фите, шал ва мс.); 2. перде.

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMAQ

  гл. (винел пад) кӀевун, винел акъуд тавун, гъар гун, чуьнуьхарун (са пис кар).

  Tam oxu »
 • ÖRTÜCÜ

  прил. са затӀ кӀевдай, са затӀунин ччиниз ядай, винел чӀугвадай (мес. шир).

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  сущ. 1. са затӀунин винел вегьидай, винел чӀугвадай парча; // чехол; 2. суфра; 3. ччин; яргъандин, хъуьцуьгандин ва мс

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKLÜ

  прил. са затӀунив кӀевнавай, винелай са затӀ чӀугунвай, вегьенвай.

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏK

  гл. 1. кӀев хьун, акьал хьун, агал хьун; 2. кӀев хьун, акьалтун, кьун (мес. цавун ччин цифеди); 3. кӀевнаваз хьун, кӀев хьун (мес

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜ

  прил. 1. кьил кӀевнавай, кьил кӀеви, винел кьил эцигнавай ва я са затӀ вегьенвай (мес. къаб); 2. кӀевнавай, кӀеви, акьалнавай, агалнавай (мес

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜLÜK

  сущ. кӀевивал, кӀевнаваз хьунухь, ахъа тахьунухь, ахъа туширвал.

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏK

  сущ. кӀевуниз виже къведай, жув кӀевдай, галчукдай, акахьдай, къуьнерихъ вегьидай гьар са затӀ.

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNCƏKLİ

  прил. са затӀунив кӀевнавай, са затӀ галчукнавай.

  Tam oxu »
 • ÖRTÜNMƏK

  элкъв. жув кӀевун (жувал са затӀ вегьена, жувахъ галчукна ва мс.).

  Tam oxu »
 • ÖRÜŞ

  сущ. чӀур, уьруьш, къацу векь авай, мал-къара хуьдай чка; naxırı örüşə buraxmaq нехир чӀуруз ахъаюн.

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏK

  сущ. уьгьуь, уьгьуьяр; // уьгьуьдин азар.

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRƏKLİ

  прил. уьгьуь галай, уьгьуьдихъ галай.

  Tam oxu »