Азербайджанско-лезгинский словарь

 • ƏT

  сущ. 1. як; qoyun əti хпен як; // якӀун; ət xörəyi якӀун къафун; 2. беден, жендек, тан манада; 3. як (емишдин чкал, цил квачиз недай хъуьтуьл пай); ət

  Полностью »
 • ƏT-YAĞ

  рах. якни-гъери, як ва гъери (санал); ət-yağ içində böyümək якӀунни-гъеридин къене чӀехи хьун, гьар са затӀ бул яз чӀехи хьун

  Полностью »
 • ƏTA

  [ər.] сущ. клас. гун, гунуг; // бахшиш, багъишун; əta etmək (eləmək) бахшиш авун, багъишун.

  Полностью »
 • ƏTALƏT

  [ər.] сущ. 1. гьерекатсузвал, суствал, буш акъвазун; квелинвал, темпелвал; // ətalət basmaq темпелвал авун, кӀвалахуниз, гьерекат авуниз гьевес тахьун

  Полностью »
 • ƏTALƏTLİ

  [ər.] прил. гьерекатсуз, суст; темпел, квелин.

  Полностью »
 • ƏTBALA

  кил. ətcəbala.

  Полностью »
 • ƏTBAŞ

  прил. рах. акьулсуз, геж гъавурда акьадай, геж кьатӀудай; кьиле затӀ авачир, къанмаз.

  Полностью »
 • ƏTCƏ

  сущ. 1. аялдин кьецӀил жендек; 2. кил. ətcəbala.

  Полностью »
 • ƏTCƏBALA

  сущ. 1. денбел, цел (нугъ.), пӀарла (какадай чӀар алачир ва вилер ахъа тахьанвай гьалда акъатнавай къушран шараг); 2

  Полностью »
 • ƏTÇƏKƏN

  сущ. як регъведай машин.

  Полностью »
 • ƏTÇİ

  сущ. як маса гудайди.

  Полностью »
 • ƏTÇİLİK

  сущ. якӀарай гудай гьайванар хуьнин кӀвалах; // гьахьтин гьайванар хуьдай (мес. майишат).

  Полностью »
 • ƏTDOĞRAYAN

  сущ. 1. як гатадай (куьткуьндай) кантӀ, дегьре ва мс.; 2. кьасабчи (тукӀунвай гьайвандин як кукӀвардай, куьткуьндай кас); 3

  Полностью »
 • ƏTDÖYƏN

  кил. ətdoğrayan (1,3).

  Полностью »
 • ƏTƏC

  сущ. нугъ. йис михьдай алат.

  Полностью »
 • ƏTƏK

  сущ. 1. цен (пекинин юкьвалай агъуз куьрс хьанвай пай); гин (пекинин вилик патан цен); // bir ətək са ценцик квай, гзаф; // пекинин ценциз ухшар гьар

  Полностью »
 • ƏTƏK-ƏTƏK

  нареч. гзаф, гзаф кьадар; бул, цен ацӀай, ценералди (мес. пул).

  Полностью »
 • ƏTƏKALTI

  1. сущ. чинеба, игьтият патал кӀватӀна хвенвай пул ва маса затӀ; 2. нареч. чинеба, хелветдаказ.

  Полностью »
 • ƏTƏKDOLUSU

  прил. цен ацӀай, гин ацӀай, лап гзаф, кьадардилай артух гзаф.

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  гл. 1. цен кьун, ценцикай кьун, цен кьуна акъвазарун; 2. ценцик кутун, ценцик кӀватӀун; 3. пер. ценцикай галкӀун, гъил чӀугун тавун, минетун, хагьишун

  Полностью »
 • ƏTƏKLİ

  прил. 1. ценер галай, яргъи ва гегьенш ценер квай (мес. ппек); 2. цен(ер) авай (мес. дагъ).

  Полностью »
 • ƏTƏKLİK

  сущ. куьгьн. дамах патал дишегьлидин пекинин ценерив гутадай гимиш пул ва мс.

  Полностью »
 • ƏTƏNƏ

  сущ. ген (дидедин руфуна чӀехи жезвай баладин винел жедай, бала хайидалай кьулухъ ахватдай якӀун перде)

  Полностью »
 • ƏTƏNƏLİ

  прил. ген авай.

  Полностью »
 • ƏTƏNƏSİZ

  прил. ген авачир.

  Полностью »
 • ƏTƏR

  сущ. рах. хабар, гел, лишан, эсер.

  Полностью »
 • ƏTƏŞ

  [fars.] сущ. цихъ къарих хьун, къарихвал, гьарарат, яд кӀан хьун; ətəşini söndürmək цӀай кьин, яд хъвана къарихвал кьин

  Полностью »
 • ƏTFAL

  [ər. “tifil” söz. cəmi] сущ. клас. аялар.

  Полностью »
 • ƏTİACI

  прил. мез туькьул, мецел агъу алай, туькьуьл (мес. кас).

  Полностью »
 • ƏTİACILIQ

  сущ. туькьуьл касдин амал, хесет; туькьуьлвал.

  Полностью »
 • ƏTİAÇIQ

  прил. куьгьн. рах. хуруяр ахъа, цемер ахъа (дишегьлидин ва я рушан гьакъинда).

  Полностью »
 • ƏTİQ(Ə)

  [ər.] прил. къадим, куьгьне; // сущ. къадим затӀ, якьур затӀ; asari-ətiqə кил. asar.

  Полностью »
 • ƏTİR

  [ər.] сущ. 1. атир; ни (иер, хуш); // ətir çəkmək атир чӀугун, цуькверикай ва мс. дистилляция авуна атирлу затӀ хкудун; ətir saçmaq (yaymaq, səpmək) а

  Полностью »
 • ƏTİR-ƏNBƏR

  [ər.] сущ. кил. ətir 1).

  Полностью »
 • ƏTİRLƏMƏK

  гл. духи ягъун, атир ягъун.

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNDİRMƏK

  гл. атирлу авун, атир чукӀурун, хуш нидивди ацӀурун.

  Полностью »
 • ƏTİRLƏNMƏK

  1. элкъв. жуваз (вичиз) духи ягъун, атир ягъун; 2. гл. духидин (хьтин) ни гун.

  Полностью »
 • ƏTİRLİ

  прил. атирлу (1. атир чукӀурдай, атирдин ни галай; хуш ни галай, иер ни галай (мес. ич); 2. духи (атир) янвай)

  Полностью »
 • ƏTİRŞAH

  [ər. ətr və fars. şah.] сущ. бот. атиршагь (атирлу пешер жедай, гзафни-гзаф кӀвалера цадай са цуьк).

  Полностью »
 • ƏTLƏNMƏK

  гл. як кьун, як атун, як акьалтун; куьк хьун.

  Полностью »
 • ƏTLƏŞMƏK

  гл. 1. як хьун, якӀуз элкъуьн, як хьиз хьун; 2. агалхьун, амукьна хъуьтуьл хьун, китӀиз авалун.

  Полностью »
 • ƏTLİ

  прил. 1. як алай, ацӀай; куьк, дири; хъсан як квай (мес. гьер); 2. як алай, яцӀу, къалин (мес. пӀузарар); 3

  Полностью »
 • ƏTLİ-CANLI

  прил. як-ччан алай, куьк, дири, ацӀай, ири.

  Полностью »
 • ƏTLİ-QANLI

  прил. як-ччан алай, ацӀай, сагълам.

  Полностью »
 • ƏTLİÇİLOV

  сущ. ашп. якни дуьгуь акадарна чранвай аш.

  Полностью »
 • ƏTLİK

  прил. як патал, тукӀун (тукӀуна тӀуьн) патал хуьзвай (мал ва мс.).

  Полностью »
 • ƏTLİK-PİYLİK

  прил. х.м. якни-пи гудай, якни-пи къачун патал хуьзвай (мес. вак).

  Полностью »
 • ƏTLİK-SÜDLÜK

  прил. х.м. якни-нек гудай, якни-нек къачун патал хуьзвай (мес. гамиш).

  Полностью »
 • ƏTLİLİK

  сущ. як алай гьайвандин гьал; куьквал, диривал.

  Полностью »
 • ƏTMƏK

  сущ. куьгьн. фу.

  Полностью »