Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • NÖKƏR

  сущ. 1. нуькер, нуьквер (виликра агъадин кӀвалин къуллугъчи гада); 2. пер. масабуруз къуллугъ ийидай, ялтахвал ийидай кас

  Tam oxu »
 • NÖKƏRÇƏ

  сущ. гъвечӀи нуькер, нуьквервал ийизвай гъвечӀи гада аял.

  Tam oxu »
 • NÖKƏRÇİLİK

  сущ. 1. нуькервал, нуькер хьунухь, нуькервал авун; 2. пер. вичи-вич нуькер хьиз тухун, къуллугъ авун, ялахвалун, ялтахвалун

  Tam oxu »
 • NÖKƏRLİK

  сущ. нуькервал, нуькердин кӀвалах.

  Tam oxu »
 • NÖQSAN

  [ər.] сущ. нукьсан (1. кими (агакь тийизвай) жигьет, кимивал; 2. айиб, тахсир, гунагь; 3. рах. айиб, рехне, синих)

  Tam oxu »
 • NÖQSANLI

  прил. нукьсан квай (1. гъалатӀ квай, рехне квай (мес. ктаб); 2. айиб квай, синих квай, бегьем тушир, кими жигьет авай; мес

  Tam oxu »
 • NÖQSANLILIQ

  сущ. нукьсанлувал, нукьсан квай затӀунин гьал.

  Tam oxu »
 • NÖQSANSIZ

  прил. нукьсансуз, нукьсан (айиб, рехне, синих) квачир.

  Tam oxu »
 • NÖQSANSIZLIQ

  сущ. нукьсансузвал, нукьсан квачир затӀунин гьал.

  Tam oxu »
 • NÖQTEYİ-NƏZƏR

  [ər.] сущ. килигунин тегьер, килигун, фикир (тайин са месэладин, кардин гьакъинда); bu nöqteyi nəzərdən и жигьетдай, и рекьяй

  Tam oxu »
 • NÖQTƏ

  [ər.] сущ. нукьта, нукьтӀа (1. гел, леке, тӀехв, бицӀи тӀехв хьтин лишан; nöqtə kimi нукьта хьтин (хьиз), гзаф гъвечӀи, гужалди кьатӀуз жедай; 2

  Tam oxu »
 • NÖQTƏBƏNÖQTƏ

  [ər. nöqtə və fars. ...bə] нареч. нукьтаба-нукьта, вири, авайвал, гафба-гаф, са гафни ахъай тавуна, нукьта-нукьтадалди (мес

  Tam oxu »
 • NÖQTƏCƏ

  нареч. нукьта кьадар, са тӀимилни, са кӀусни, зерре кьадар.

  Tam oxu »
 • NÖQTƏLƏMƏK

  гл. нукьта ва я нукьтаяр эцигун (тун).

  Tam oxu »
 • NÖQTƏSİ-NÖQTƏSİNƏ

  кил. nöqtəbənöqtə.

  Tam oxu »
 • NÖMRƏ

  [lat. numerus-ədəd] 1. нумра, номер; evin nömrəsi кӀвалин нумра; 2. тилит, нумра (мес. журналдин); 3

  Tam oxu »
 • NÖMRƏBAZ

  [lat. numerus və fars. ...baz] рах. нумрабаз, гьиллебаз, гьарамзада.

  Tam oxu »
 • NÖMRƏLƏMƏK

  гл. нумра ягъун, нумра кхьин, нумра эцигун (тун).

  Tam oxu »
 • NÖMRƏLƏNMƏK

  məch. нумра янваз (кхьенваз, эцигнаваз) хьун.

  Tam oxu »
 • NÖMRƏLƏNMİŞ

  прич. нумра янвай, нумра кхьенвай.

  Tam oxu »
 • NÖMRƏLİ

  прил. 1. нумра алай, нумра янвай, нумра кхьенвай; nömrəli qapı нумра алай рак; 2. нумрадин; üç nömrəli vaqon пуд лагьай нумрадин вагон

  Tam oxu »
 • NÖMRƏSİZ

  прил. нумра алачир, нумра янвачир, нумра кхьенвачир.

  Tam oxu »
 • NÖŞ

  кил. nöşün.

  Tam oxu »
 • NÖŞÜN

  (“nə üçün” sözünün canlı dildə işlənən təhrif edilmiş forması) вучиз, вушиз, тӀа.

  Tam oxu »
 • NÖV

  [ər.] сущ. 1. жуьре, тегьер, саягъ; bir növ са жуьре, са тегьер, са бубат; bu növ и жуьре, и саягъ, и къайдада, икӀ(а); o növ (ilə) а жуьре, а тегьер,

  Tam oxu »
 • NÖV-NÖV

  кил. növbənöv.

  Tam oxu »
 • NÖVARASI

  прил. биол. жуьреба-жуьре набататрин ва я гьайванрин жуьрейрин арада жедай.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏ

  [ər.] сущ. 1. нубат; birinci (ilk) növbədə сад лагьай (эвелимжи, сифте) нубатда, виридалай вилик, сифтени-сифте; növbə ilə нубатдалди; 2

  Tam oxu »
 • NÖVBƏDƏNKƏNAR

  прил. нубатдилай къерехдин, нубатда фикирда такьунвай, вахт виликамаз тайин тушир.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏLƏNMƏK

  кил. növbələşmək.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏLƏŞMƏK

  гл. нубатдалди дегиш хьун, сада-сад эвезун, сада-садан чка кьун, сад-садан гуьгъуьнаваз атун.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏLİ

  прил. нубатда авай, нубатдалди тир (мес. кӀвалах).

  Tam oxu »
 • NÖVBƏNÖV

  прил. жуьреба-жуьре, гьар жуьредин.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏSİZ

  нареч. нубат (нупа) тахьанамаз (алукь тавунамаз), нубат хуьн тавуна, нубатдилай къеце.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏT

  кил. növbə.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏTÇİ

  1. сущ. къаравул; // къаравулдин (мес. пост); 2. прил. дежурный, нубат чӀугвазвай, нубатдалди вичин къуллугъ кьилиз акъудзавай (мес

  Tam oxu »
 • NÖVBƏTÇİLİK

  сущ. дежурнывал; нубатда хьунухь, нубатда акъвазун, нубат чӀугун.

  Tam oxu »
 • NÖVBƏTİ

  [ər.] прил. 1. нубатдин, нубатда авай, сад лагьай, нубатда (вилик) акъвазнавай; növbəti məsələ нубатдин месэла; 2

  Tam oxu »
 • NÖVCAVAN

  [fars.] сущ., прил. жегьил; лап жегьил, цӀийиз авагъзавай, таза живан.

  Tam oxu »
 • NÖVHƏ

  [ər.] сущ. мерсия (аваздалди кьейидахъ кӀелдай гъамлу шиир, мани).

  Tam oxu »
 • NÖVHƏXAN

  [ər. növhə və fars. ...xan] сущ. мерсия кӀелдайди (лугьудайди).

  Tam oxu »
 • NÖVHƏXANLIQ

  сущ. мерсия кӀелдай (лугьудай) касдин кӀвалах, пеше.

  Tam oxu »
 • NÖVLƏŞDİRMƏK

  гл. сортариз ччара авун (мес. техил).

  Tam oxu »
 • NÖVRAQ

  [ər. “rövnəq” sözünün təhrif forması] сущ. дамах, безег, ярашугъ, иервал, гуьзелвал, нурлувал; ** növraq dönmək замана (девир) дегиш хьун, чарх элкъуь

  Tam oxu »
 • NÖVRƏS

  [fars.] прил. 1. цӀийиз дигмиш хьайи, таза, цӀийи (емиш); 2. кил. növrəstə.

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSİDƏ

  [fars.] кил. növrəstə.

  Tam oxu »
 • NÖVRƏSTƏ

  [fars.] прил. агакьнавай, акьул-балугъ, жегьил (руш, гада).

  Tam oxu »
 • NÖYÜT

  сущ. рах. кил. neft.

  Tam oxu »
 • NUH

  [ər.] сущ. Нугь (пайгъамбаррикай садан тӀвар); Nuhun gəmisi Нугьан гими.

  Tam oxu »
 • NUQA

  [fr.] сущ. нуга (шекер ва кӀерец галаз гьазурнавай ширинлух).

  Tam oxu »