Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • PƏDƏR

  [fars.] сущ. клас. буба (аял аладайди).

  Tam oxu »
 • PƏDƏRŞAHLIQ

  сущ. ист. патриархат (итимдин (бубадин) патай мукьвавилин цӀарцӀелди бинеламишнавай ва итим гьаким тир къебиладин, сихилдин группайрикай ибарат жемият

  Tam oxu »
 • PƏH-PƏH

  кил. bəh-bəh.

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  [fars.] сущ. паливан, пагьливан (1. гзаф гужлу кас; викӀегь, кьегьал, игит, зуругъ, къагьриман; 2. кьуршахар кьадайди, гелер кьадайди, кьуршахар (юкьв

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANİ

  кил. qəhrəmani.

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMAQ

  гл. пагьливан хьун, викӀегь хьун, кьегьал хьун, жуьрэтлу хьун.

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLIQ

  сущ. пагьливанвал, кьегьалвал, игитвал, викӀегьвал, къагьриманвал.

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  [fars.] сущ. кашт (рах.), диета, пегьриз (тайин авунвай тӀуьнин режим); pəhriz gözləmək (saxlamaq) диета хуьн, пегьриз хуьн; кашт хуьн (рах

  Tam oxu »
 • PƏHRİZKAR

  [fars.] сущ. пегьризкар, пегьриз хуьзвай, пегьриздин режимдиз амал ийизвай кас.

  Tam oxu »
 • PƏHRİZKARLIQ

  сущ. пегьризкарвал, пегьриз хуьнуьх.

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  [fars.] прил. ччинин рангар атӀай, гьалар чӀуру, перишан.

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏLİK

  сущ. гьалар чӀуру касдин гьал; перишанвал.

  Tam oxu »
 • PƏL

  сущ.: pəl qatmaq (vurmaq) кӀар кутун (акадарун), са кардиз манийвал авун, кьецӀ гун, энгел хьун.

  Tam oxu »
 • PƏLƏ

  прил. кьулу, гьяркьуь (мес. спелар).

  Tam oxu »
 • PƏLƏBIĞ(LI)

  прил. еке, кьулу ва яргъи спелар авай.

  Tam oxu »
 • PƏLƏQULAQ(LI)

  прил. еке, кьулу япар авай.

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  сущ. пеленг (1. кьичхир, кацин жинсиникай хамуна маргъвар авай еке вагьши гьайван; къаплан; 2. пер. кьегьал, игит, викӀегь)

  Tam oxu »
 • PƏLƏNGİ

  прил. жуьреба-жуьре рангар алай, рангбаранг (мес. парча).

  Tam oxu »
 • PƏLƏNGLİK

  сущ. кьегьалвал, игитвал, викӀегьвал, гьунар.

  Tam oxu »
 • PƏLLƏMƏK

  гл. нугъ. са кардиз манийвал авун, кьецӀ гун, кӀар кутун.

  Tam oxu »
 • PƏLMƏLƏNMƏK

  гл. нугъ. алахьна рангар сад-садак акахьун, ала-була хьун.

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  прил. лалакӀ, пелтек, мез галкӀидайди, галкӀиз рахадайди; pəltək uşaq лалакӀ аял.

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLİK

  сущ. лалакӀвал, пелтеквал.

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  [fars.] сущ. панагь (1. садан лувак акахьун, куьмек кӀан хьун, садан къвалав фин (гьада вич хуьн патал, гьада вичиз куьмекун патал); // pənah yeri пан

  Tam oxu »
 • PƏNAHGAH

  [fars.] сущ. 1. панагь жедай чка, умуд кутаз жедай чка, куьмек жедай чка, амукьдай чка, далда жедай чка; 2

  Tam oxu »
 • PƏNAHLANMAQ

  гл. панагь тухун (гъун), имдад кӀан хьун; лувак акахьун, далда кьун.

  Tam oxu »
 • PƏNBƏ

  прил. шаир. экуь-яру, экуь-ал, цуькведин ранг алай.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  [fars.] сущ. 1. тапас, гъил (гъилин къенни вад тӀуб санал); 1. пац, тапац (гьайвандин вилик кӀвачерин куьлер ва кикер); 3

  Tam oxu »
 • pəncə-pəncə

  прил. винел тапасрин хьтин нехишар, цуьквер алай (мес. парча); ** pəncə-pəncəyə gəlmək кил. pəncələşmək

  Tam oxu »
 • PƏNCƏKEŞ

  [fars.] сущ. кьаларар (фаз нехиш ядай).

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏK

  гл. капаш ягъун, капашдив (гъиливди) къачун (мес. аш).

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏK

  гл. женгиниз акъатун (экъечӀун), женг чӀугун, женг тухун (мес. тӀурфанрихъ галаз).

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏ

  сущ. 1. дакӀар, пенжер; pəncərəni açmaq дакӀар ахъаюн; // дакӀардин, пенжердин; 2. рах. пенжера, ара, буш вахт (тарсарин, лекцийрин арада)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏALTI

  сущ. дакӀардин кӀаниз (къеняй ччилиз) ядай кьул.

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏLİ

  прил. 1. дакӀар (пенжер) галай (квай, авай); 2. рах. пенжера авай (кил. pəncərə 2).

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏSİZ

  прил. дакӀар (пенжер) галачир (квачир, авачир).

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏÜSTÜ

  сущ. дакӀардин (пенжердин) винел патаз къеняй ядай кьул ва я дакӀардин кьилелай вегьидай еке кьулу къван, кӀарас, кьул ва мс

  Tam oxu »
 • PƏNCŞƏNBƏ

  [fars.] сущ. хемис.

  Tam oxu »
 • PƏND

  [fars.] сущ. клас. несигьат.

  Tam oxu »
 • PƏPƏ

  сущ. 1. фу, буф (аялрин рахунра); 2. гъвел, гъвелер; çörək pəpəsi фан гъвелер.

  Tam oxu »
 • PƏPƏŞ

  кил. pəpə 1).

  Tam oxu »
 • PƏPƏYEYƏN:

  məməyeyendən pəpəyeyənə kimi (qədər) кил. məməyeyən.

  Tam oxu »
 • PƏR

  [fars.] сущ. 1. къушран туьк; 2. лув, лувур; pər açmaq (vurmaq) лувар ахъаюн, лувар элягъун, лув гун; 3

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  [fars.] прил. 1. са чкадал алачир, къайдадик квачир, акахьай, чкӀай (мес. кьушун); pərakəndə düşmək (olmaq) чукӀун, сад-садавай къакъатун, цӀвал-цӀвал

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  сущ. къайдадик квачир, чкӀай, акахьай затӀунин гьал; акахьайвал, чкӀайвал.

  Tam oxu »
 • PƏRÇİM

  сущ. барчим; къадакь; pərçim etmək (eləmək) а) кил. pərçimləmək; б) чуькьвез-чуькьвез гьахьун, сух хьун, гьахьун; pərçim olmaq барчим хьун а) гьакь ти

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏK

  гл. 1. барчим авун, барчимрун; сад-садахъ гилигун, галкӀурун, кӀеви авун (къадакьар яна); 2. акӀурун, сухун (мес

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏNMƏK

  məch. 1. барчимдалди (кьадакьралди) галкӀурнаваз, кӀевнаваз, барчимнаваз хьун; 2. вичиз чка авун, гьатун; 3

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ

  [fars.] сущ. перде (1. рикӀинай, дакӀардай ва я кӀвалин юкьвай ва мс. авадардай (куьрсардай) парча; 2

  Tam oxu »
 • pərdə-pərdə

  нареч. перде-перде, са пердедай муькьуьдаз физ, пердейрив ваниз гуз (кил. pərdə 4).

  Tam oxu »