BACUQ

Bədənin beldən topuğa qədər hissəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BACAQLI
BAD FARS