BASMAQ

BASMAQ – AÇMAQ Dərhal qapını basıb, mətbəxə qayıtdı (Mir Cəlal); Aç gözün, gözlərinin qurbanı; Bir tamaşa elə, gör dünyanı (A.Səhhət).

BASMAQ – BURAXMAQ Nəriman... bu adamın əllərini tutdu, dizi ilə boğazını basdı (Mir Cəlal); Barmaqları boşalıb kağızı buraxdı. B.Talıblı.

BASDIRMAQ
BAŞ-AYAQ

Значение слова в других словарях