İMRƏNCİ

Arzu olunan şəxs və ya əşya, qibtə edilən kimsə və ya əşya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İMRAN DİLLİ
İNAQ

Значение слова в других словарях