Англо-азербайджанский словарь

 • UNALARMED

  adj sakit, dinc; arxayın, xatircəm; to be ~ about smth. bir şey haqqında arxayın / xatircəm olmaq

  Полностью »
 • UNALIENABLE

  adj ayrılmaz; alınmaz, alına bilməz; ~ right to liberty alına bilməz azadlıq hüququ

  Полностью »
 • UNALIVE

  adj 1. ölü; cansız; süst; 2. hissiz, duyğusuz

  Полностью »
 • UNALPHABETED

  adj əlifbanı bilməyən / tanımayan, savadsız

  Полностью »
 • UNALTERABILITY

  n dəyişməzlik; pozulmazlıq; möhkəmlik, sarsılmazlıq

  Полностью »
 • UNALTERABLE

  adj dəyişməz, daimi; möhkəm, sarsılmaz; ~ laws dəyişməz qanunlar; ~ decisions dəyişməz qərarlar

  Полностью »
 • UNAMAZED

  adj təəccübləndirilməmiş, heyrətləndirilməmiş; valeh / məftun olmamış

  Полностью »
 • UNAMBIGUOUS

  adj tamamilə aşkar / aydın / müəyyən, qəti; an ~answer tamamilə aydın / qəti cavab; ~ terms tamamilə aydın ifadə edilmiş / qəti şərtlər

  Полностью »
 • UNAMBITION

  n iddiasızlıq, tələbkar / şöhrətpərəst olmama, aza qane olma

  Полностью »
 • UNAMBITIOUS

  adj iddiasız, aza qane olan, qeyri-tələbkar

  Полностью »
 • UNAMENABLE

  adj inadlı, höcət, yolagetməz; sərt; itaətsiz; ipə-sapa yatmayan; ~ to discipline nizam-intizama tabe olmayan

  Полностью »
 • UNAMENDABLE

  adj islaholunmaz, düzəldilməz, düzəldilə bilməyən

  Полностью »
 • UNAMENDED

  adj düzəldilməmiş, dəyişiklik edilməmiş; to pass a bill ~ qanun layihəsini düzəliş edilmədən qəbul etmək (parlamentdə)

  Полностью »
 • UNAMIABILITY

  n soyuqluq, qaşqabaqlılıq, kəmiltifatlıq

  Полностью »
 • UNAMIABLE

  adj nəzakətsiz, kobud, soyuq, qaşqabaqlı

  Полностью »
 • UNAMUSING

  adj əyləndirici olmayan, maraqsız

  Полностью »
 • UNANALOGOUS

  adj oxşamayan, bənzəməyən, oxşarı / bənzəri / analoqu olmayan

  Полностью »
 • UNANALYSABLE

  adj təhlil oluna bilməyən

  Полностью »
 • UNANALYSED

  adj təhlil olunmamış / edilməmiş

  Полностью »
 • UNANIMATE

  v həmrəy etmək

  Полностью »
 • UNANIMITY

  n həmrəylik, yekdillik; with ~ həmrəyliklə, yekdilliklə

  Полностью »
 • UNANIMOUS

  adj həmrəy, yekdil, həmfikir; ~ opinion yekdil fikir / rəy; He was elected by a unanimous vote O yekdilliklə seçildi

  Полностью »
 • UNANIMOUSLY

  adv yekdilliklə, bir səslə, həmrəyliklə

  Полностью »
 • UNANNOUNCED

  adj əvvəldən elan olunmamış; an ~ extra item on the programme proqramda əvvəlcədən elan olunmamış əlavə veriliş

  Полностью »
 • UNANSWERABLE

  adj 1. cavab verilə bilməyən; an ~ question cavab verilə bilməyən sual, 2. təkzibedilməz, rədd edilməz (sübut, dəlil və s

  Полностью »
 • UNANSWERED

  adj cavabsız, cavab verilməmiş; ~ letters cavab verilməmiş məktublar; to remain ~ cavabsız qalmaq; Several questions about the crime remain unanswered

  Полностью »
 • UNANTICIPATED

  adj gözlənilməz, qabaqcadan nəzərdə tutulmamış; ~ costs qabaqcadan nəzərdə tutulmamış xərclər

  Полностью »
 • UNANXIOUS

  adj sakit, dinc, mülayim, rahat

  Полностью »
 • UNAPPARENT

  adj gizli, xəlvət; aydın / aşkar olmayan

  Полностью »
 • UNAPPEALABLE

  adj hüq. qəti, apellyasiya edilə bilməyən

  Полностью »
 • UNAPPEASABLE

  adj 1. qəbuledilməz; yolverilməz; 2. tabe olmayan, azğın, qarşısıalınmaz; ~ anger qarşısıalınmaz qəzəb; 3

  Полностью »
 • UNAPPETISING

  unappetizing, -ising adj 1. dadsız, ləzzətsiz, iştah açmayan / gətirməyən; 2. maraqsız, darıxdırıcı, usandırıcı; an ~ book maraqsız / darıxdırıcı kita

  Полностью »
 • UNAPPETIZING

  unappetizing, -ising adj 1. dadsız, ləzzətsiz, iştah açmayan / gətirməyən; 2. maraqsız, darıxdırıcı, usandırıcı; an ~ book maraqsız / darıxdırıcı kita

  Полностью »
 • UNAPPREHENSIVE

  adj 1. anlaqsız, fəhmsiz, fərasətsiz; 2. qorxmaz, cəsarətli; to be ~ of danger təhlükədən qorxmamaq

  Полностью »
 • UNAPPRISED

  adj xəbərsiz, xəbəri / məlumatı olmayan; to be ~ of smth. bir şeydən məlumatı / xəbəri olmamaq, bir şeydən xəbərsiz olmaq

  Полностью »
 • UNAPPROACHABLE

  adj 1. əldəedilməz, yanına getmək mümkün olmayan; He is unapproachable by anyone Onun yanına heç kim gedə bilmir, 2

  Полностью »
 • UNARM

  v 1. silahsızlaşdırmaq, tərksilah etmək; 2. silahını yerə qoymaq

  Полностью »
 • UNARMED

  adj 1. silahsız; ~ civilians silahsız mülki adamlar; 2. buynuzsuz (heyvan haq.); 3. tikansız (bitki haq

  Полностью »
 • UNARMOURED

  adj zirehsiz

  Полностью »
 • UNARRANGED

  adj 1. qaydaya salınmamış; 2. planlaşdırılmamış, hazırlanmamış; Our meeting was fortuitous and quite unarranged Bizim görüşümüz təsadüf oldu və əsla p

  Полностью »
 • UNARRESTED

  adj həbs olunmamış

  Полностью »
 • UNASHAMED

  adj vicdansız, insafsız; utanmaz, həyasız; to be ~ of doing smth. bir şey etməkdən utanmamaq

  Полностью »
 • UNASKED

  adj 1. çağırılmamış, dəvət olunmamış; ~ guests çağırılmamış / dəvət olunmamış qonaqlar; He came to the party unasked O, qonaqlığa çağırılmamış / dəvət

  Полностью »
 • UNASSAILABLE

  adj 1. sarsılmaz, alınmaz, möhkəm; an ~ fortress sarsılmaz / alınmaz qala; 2. təkzibedilməz, rəddedilməz, inandırıcı; an ~ argument təkzibedilməz dəli

  Полностью »
 • UNASSISTED

  adj köməksiz; to do smth. ~ bir şeyi köməksiz / təkbaşına etmək; He did it unassisted O bunu köməksiz / özü etdi

  Полностью »
 • UNASSUMING

  adj iddiasız, aza qane olan; təvazökar, ədəbli

  Полностью »
 • UNASSURED

  adj 1. inamsız; ~ steps inamsız addımlar; 2. etibarsız, şübhəli, şübhə doğuran; ~ success şübhəli / şübhə doğuran müvəffəqiyyət

  Полностью »
 • UNATTACHED

  adj 1. bağlanmamış, bərkidilməmiş (bir şeyə); 2. subay, evlənməmiş

  Полностью »
 • UNATTAINABLE

  adj əlçatmaz, əldə edilməz, mümkün olmayan; həyata keçirilməz; ~ ideal əlçatmaz; ideal; ~ goals əlçatmaz / həyata keçirilməz məqsədlər; ~ ambitions əl

  Полностью »
 • UNATTAINTED

  adj ləkəsiz, ləkələnməmiş; ~ honour ləkəsiz / ləkələnməmiş şərəf

  Полностью »