Англо-азербайджанский словарь

 • UMBILICAL

  adj 1. anat. göbək; ~ cord göbəkbağı; ~ hernia göbək qrijası / yırtığı; 2. mərkəzi vəziyyətdə olan; the ~ polar of a vault tağ-tavanın orta sütunu

  Полностью »
 • UMBILICUS

  n anat. 1. göbək; 2. dayaz çuxur / oyuq; 3. dayaz kərtik / çərtik / keşik yeri

  Полностью »
 • UMBLICATE

  adj anat. göbəyəoxşar, göbəyəbənzər

  Полностью »
 • UMBRAGE

  umbrage1 n inciklik, incimə, küsü; to give ~ to smb. bir kəsi küsdürmək; to take ~ at smb. bir kəsdən incimək / küsmək umbrage2 v 1

  Полностью »
 • UMBRAGEOUS

  adj 1. kölgəli; ~ trees kölgəli ağaclar; 2. küsəyən, tez küsən / inciyən; dəymədüşər

  Полностью »
 • UMBRELLA

  n 1. çətir; to put up one’s ~ çətirini açmaq; to take down one’s ~, to fold (up) one’s ~ çətirini yığmaq / qatlamaq; 2

  Полностью »
 • UMLAUT

  n dilç. umlaut

  Полностью »
 • UMPIRE

  umpire1 n 1. vasitəçi; münsiflər hakimi; 2. id. hakim, referi, münsif; to be an ~ at a match yarışda hakim olmaq umpire2 v 1

  Полностью »
 • UMPTEEN

  adj d.d. çox, çoxlu, saysız-hesabsız; to have ~ reasons for doing smth. bir şeyi etməyə çoxlu / saysız-hesabsız səbəbi olmaq

  Полностью »
 • UN-AMERICAN

  un-American adj Amerikanın əleyhinə; ~ activity Amerikanın əleyhinə fəaliyyət; ~ Activities Committee Amerika əleyhinə olan fəaliyyəti tədqiq edən kom

  Полностью »
 • UNABASHED

  adj 1. vicdansız; utanmaz, abırsız, həyasız; 2. qorxmaz; möhkəm, sarsılmaz; to stick ~ to one’s opinion öz fikrindən möhkəm yapışmaq / dönməmək

  Полностью »
 • UNABATED

  adj azaldılmamış, zəiflədilməmiş; with ~ speed azaldılmamış sürətlə

  Полностью »
 • UNABBREVIATED

  adj qısaldılmamış

  Полностью »
 • UNABLE

  adj qabiliyyətsiz. bacarıqsız; iqtidarsız, aciz; to be ~ qabiliyyətsiz / bacarıqsız / aciz olmaq, bacarmamaq; She is unable to walk O yeriyə bilmir; I

  Полностью »
 • UNABOLISHED

  adj ləğv edilməmiş, qüvvədə qalan

  Полностью »
 • UNABRIDGED

  adj tam, qısaldılmamış (ədəbi əsər və s. haq.), an ~ edition tam / qısaldılmamış nəşr

  Полностью »
 • UNABROGATED

  adj ləğv edilməmiş (qanun və s. haq.)

  Полностью »
 • UNACCEPTABLE

  adj qəbuledilməz; yolverilməz; ~ terms qəbuledilməz şərtlər; ~ arguments qəbuledilməz sübutlar / dəlillər; Torture is totally unacceptable in a civili

  Полностью »
 • UNACCEPTED

  adj qəbul edilməmiş / olunmamış, buraxılmamış (bir yerə)

  Полностью »
 • UNACCLIMATISED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Полностью »
 • UNACCLIMATIZED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Полностью »
 • UNACCOMPANIED

  adj 1. (by, with) müşayiət edilməyən (bir kəs tərəfindən); Children unaccompanied by an adult will not be admitted Böyüklərin müşayiət etmədiyi uşaqla

  Полностью »
 • UNACCOUNTABLE

  adj 1. başa düşülməyən, anlaşılmayan, dərkedilməz; an ~ person anlaşılmaz / qəribə adam; ~ reasons anlaşılmayan / başa düşülməyən səbəblər; 2

  Полностью »
 • UNACCREDITED

  adj 1. vəkil edilməmiş; ixtiyar / vəkalət verilməmiş; 2. qeyri-rəsmi; information from an ~ source qeyri-rəsmi mənbədən alınmış məlumat

  Полностью »
 • UNACCUSED

  adj ittiham edilməmiş

  Полностью »
 • UNACCUSTOMED

  adj 1. öyrənməmiş, adət etməmiş; ~ to hot / cold climates isti / soyuq iqlimə öyrənməmiş / adət etməmiş; I am unaccustomed to such hard work Mən belə

  Полностью »
 • UNACKNOWLEDGED

  adj 1. tanınmamış, hamı tərəfindən qəbul edilməmiş; an ~ member of the family ailənin hamı tərəfindən qəbul edilməmiş üzvü; 2

  Полностью »
 • UNACQUAINTED

  adj 1. tanış olmayan (bir kəslə /şeylə); I am unaquainted with him Mən onunla tanış deyiləm; 2. bilməyən (bir şeyi); He is unacquainted with French O,

  Полностью »
 • UNADDRESSED

  adj ünvansız (məktub və s.)

  Полностью »
 • UNADMITTED

  adj tanınmamış, qəbul edilməmiş

  Полностью »
 • UNADOPTED

  adj 1. görülməmiş; ~ measures görülməmiş tədbirlər; 2. oğulluğa götürülməmiş

  Полностью »
 • UNADORNED

  adj təbii, bəzəksiz, saya; ~ walls bəzəksiz / saya divarlar

  Полностью »
 • UNADULTERATED

  adj 1. həqiqi, saf; təbii, saxtalaşdırılmamış; 2. təmiz, tamam; ~ nonsense tamam cəfəngiyyat

  Полностью »
 • UNADVERTISED

  unadvertized, -ised adj elan / reklam edilməmiş

  Полностью »
 • UNADVERTIZED

  unadvertized, -ised adj elan / reklam edilməmiş

  Полностью »
 • UNAFFECTED

  adj 1. sadə, təbii, sərbəst; ~ manners təbii davranışlar; ~ style sadə / təbii üslub; 2. səmimi, həqiqi; ~ joy həqiqi sevinc; ~ grief həqiqi kədər; 3

  Полностью »
 • UNAFRAID

  adj qorxmaz, qorxmayan; a businessman ~ of taking risk risk etməkdən qorxmayan biznesmen

  Полностью »
 • UNAIRED

  adj havası dəyişdirilməmiş

  Полностью »
 • UNALARMED

  adj sakit, dinc; arxayın, xatircəm; to be ~ about smth. bir şey haqqında arxayın / xatircəm olmaq

  Полностью »
 • UNALIENABLE

  adj ayrılmaz; alınmaz, alına bilməz; ~ right to liberty alına bilməz azadlıq hüququ

  Полностью »
 • UNALIVE

  adj 1. ölü; cansız; süst; 2. hissiz, duyğusuz

  Полностью »
 • UNALPHABETED

  adj əlifbanı bilməyən / tanımayan, savadsız

  Полностью »
 • UNALTERABILITY

  n dəyişməzlik; pozulmazlıq; möhkəmlik, sarsılmazlıq

  Полностью »
 • UNALTERABLE

  adj dəyişməz, daimi; möhkəm, sarsılmaz; ~ laws dəyişməz qanunlar; ~ decisions dəyişməz qərarlar

  Полностью »
 • UNAMAZED

  adj təəccübləndirilməmiş, heyrətləndirilməmiş; valeh / məftun olmamış

  Полностью »
 • UNAMBIGUOUS

  adj tamamilə aşkar / aydın / müəyyən, qəti; an ~answer tamamilə aydın / qəti cavab; ~ terms tamamilə aydın ifadə edilmiş / qəti şərtlər

  Полностью »
 • UNAMBITION

  n iddiasızlıq, tələbkar / şöhrətpərəst olmama, aza qane olma

  Полностью »
 • UNAMBITIOUS

  adj iddiasız, aza qane olan, qeyri-tələbkar

  Полностью »
 • UNAMENABLE

  adj inadlı, höcət, yolagetməz; sərt; itaətsiz; ipə-sapa yatmayan; ~ to discipline nizam-intizama tabe olmayan

  Полностью »
 • UNAMENDABLE

  adj islaholunmaz, düzəldilməz, düzəldilə bilməyən

  Полностью »