Англо-азербайджанский словарь

 • UN-AMERICAN

  un-American adj Amerikanın əleyhinə; ~ activity Amerikanın əleyhinə fəaliyyət; ~ Activities Committee Amerika əleyhinə olan fəaliyyəti tədqiq edən kom

  Полностью »
 • UNABASHED

  adj 1. vicdansız; utanmaz, abırsız, həyasız; 2. qorxmaz; möhkəm, sarsılmaz; to stick ~ to one’s opinion öz fikrindən möhkəm yapışmaq / dönməmək

  Полностью »
 • UNABATED

  adj azaldılmamış, zəiflədilməmiş; with ~ speed azaldılmamış sürətlə

  Полностью »
 • UNABBREVIATED

  adj qısaldılmamış

  Полностью »
 • UNABLE

  adj qabiliyyətsiz. bacarıqsız; iqtidarsız, aciz; to be ~ qabiliyyətsiz / bacarıqsız / aciz olmaq, bacarmamaq; She is unable to walk O yeriyə bilmir; I

  Полностью »
 • UNABOLISHED

  adj ləğv edilməmiş, qüvvədə qalan

  Полностью »
 • UNABRIDGED

  adj tam, qısaldılmamış (ədəbi əsər və s. haq.), an ~ edition tam / qısaldılmamış nəşr

  Полностью »
 • UNABROGATED

  adj ləğv edilməmiş (qanun və s. haq.)

  Полностью »
 • UNACCEPTABLE

  adj qəbuledilməz; yolverilməz; ~ terms qəbuledilməz şərtlər; ~ arguments qəbuledilməz sübutlar / dəlillər; Torture is totally unacceptable in a civili

  Полностью »
 • UNACCEPTED

  adj qəbul edilməmiş / olunmamış, buraxılmamış (bir yerə)

  Полностью »
 • UNACCLIMATISED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Полностью »
 • UNACCLIMATIZED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Полностью »
 • UNACCOMPANIED

  adj 1. (by, with) müşayiət edilməyən (bir kəs tərəfindən); Children unaccompanied by an adult will not be admitted Böyüklərin müşayiət etmədiyi uşaqla

  Полностью »
 • UNACCOUNTABLE

  adj 1. başa düşülməyən, anlaşılmayan, dərkedilməz; an ~ person anlaşılmaz / qəribə adam; ~ reasons anlaşılmayan / başa düşülməyən səbəblər; 2

  Полностью »
 • UNACCREDITED

  adj 1. vəkil edilməmiş; ixtiyar / vəkalət verilməmiş; 2. qeyri-rəsmi; information from an ~ source qeyri-rəsmi mənbədən alınmış məlumat

  Полностью »
 • UNACCUSED

  adj ittiham edilməmiş

  Полностью »
 • UNACCUSTOMED

  adj 1. öyrənməmiş, adət etməmiş; ~ to hot / cold climates isti / soyuq iqlimə öyrənməmiş / adət etməmiş; I am unaccustomed to such hard work Mən belə

  Полностью »
 • UNACKNOWLEDGED

  adj 1. tanınmamış, hamı tərəfindən qəbul edilməmiş; an ~ member of the family ailənin hamı tərəfindən qəbul edilməmiş üzvü; 2

  Полностью »
 • UNACQUAINTED

  adj 1. tanış olmayan (bir kəslə /şeylə); I am unaquainted with him Mən onunla tanış deyiləm; 2. bilməyən (bir şeyi); He is unacquainted with French O,

  Полностью »
 • UNADDRESSED

  adj ünvansız (məktub və s.)

  Полностью »
 • UNADMITTED

  adj tanınmamış, qəbul edilməmiş

  Полностью »
 • UNADOPTED

  adj 1. görülməmiş; ~ measures görülməmiş tədbirlər; 2. oğulluğa götürülməmiş

  Полностью »
 • UNADORNED

  adj təbii, bəzəksiz, saya; ~ walls bəzəksiz / saya divarlar

  Полностью »
 • UNADULTERATED

  adj 1. həqiqi, saf; təbii, saxtalaşdırılmamış; 2. təmiz, tamam; ~ nonsense tamam cəfəngiyyat

  Полностью »
 • UNADVERTISED

  unadvertized, -ised adj elan / reklam edilməmiş

  Полностью »
 • UNADVERTIZED

  unadvertized, -ised adj elan / reklam edilməmiş

  Полностью »
 • UNAFFECTED

  adj 1. sadə, təbii, sərbəst; ~ manners təbii davranışlar; ~ style sadə / təbii üslub; 2. səmimi, həqiqi; ~ joy həqiqi sevinc; ~ grief həqiqi kədər; 3

  Полностью »
 • UNAFRAID

  adj qorxmaz, qorxmayan; a businessman ~ of taking risk risk etməkdən qorxmayan biznesmen

  Полностью »
 • UNAIRED

  adj havası dəyişdirilməmiş

  Полностью »
 • UNALARMED

  adj sakit, dinc; arxayın, xatircəm; to be ~ about smth. bir şey haqqında arxayın / xatircəm olmaq

  Полностью »
 • UNALIENABLE

  adj ayrılmaz; alınmaz, alına bilməz; ~ right to liberty alına bilməz azadlıq hüququ

  Полностью »
 • UNALIVE

  adj 1. ölü; cansız; süst; 2. hissiz, duyğusuz

  Полностью »
 • UNALPHABETED

  adj əlifbanı bilməyən / tanımayan, savadsız

  Полностью »
 • UNALTERABILITY

  n dəyişməzlik; pozulmazlıq; möhkəmlik, sarsılmazlıq

  Полностью »
 • UNALTERABLE

  adj dəyişməz, daimi; möhkəm, sarsılmaz; ~ laws dəyişməz qanunlar; ~ decisions dəyişməz qərarlar

  Полностью »
 • UNAMAZED

  adj təəccübləndirilməmiş, heyrətləndirilməmiş; valeh / məftun olmamış

  Полностью »
 • UNAMBIGUOUS

  adj tamamilə aşkar / aydın / müəyyən, qəti; an ~answer tamamilə aydın / qəti cavab; ~ terms tamamilə aydın ifadə edilmiş / qəti şərtlər

  Полностью »
 • UNAMBITION

  n iddiasızlıq, tələbkar / şöhrətpərəst olmama, aza qane olma

  Полностью »
 • UNAMBITIOUS

  adj iddiasız, aza qane olan, qeyri-tələbkar

  Полностью »
 • UNAMENABLE

  adj inadlı, höcət, yolagetməz; sərt; itaətsiz; ipə-sapa yatmayan; ~ to discipline nizam-intizama tabe olmayan

  Полностью »
 • UNAMENDABLE

  adj islaholunmaz, düzəldilməz, düzəldilə bilməyən

  Полностью »
 • UNAMENDED

  adj düzəldilməmiş, dəyişiklik edilməmiş; to pass a bill ~ qanun layihəsini düzəliş edilmədən qəbul etmək (parlamentdə)

  Полностью »
 • UNAMIABILITY

  n soyuqluq, qaşqabaqlılıq, kəmiltifatlıq

  Полностью »
 • UNAMIABLE

  adj nəzakətsiz, kobud, soyuq, qaşqabaqlı

  Полностью »
 • UNAMUSING

  adj əyləndirici olmayan, maraqsız

  Полностью »
 • UNANALOGOUS

  adj oxşamayan, bənzəməyən, oxşarı / bənzəri / analoqu olmayan

  Полностью »
 • UNANALYSABLE

  adj təhlil oluna bilməyən

  Полностью »
 • UNANALYSED

  adj təhlil olunmamış / edilməmiş

  Полностью »
 • UNANIMATE

  v həmrəy etmək

  Полностью »
 • UNANIMITY

  n həmrəylik, yekdillik; with ~ həmrəyliklə, yekdilliklə

  Полностью »