Англо-азербайджанский словарь

 • US

  pers. pron 1. bizi, bizə; They met us at the station Onlar bizi stansiyada qarşıladılar; He helped us O bizə kömək etdi; 2

  Полностью »
 • USABLE

  adj 1. işlənə bilən; These tyres are worn, but still usable Bu şinlər yeyilib, lakin hələ işlənə bilər; 2

  Полностью »
 • USAGE

  n 1. işlənmə; ~ of words sözlərin işlənməsi; modern English ~ müasir ingilis dilinin işlənməsi; 2. adət, ənənə; ancient ~ qədim ənənə / adət; 3

  Полностью »
 • USE

  use1 n 1. istifadə, istifadə etmə; tətbiq etmə; the ~ of electricity for beating elektrikdən istilik üçün istifadə etmə; the ~ of force gücdən istifa

  Полностью »
 • USED

  adj I işlənmiş, köhnə; ~ clothes köhnə paltar; a ~ car işlənmiş / köhnə maşın adj II öyrəşmiş, alışmış, adət etmiş; to get / to become ~ to smth

  Полностью »
 • USEFUL

  adj faydalı, yararlı; a ~ dictionary / advice faydalı lüğət / məsləhət

  Полностью »
 • USEFULNESS

  n faydalılıq, xeyirlilik; the ~ of research tədqiqatın faydalılığı / xeyri

  Полностью »
 • USELESS

  adj 1. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz; ~ atteampts faydasız / səmərəsiz cəhdlər; 2. d.d. pis / yararsız vəziyyətdə; kefsiz; I’m feeling useless Mən heç

  Полностью »
 • USELESSNESS

  n faydasızlıq, səmərəsizlik, xeyirsizlik

  Полностью »
 • USER

  n 1. istifadə edən; a telephone ~ telefondan istifadə edən; 2. istehlakçı, müştəri

  Полностью »
 • USHER

  usher1 n 1. qapıçı; 2. biletyoxlayan usher2 v 1. ötürmək; yer göstərmək; to ~ smb. into the room bir kəsi otağa ötürmək; 2

  Полностью »
 • USHERESS

  n biletyoxlayan qadın

  Полностью »
 • USUAL

  adj adi, həmişəki; the ~ terms adi şərtlər; as ~ həmişə olduğu kimi

  Полностью »
 • USUALLY

  adv adətən, bir qayda olaraq; I usually work in the mornings Mən adətən səhərlər işləyirəm

  Полностью »
 • USURER

  n sələmçi, müamiləçi

  Полностью »
 • USURP

  v 1. qəsb etmək, qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək (hakimiyyəti və s.); 2. (on) qəsd etmək, toxunmaq; to ~ on smb

  Полностью »
 • USURPATION

  n qəsb etmə, qanunsuz olaraq ələ keçirmə (hakimiyyəti və s.)

  Полностью »
 • USURPER

  n qəsbkar

  Полностью »
 • USURY

  n 1. sələmçilik, müamiləçilik; to practise ~ sələmçiliklə / müamiləçiliklə məşğul olmaq; 2. sələmçilik faizi

  Полностью »
 • UTENSIL

  n 1. qab-qacaq; qab; kitchen ~s mətbəx qab-qacağı; 2. ləvazimat; writing ~s yazı ləvazimatları; 3. alət; farming ~s kənd təsərrüfatı alətləri

  Полностью »
 • UTERI

  n uterus isminin cəm forması

  Полностью »
 • UTERINE

  adj 1. anadan bir, atadan ayrı (‘övlad haq.); ~ brothers anadan bir, atadan ayrı qardaşlar; 2. anat. uşaqlıq, balalıq; ~ fibroma tib

  Полностью »
 • UTERUS

  n (pl uteruses) anat. uşaqlıq, balalıq

  Полностью »
 • UTILISATION

  utilization, -isation n istifadə etmə, işlətmə

  Полностью »
 • UTILISE

  utilize, -ise v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin g

  Полностью »
 • UTILITARIAN

  utilitarian1 n 1. mənfəətpərəst; 2. militarist utilitarian2 adj ancaq fayda və mənfəət güdən / nəzərdə tutan; from the merely ~ point of view ancaq fa

  Полностью »
 • UTILITARIANISM

  n utilitarizm; mənfəətpərəstlik

  Полностью »
 • UTILITY

  utility1 n 1. faydalılıq, xeyirlilik, yararlılıq; of no ~ xeyirsiz, faydasız, yararsız; 2. faydalı / xeyirli şey; 3

  Полностью »
 • UTILIZATION

  utilization, -isation n istifadə etmə, işlətmə

  Полностью »
 • UTILIZE

  utilize, -ise v istifadə etmək; to ~ all available resources bütün mümkün mənbələrdən istifadə etmək; to ~ solar power as a source of energy günəşin g

  Полностью »
 • UTMOST

  adj 1. ən uzaq / ucqar; the ~ point of the earth yer kürəsinin ən ucqar nöqtəsi; 2. son, axır; the ~ limit son limit / hədd; 3

  Полностью »
 • UTOPIA

  Utopia n utopiya, xəyal

  Полностью »
 • UTOPIAN

  Utopian1 n utopist, xəyalpərəst Utopian2 adj utopik, xəyali; ~ socialism utopik sosializm

  Полностью »
 • UTOPIANISM

  Utopianism n utopizm, xəyalpərəstlik

  Полностью »
 • UTTER

  utter1 adj 1. tam, tamam, bütün, büsbütün; ~ nonsense tam / büsbütün mənasızlıq; ~ ruin tam / büsbütün iflas; ~ darkness tam / tamam qaranlıq; 2

  Полностью »
 • UTTERANCE

  n 1. tələffüz etmə, sözlə demə, ifadə etmə; to give ~ to sözlə ifadə etmək; 2. tələffüz; clear ~ aydın tələffüz; defective ~ qüsurlu tələffüz; 3

  Полностью »
 • UTTERLESS

  adj 1. deyilməyən, söylənilməyən; 2. təsvir oluna / sözlə deyilə bilməyən

  Полностью »
 • UTTERLY

  adv tam, tamam; to be ~ exhausted tamam yorulub əldən düşmək; He’s utterly ruined O, tamam müflisləşib

  Полностью »
 • UTTERMOST

  adj = utmost

  Полностью »
 • UVULA

  n anat. dilçək

  Полностью »
 • UVULAE

  n uvula isminin cəm forması

  Полностью »
 • UVULAR

  adj dilçək, dilçəyə aid olan

  Полностью »
 • UVULITIS

  n tib. dilçəyin iltihabı / soyuqlaması

  Полностью »
 • UXORIAL

  adj 1. arvada / arvadlara aid; 2. = uxorious

  Полностью »
 • UXORICIDE

  n 1. arvadını öldürən; 2. arvadını öldürmə

  Полностью »
 • UXORIOUS

  adj arvadını çox sevən, arvadı üçün dəli-divanə olan

  Полностью »
 • UZBEK

  Uzbek1 n 1. özbək; the ~s top. i. özbəklər; 2. özbək dili Uzbek2 adj özbək; the ~ language özbək dili Uzbek3 adv özbəkcə; to speak ~ özbəkcə danışmaq;

  Полностью »
 • V

  V, v n (pl V’s, v’s) 1. ingilis əlifbasının 22-ci hərfi

  Полностью »
 • VACANCY

  n 1. boşluq; to stare into ~ gözünü boşluğa zilləmək; 2. boş / tutulmamış yer; a ~ in a warehouse anbarda boş yer; 3

  Полностью »
 • VACANT

  adj 1. boş, tutulmamış; a ~ hotel room / seat boş mehmanxana otağı / oturacaq (teatrda və s.); 2. vakant, boş (vəzifə haq

  Полностью »