İPƏKAÇAN

bax ipəkəyirən.
İpəkaçan zavodlarda əvvəlcə baramaların üzərində olan tiftikləri, sonra isə nazik ucları ayırırlar. Əmtəəşünaslıq”.
[Qonça:] Rəştdə ipəkaçan dəzgahımız vardı. S.Hüseyn.

İPƏK
İPƏKÇİ

Значение слова в других словарях