Толковый словарь азербайджанского языка

 • İBADƏT

  is. [ər.] 1. Dua oxuma, namaz qılma şəklində icra edilən dini ayin. [Molla İbrahimxəlil:] Əgər məni görmək istəsələr, de ki, ustadım … ibadətdədir

  Полностью »
 • İBADƏTÇİ

  is. İbadətlə məşğul olan adam, vaxtını ibadətdə keçirən adam

  Полностью »
 • İBADƏTGAH

  is. [ər. ibadət və fars. …gah] İçərisində ibadət edilən yer, ibadət yeri, məbəd (məscid, kilsə və s.)

  Полностью »
 • İBADƏTXANA

  [ər. ibadət və fars. …xanə] bax ibadətgah. [Sönməz:] Ərəblər əvvəlləri … böyük mərkəzlərdəki ocaqlara, ibadətxanalara toxunmurdular

  Полностью »
 • İBADƏTKAR

  is. və sif. [ər. ibadət və fars. …kar] İbadət edən, səcdə edən, səcdəedici. [Ərən:] Mariqeri diz çökərək Sfinks heykəlinin üst səkisində oturan bir qı

  Полностью »
 • İBARƏ

  is. [ər.] 1. Kəlam; iki və ya bir neçə kəlmədən ibarət tərkib. Gözlüyümü gözümə taxıb bir yerindən bu ibarəni çətinliklə oxuya bildim

  Полностью »
 • İBARƏBAZ

  [ər. ibarə və fars. …baz] bax ibarəpərdaz

  Полностью »
 • İBARƏBAZLIQ

  bax ibarəpərdazlıq. İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli

  Полностью »
 • İBARƏÇİ

  bax ibarəpərdaz

  Полностью »
 • İBARƏÇİLİK

  bax ibarəpərdazlıq

  Полностью »
 • İBARƏLİ

  sif. Təmtəraqlı, qəliz, ibarələrlə dolu. İbarəli yazı. – Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləş

  Полностью »
 • İBARƏLİLİK

  is. İbarələrlə dolu olma, təmtəraqlılıq, qəlizlik

  Полностью »
 • İBARƏPƏRDAZ

  is. [ər. ibarə və fars. …pərdaz] Danışığında və ya yazısında qəliz, təmtəraqlı ibarələr işlətməyi sevən adam

  Полностью »
 • İBARƏPƏRDAZLIQ

  is. Qəliz və təmtəraqlı ibarələr işlətmək həvəsi, meyli

  Полностью »
 • İBARƏT

  [ər.] 1. Mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş. Beş adamdan ibarət heyət. Mütəxəssislərdən ibarət komissiya

  Полностью »
 • İBÇİN

  bax ifçin. [Səttar:] Gözlərinin qırağına elə bil qara qaytan tutulub, dırnaqları ibçindir. P.Makulu

  Полностью »
 • İBERLƏR

  is. [tar.] 1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri. 2. Qədim İspaniyada yaşayan bir qrup qəbilənin adı

  Полностью »
 • İBLİS

  is. [ər.] 1. Şeytan. [Odabaşı:] Cəhənnəm əhli iblisi arakəsməyə salıblar. Ə.Haqverdiyev. [Mələk:] Yox kimsədə insafü mürüvvət; İblisəmi uymuş bəşəriyy

  Полностью »
 • İBLİSANƏ

  sif. və zərf [ər. iblis və fars. …anə] bax iblisvari

  Полностью »
 • İBLİSCƏSİNƏ

  bax iblisanə

  Полностью »
 • İBLİSLƏŞMƏ

  “İblisləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • İBLİSLƏŞMƏK

  f. Fəsadlaşmaq, hiyləgər, fitnəkar olmaq. Nə iblisləşmisən?

  Полностью »
 • İBLİSLİK

  is. Ara qarışdırma, araya fitnə salma, fəsadçılıq, fitnəkarlıq, hiyləgərlik

  Полностью »
 • İBLİSVARİ

  zərf İblis kimi, şeytan kimi, şeytancasına. Qəşəm şaqqa çəkib iblisvari güldü. S.Rəhimov

  Полностью »
 • İBN

  [ər.] Oğul (yalnız izafətlərdə işlənir). Əbubəkr ibni-Məhəmmədin göndərdiyi məktubu sizə oxumaq istəyirəm

  Полностью »
 • İBRANİ

  is. [ər.] 1. Qədim yəhudilərin adlarından biri. 2. Qədim yəhudi dili

  Полностью »
 • İBRAZ

  [ər.] : ibraz etmək (eləmək) köhn. – büruzə vermək, aşkar etmək, üzə çıxarmaq, meydana çıxarmaq, göstərmək

  Полностью »
 • İBRƏ₂

  is. köhn. Əldətoxunma şal, yun parça. [Xırdaxanım:] Mən də sənə borclu oluram bir dəst şaldan libas ibrə işləməli

  Полностью »
 • İBRƏ₁

  is. [ər.] İynə, mil, əqrəb. Saat ibrəsi. Kompas ibrəsi

  Полностью »
 • İBRƏT

  [ər.] Ağır, pis bir hadisədən, işdən alınan dərs. Olmuş bizə qismət bu yəqin, ruzi-əzəldən; İbrət bizə yox, halətidünyanı görəndə

  Полностью »
 • İBRƏTAMİZ

  sif. [ər. ibrət və fars. …amiz] İbrət verən, ibrətverici, ibrətli. İbrətamiz hekayə. İbrətamiz nağıllar

  Полностью »
 • İBRƏTXANA

  is. [ər. ibrət və fars. …xanə] İbrət götürülən yer, tərbiyə evi. [Məmməd:] Xeyr, [teatr] ibrətxanadır

  Полностью »
 • İBRƏTLƏNDİRİCİ

  bax ibrətli

  Полностью »
 • İBRƏTLƏNDİRMƏ

  “İbrətləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • İBRƏTLƏNDİRMƏK

  f. İbrət vermək, ibrət dərsi vermək, pis işdən çəkindirmək

  Полностью »
 • İBRƏTLƏNMƏ

  “İbrətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • İBRƏTLƏNMƏK

  f. Bir işdən, hadisədən və s.-dən dərs almaq, özünə nümunə götürmək, özü üçün nəticə çıxarmaq

  Полностью »
 • İBRƏTLİ

  sif. İbrət ola bilən, ibrət verən, ibrət alınmalı, nümunə götürülə bilən, ibrətverici, özü üçün dərs ala bilən

  Полностью »
 • İBRƏTVERİCİ

  bax ibrətamiz. Şəkillərin arasında ibrətverici və hikmətli şeirlər yazılmışdı. M.S.Ordubadi

  Полностью »
 • İBRİQ

  is. [ər.] Su və b. mayelər üçün qulplu və əmzikli qab. [Xəyyam:] Badə ibriqimi qırdın, ya rəb! Dərdimi başdan aşırdın, ya rəb! H

  Полностью »
 • İBRİŞİM

  is. [fars.] İpək iplik

  Полностью »
 • İBTİDA

  is. [ər.] Başlanğıc, ilk, əvvəl (intiha ziddi.) Ayın ibtidası. – İnsan, ömrünün ibtidasından intihasına qədər möhtacdır təhsili-ülumə

  Полностью »
 • İBTİDADA

  zərf İlk dəfədə, başlanğıcda, əvvəldə. Ki cahan içrə var eylə işlər; Nəzərə ibtidada xoş görünər. S.Ə

  Полностью »
 • İBTİDADAN

  zərf Başlanğıcdan, əvvəlindən, başdan. [Xacə] qəziyyəni ibtidadan intihayədək Yusif şaha nəql etdi. M

  Полностью »
 • İBTİDAİ

  sif. 1. Başlanğıca aid, ən əvvəl olan; ilk. Küçələrdə və meydançalarda gördüyünüz yaralılara ibtidai yardım [ediniz]

  Полностью »
 • İBTİDAİLƏR

  is. zool. Birhüceyrəli heyvanlar qrupu

  Полностью »
 • İBTİDAİLİK

  is. İbtidai halda olma, ilk mərhələdə olma. // İlkinlik

  Полностью »
 • İBTİDASIZ

  sif. İbtidası, başlanğıcı olmayan

  Полностью »
 • İBTİLA

  is. [ər.] Bir şeyə xəstəlik dərəcəsində mübtəla olma; mübtəlalıq, düşkünlük. Demək, Ələkbər yoldaş yenə də Hacı xanla qumar oynamış imiş

  Полностью »
 • İCAB

  [ər.] : icab etmək kit. – lazım olmaq, lazım gəlmək: vacib, labüd, zəruri olmaq. Həqiqi inqilab nə qədər ki, dedikcə, böyük bir əmrdir, bu böyük əmri

  Полностью »