Толковый словарь азербайджанского языка

 • İP

  is. 1. Uzun pambıq, kətan, yun və s. liflərindən eşilib hazırlanan və əsasən bağ kimi işlədilən məmul

  Полностью »
 • İPÇİN

  bax ifçin

  Полностью »
 • İPƏK

  1. is. Tut yarpaqları ilə bəslənən barama qurdlarının əmələ gətirdiyi çox incə və parlaq tellər və bu tellərdən toxunan qiymətli parçalar

  Полностью »
 • İPƏKAÇAN

  bax ipəkəyirən. İpəkaçan zavodlarda əvvəlcə baramaların üzərində olan tiftikləri, sonra isə nazik ucları ayırırlar

  Полностью »
 • İPƏKÇİ

  1. is. İpəkçilik mütəxəssisi, baramaçılıq mütəxəssisi; baramaçı. 2. köhn. İpək satan, ipək taciri. Bakıda iri ticarətlə məşğul olan düyüçülər, xalçaçı

  Полностью »
 • İPƏKÇİLİK

  is. 1. Barama qurdundan ipək hasil etmə işi; baramaçılıq. İpəkçiliklə məşğul olmaq. – [Qonça:] [Ataş] ipəkçiliklə məşğul olurdu

  Полностью »
 • İPƏKƏYİRƏN

  sif. İpəyi açan, ayıran, təmizləyən. İpəkəyirən maşın

  Полностью »
 • İPƏKXANA

  is. köhn. İpək karxanası, ipək emalatxanası

  Полностью »
 • İPƏKQURDU

  bax baramaqurdu. İpəkqurduları böyüyüb yaşa çatdıqdan sonra, ipək sarımaq üçün tel buraxmağa başlayırlar

  Полностью »
 • İPƏKLİ

  sif. İpək qarışığı olan, içərisində ipək olan. İpəkli parça

  Полностью »
 • İPƏKTOXUYAN

  sif. İpəkdən parça toxuyan. İpəktoxuyan maşın. – …İpəktoxuyan kombinatda yüzlərlə ixtisaslı fəhlə çalışır

  Полностью »
 • İPƏYATMAMAZLIQ

  is. İpəyatmaz adamın hal və keyfiyyəti; tərslik

  Полностью »
 • İPƏYATMAZ

  sif. və is. Heç bir üsul və qaydaya, nizam və intizama uyuşmayan, heç bir nəsihət və söz qəbul etməyən (adam), tərs (adam)

  Полностью »
 • İPƏYATMAZLIQ

  is. İpəyatmaz adamın hal və keyfiyyəti; tərslik

  Полностью »
 • İPƏYİRƏN

  sif. İpi açıb təmizləyən və əyirən. İpəyirən maşın

  Полностью »
 • İPLƏMƏ

  1. is. dan. Dəlisov, dəlibaş, dəli. İpləmənin biridir. O, lap ipləmə imiş. // Sif. mənasında. Zəncirlə, iplə bağlanmalı olan; zəncirləmə

  Полностью »
 • İPLƏMƏK

  f. İplə bağlamaq, iplə sarımaq. Yükü ipləmək. Yeşiyi ipləmək

  Полностью »
 • İPLİK

  is. 1. Pambıq lifindən hazırlanan möhkəm, davamlı sap. Pambıq iplik. – Uşağın iki əlinin baş barmaqlarını iplik ilə birbirinə bağlayıb sonra ipliyi kə

  Полностью »
 • İPLİKXANA

  is. İplik karxanası, iplik fabriki

  Полностью »
 • İPLİKLİ

  sif. Xalis yun deyil, iplik qarışığı olan, iplik qarışıq toxunmuş. İplikli parça

  Полностью »
 • İPOTEKA

  is. Müavinət, girov qoyulmuş əmlak

  Полностью »
 • İPPODRÓM

  is. [yun.] Cıdır meydanı

  Полностью »
 • İPRƏNMƏK

  f. İyrənmək, kiməsə, nəyəsə nifrət etmə

  Полностью »
 • İPRİT

  [Belçikada İprit şəhərinin adından] kim. Xardal qoxuyan zəhərli qaz; dəridə irinli yara əmələ gətirən və orqanizmi bütünlüklə zəhərləyən davamlı zəhər

  Полностью »
 • İPSİZ

  sif. 1. Başına ip salınmamış, başı iplə bağlanmamış, açıq buraxılmış. 2. məc. dan. Öz hərəkətlərində həddhüdud bilməyən qaba, qanmaz adam haqqında

  Полностью »
 • İPVARİ

  sif. İpə oxşar, ip kimi

  Полностью »
 • İRAD₁

  is. [ər.] Söyləmə, demə, danışma. □ İrad eləmək (etmək) – demək, söyləmək. İngiltərə vaizi Ser Deterdinq öz moizələrinin birində irad edirmiş ki, düny

  Полностью »
 • İRAD₂

  is. [ər.] Nöqsan, kəsir, eyib, qüsur. □ İrad eləmək (tutmaq, saymaq) – nöqsan tutmaq, kəsrini, eybini demək

  Полностью »
 • İRADCIL

  sif. Hər şeyə irad tutmağı, irad tapmağı sevən. İradcıl adam

  Полностью »
 • İRADÇI

  sif. Hər şeyə irad tutan, hər şeydə bir nöqsan, eyib, qüsur tapmağa çalışan. İradçı adam

  Полностью »
 • İRADÇILIQ

  is. Hər şeydə irad tutma, hər şeydə bir nöqsan, eyib, qüsur tapmağa çalışma

  Полностью »
 • İRADƏ

  is. [ər.] 1. İnsan psixikasının, insanın öz qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq, arzu və istəklərini həyata keçirmək qabiliyyətində təzahür edən xüsu

  Полностью »
 • İRADƏLİ

  sif. Möhkəm iradəyə, xarakterə sahib olan (bax iradə 1-ci mənada). İradəli oğlan. – [Günəş] nəzakətli, ciddi və iradəli bir qadın olmuşdu

  Полностью »
 • İRADƏLİLİK

  is. Möhkəm iradəyə malik olma, iradəcə möhkəmlik; səbatlılıq

  Полностью »
 • İRADƏSİZ

  sif. İradəsi olmayan, iradəsi zəif, qətiyyətsiz. Zeynal iradəsiz bir gəncdi. S.Hüseyn

  Полностью »
 • İRADƏSİZLİK

  is. İradəsi olmayan adamın hal və keyfiyyəti; iradə zəifliyi, qətiyyətsizlik. Toğrul artıq hökumət işlərindəki dəyərsizliyini və həddindən artıq zəifl

  Полностью »
 • İRADƏT

  [ər.] klas. Arzu, istək, könüldən gələn razılıq. Öz iradəti ilə (öz razılığı ilə). – Hüsn afəti-eşq olub dəmadəm; Gəldikcə iradət oldu möhkəm

  Полностью »
 • İRADİ

  sif. İradəyə aid, iradədən asılı olan, iradə ilə bağlı olan; ixtiyari. İradi hərəkət

  Полностью »
 • İRADSIZ

  sif. Heç bir iradı, nöqsanı olmayan; nöqsansız, qüsursuz, eyibsiz. İradsız iş. İradsız əsər. İradsız adam olmaz

  Полностью »
 • İRADSIZLIQ

  is. Nöqsansızlıq, qüsursuzluq, eyibsizlik

  Полностью »
 • İRAQ

  zərf Uzaq, uzaqda. İraq olmaq. İraq durmaq. – Gül əkdim, şaxta vurdu; Nə yaman vaxtda vurdu; Bimürvət ovçu məni; Yardan iraqda vurdu

  Полностью »
 • İRAQLAŞDIRILMA

  “İraqlaşdırılmaq”dan f.is

  Полностью »
 • İRAQLAŞDIRILMAQ

  məch. Uzaqlaşdırılmaq

  Полностью »
 • İRAQLAŞDIRMA

  “İraqlaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • İRAQLAŞDIRMAQ

  f. Uzaqlaşdırmaq

  Полностью »
 • İRAQLAŞMA

  “İraqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • İRAQLAŞMAQ

  f. Uzaqlaşmaq

  Полностью »
 • İRAQLIQ

  is. Uzaqlıq, uzaqda olma. Mənim qanıma girmə, ey pəri, kim; İraqlıqdan gözüm qan ağlar oldu. Kişvəri

  Полностью »
 • İRANLI

  is. və sif. İran əhalisindən olan; İran vətəndaşı, İran təbəəsi

  Полностью »
 • İRANŞÜNAS

  is. [fars.] İranşünaslıq mütəxəssisi

  Полностью »