Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • SÖFFƏ

  ə. 1) karniz, zeh; 2) pərdə, örtü

  Полностью »
 • SÖHBƏT

  ə. 1) dostluq, həmdəmlik; 2) Peyğəmbərin söhbətlərini eşitmək və onu görmək səadəti; 3) söhbət etmə; müsahibə

  Полностью »
 • SÖVB

  SÖVB1 ə. paltar, geyim. SÖVB2 ə. tərəf, yan, cəhət

  Полностью »
 • SÖVDA

  SÖVDA1 f. 1) alver, alış-veriş; sövdələşmə. SÖVDA2 f. əsli a. 1) eşq, məhəbbət; 2) həvəs, arzu, istək

  Полностью »
 • SÖVDAGƏR

  f. 1) parça satan tacir; tacir, alverçi

  Полностью »
 • SÖVDAİ

  SÖVDA(Y)İ ə. 1) sövdalı, sevdalı; 2) aşiq, vurğun

  Полностью »
 • SÖVDAYİ

  SÖVDA(Y)İ ə. 1) sövdalı, sevdalı; 2) aşiq, vurğun

  Полностью »
 • SÖVDAZƏDƏ

  ə. və f. 1) aşiq, vurğun, eşq dəlisi; 2) ağlını itirmiş; dəli, məcnun

  Полностью »
 • SÖVGƏND

  f. and içmə, and

  Полностью »
 • SÖVQ

  ə. 1) qabağına qatıb sürmə; 2) səbəb olma, təhrik etmə; 3) göndərmə, aparma. Sövqi-təbii 1) instinkt; 2) qeyri-iradi

  Полностью »
 • SÖVQİ

  ə. səbəb olan, təhrik edən

  Полностью »
 • SÖVLƏT

  ə. çox iti

  Полностью »
 • SÖVM

  ə. oruc tutma; oruc

  Полностью »
 • SÖVMƏAT

  ə. «sövməə» c. yəhudi ibadətgahları, sovməələr, sinaqoqlar

  Полностью »
 • SÖVMƏƏ

  ə. 1) yəhudi ibadətgahı, sinaqoq; ibadət yeri, ibadət guşəsi; 2) hücrə; 3) monastır

  Полностью »
 • SÖVMƏƏNİŞİN

  ə. və f. sovməədə duran, bir guşədə yalqız oturub ibadətlə məşğul olan

  Полностью »
 • SÖVMÜ SƏLAT

  ə. oruc və namaz, oruc-namaz

  Полностью »
 • SÖVR

  ə. 1) öküz, buğa; 2) astronomiyada: buğa bürcü

  Полностью »
 • SÖVT

  SÖVT1 ə. səs, səda. SÖVT2 ə. qırmanc, qamçı, taziyanə

  Полностью »
 • SÖVTİ

  ə. səsə aid olan, səslə olan

  Полностью »
 • SÖVTİYYAT

  ə. fonetika

  Полностью »
 • SU

  SU f. bax suy. SU’ ə. 1) nasaz, pis; 2) yamanlıq, pislik. Sui-qəsd birinin canına qəsd etmə; öldürmə; sui-iste’mal bir şeyi işlətməmə, öz hüquq və vəz

  Полностью »
 • SUAL

  ə. 1) sorğu, soruşma; 2) dilənmə, dilənçilik, yolçuluq

  Полностью »
 • SUBƏSU

  f. o tərəf-bu tərəf, o yan-bu yan

  Полностью »
 • SUD

  f. qazanc, fayda, mənfəət

  Полностью »
 • SUDANİ

  ə. Sudana aid olan; sudanlı

  Полностью »
 • SUDMƏND

  f. qazanclı, mənfəətli; istifadəyə yarayan

  Полностью »
 • SUF

  ə. yun, yun parça

  Полностью »
 • SUFİ

  ə. 1) təsəvvüf tərəfdarı; 2) təsəvvüfə aid olan; 3) zahid

  Полностью »
 • SUFİRƏNG

  ə. və f. sufi xasiyyətli, sufi kimi

  Полностью »
 • SUFİYA

  ə. ey sufi! ay sufi!

  Полностью »
 • SUĞRA

  ə. bax süğra

  Полностью »
 • SUHAN

  ə. yeyə. Suhani-ruh xoşa gəlməyən, bezdirən (adam haqqında)

  Полностью »
 • SUXTƏ

  f. 1) yanmış, yanıq; 2) m. dərdə düçar olmuş, əzab çəkmiş

  Полностью »
 • SUK

  f. yas, matəm, müsibət

  Полностью »
 • SUKVAR

  f. yaslı, matəmli, müsibətli

  Полностью »
 • SUQ

  ə. 1) bazar, çarşı; 2) yarmarka

  Полностью »
 • SULTAN

  ə. hökmdar, hakim, padşah

  Полностью »
 • SULTANİ

  ə. sultanlıq, hökmdarlıq

  Полностью »
 • SULTANPƏSƏND

  ə. və f. padşahpərəst, şahpərəst

  Полностью »
 • SUR

  SUR1 ə. böyük buynuzdan qayrılmış şeypur. Suri-İsrafil qiyamət günü mələk İsrafilin çalacağı şeypur; İsrafilin şeypuru

  Полностью »
 • SURAX

  f. deşik, dəlik

  Полностью »
 • SURƏ

  ə. Qur’anın bölündüyü 114 fəslin hər biri

  Полностью »
 • SURƏFZA

  ə. və f. səs artıran

  Полностью »
 • SURƏT

  ə. 1) zahiri görünüş; şəkil; 2) üz, sifət, bəniz; 3) gözəl üz; 4) zahiri cəhət; 5) tərz, gediş; 6) hal; 7) rəsm, şəkil; 8) nüsxə

  Полностью »
 • SURƏTARA

  ə. və f. üzünü bəzəyən

  Полностью »
 • SURƏTBAZ

  ə. və f. bax surətpərəst

  Полностью »
 • SURƏTƏN

  ə. zahiri görünüşcə

  Полностью »
 • SURƏTXANƏ

  ə. və f. «surət evi» şəkillər toplanmış yer; muzey

  Полностью »
 • SURƏTNÜMA

  ə. və f. surət tapan, əmələ gələn, vücuda gələn

  Полностью »