Словарь арабских и персидских слов, используемых в классической азербайджанской литературе

 • VÜCUB

  ə. labüdlük, vaciblik, lazımlılıq

  Полностью »
 • VÜCUBƏN

  ə. labüd surətdə, lazımınca, vacib olaraq

  Полностью »
 • VÜCUBİ

  ə. lazımi, zəruri

  Полностью »
 • VÜCUD

  ə. 1) var olma, mövcud olma; mövcudluq; 2) bədən, cəsəd, cisim; 3) şəxs, zat, nəfər; 4) yaradılmış, məxluq

  Полностью »
 • VÜCUDEYN

  ə. iki nəfər, iki şəxs

  Полностью »
 • VÜCUDNAMƏ

  ə. və f. insanın doğulandan ölənə qədər həyatını təsvir edən aşıq şeiri forması

  Полностью »
 • VÜCUDPƏZİR

  ə. və f. var olan, mövcud olan

  Полностью »
 • VÜCUDPƏZİRİ

  ə. və f. var olma, mövcud olma

  Полностью »
 • VÜCUH

  ə. 1) məbləğ, miqdar; 2) dövr, mərhələ, faza; 3) üsul, vasitə; 4) əsilzadə, kübar; 5) üz, çöhrə; 6) səth, üz, üzəri

  Полностью »
 • VÜCUHÜLBİLAD

  ə. kübar adam(lar), əsilzadə(lər)

  Полностью »
 • VÜCUHÜLQƏMƏR

  ə. astronomiyada: Ayın fazası

  Полностью »
 • VÜDUD

  ə. dost, yoldaş

  Полностью »
 • VÜFUD

  VÜFUD1 ə. «vəfd» c. t. nümayəndə heyəti, deputat heyəti. VÜFUD2 ə. gəlmə, çatma

  Полностью »
 • VÜFUR

  ə. bolluq, firavanlıq

  Полностью »
 • VÜHUŞ

  ə. «vəhş» c. vəhşilər

  Полностью »
 • VÜKƏLA

  VÜKƏLA’ ə. «vəkil» c. 1) vəkillər; 2) nümayəndələr

  Полностью »
 • VÜQAR

  ə. ağırlıq, ciddiyyət, təmkin; öz ləyaqətini gözləmə

  Полностью »
 • VÜQU

  VÜQU’ ə. 1) hadisə, vaqiə; 2) əmələ gəlmə, baş vermə; 3) düşmə. Vüqui-hal hadisənin, işin gedişi

  Полностью »
 • VÜQUAT

  ə. «vüqu’» c. hadisələr, vaqiələr. Vüquatı-yövmiyyə gündəlik hadisələr

  Полностью »
 • VÜQUD

  ə. yanma, alışma

  Полностью »
 • VÜQUF

  ə. 1) xəbərdar olma; bilmə; 2) durma, dayanma

  Полностью »
 • VÜLAT

  ə. «vali» c. valilər

  Полностью »
 • VÜLU

  VÜLU’ ə. 1) sevgi, eşq; 2) vurulma, bənd olma, aşiq olma

  Полностью »
 • VÜLUC

  ə. girmə, soxulma, daxil olma

  Полностью »
 • VÜREYQƏ

  ə. 1) kiçik yarpaq, yarpaqcıq; 2) qəzetcik (istehza ilə)

  Полностью »
 • VÜRUD

  ə. 1) gəlmə, yetişmə, çatma; 2) daxil olma; girmə

  Полностью »
 • VÜS

  VÜS’ ə. güc, qüdrət, qabiliyyət, imkan, bacarıq

  Полностью »
 • VÜSAL

  ə. sevgiliyə qovuşma, sevgilisi ilə birləşmə

  Полностью »
 • VÜSƏT

  VÜS’ƏT ə. 1) genişlik; 2) bolluq, rifah; 3) yayılma

  Полностью »
 • VÜSQA

  ə. ən sağlam, ən mətin

  Полностью »
 • VÜSLƏT

  ə. 1) aşiqin öz sevgilisinə qovuşması; vüsal; 2) cinsi əlaqə

  Полностью »
 • VÜSTA

  ə. ən ortada olan; ən orta

  Полностью »
 • VÜSUQ

  ə. möhkəm inam, ürəkdən inanma

  Полностью »
 • VÜSUL

  ə. 1) gəlib çatma, gedib çatma; vasil olma; 2) sevgilisinə qovuşma, sevgilisi ilə birləşmə; 2) nail olma

  Полностью »
 • VÜZƏRA

  VÜZƏRA’ ə. «vəzir» c. vəzirlər, nazirlər

  Полностью »
 • VÜZU

  VÜZU’ ə. 1) dəstəmaz alma; dəstəmaz, abdəst, təharət; 2) təmiz olma

  Полностью »
 • VÜZUH

  ə. 1) aydınlıq, aşkarlıq; 2) şübhəsizlik; bəlli olma

  Полностью »
 • Y

  ə. ərəb əlifbasının 28-ci, fars əlifbasının 32-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 33-cü hərfi; əbcəd hesabında 10 rəqəmini ifadə edir

  Полностью »
 • YA

  YA1 ə. ərəb əlifbasında hərfinin adı. YA2 ə. ey! ay!

  Полностью »
 • YAB

  f. tapan, olan

  Полностью »
 • YABİS

  ə. quru, qurumuş

  Полностью »
 • YABİSƏ

  ə. 1) quru, torpaq; 2) materik, qitə

  Полностью »
 • YAD

  f. bax yaddaşt (1-ci mənada)

  Полностью »
 • YADDAŞT

  f. 1) xatirə, hafizə; 2) xatirat, memorandum; 3) nota; 4) konspekt, icmal, yazı

  Полностью »
 • YADİGAR

  f. 1) xatirə; keçmişi və ya bir şəxsi yada salan şey; 2) yadda saxlamaq üçün verilən hədiyyə; 3) heykəl, büst, abidə

  Полностью »
 • YAFƏS

  ə. Nuhun üç oğlundan birinin adı

  Полностью »
 • YAFƏSİ

  ə. Yafəsə aid olan, Yafəsdən olan

  Полностью »
 • YAHU

  ə. 1) ay Allah! aman Allah! 2) ey, bura bax, səninləyəm!

  Полностью »
 • YAXUD

  f. ya, ya da

  Полностью »
 • YAİ

  ə. ərəb dilində hərfinə aid olan, hərfi olan

  Полностью »