Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЖАЙИБ

  əcaib, qeyri-adi, qəribə, təəccüblü.

  Tam oxu »
 • АЖАЙИБВАЛ

  əcaiblik.

  Tam oxu »
 • АЖАЛ

  (-ди, -да, -ар) əcəl, ölüm, ölüm çağı; ажалдик кьин (öz) əcəli ilə ölmək, təbii ölümlə ölmək; * ажал агакьун a) əcəli çatmaq (yetmək), ölüm vaxtı yeti

  Tam oxu »
 • АЖДАГЬАН

  1. mif. əjdaha; 2. məc. çox qüvvətli, iri, heybətli, qorxmaz (adam); * къуьрен рикӀ авай аждагьан bax къуьр

  Tam oxu »
 • АЖЕБ

  1. əcəb, təəccüblü, qəribə; ажеб кар я əcəb işdir; 2. əcəb, çox yaxşı, çox gözəl, əla; ажеб ктаб я əcəb kitabdır; * ажеб хьана əcəb oldu, yaxşı oldu,

  Tam oxu »
 • АЖЕМ

  köhn. 1. əcəmi, ərəb olmayan; iranlı, fars; 2. tar. Əcəm, İran ölkəsi.

  Tam oxu »
 • АЖУЗ

  хьун f. 1. aciz olmaq, əlacsız qalmaq, köməksiz qalmaq; 2. acizləşmək, taqətdən düşmək, zəifləmək; 3

  Tam oxu »
 • АЖУЗ

  aciz; zəif, bacarıqsız; cəsarətsiz, qorxaq; ажуз кас aciz adam; * ажуз авун bax ажузарун.

  Tam oxu »
 • АЖУЗАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. aciz etmək, acizləşdirmək, aciz olmasına səbəb olmaq; 2. taqətdən salmaq, zəif salmaq, zəiflətmək, üzmək

  Tam oxu »
 • АЖУЗВАЛ

  acizlik, bacarıqsızlıq, zəiflik, cəsarətsizlik, qətiyyətsizlik; ажузвал авун acizlik etmək, cəsarət etməmək, qorxmaq

  Tam oxu »
 • АЖУЗДАКАЗ

  zərf acizcəsinə, aciz bir halda.

  Tam oxu »
 • АЗАБ

  (-ди, -да, -ар) 1. əzab, əziyyət, üzüntü, işgəncə; азаб гун əzab vermək, zülm etmək, işgəncə vermək, incitmək; 2

  Tam oxu »
 • АЗАР

  (-ди, -да, -ар) azar, xəstəlik, naxoşluq; * азар гун məc. azar vermək, əzab vermək, incitmək; азар атайди azar dəymiş, çərdəymiş, çərəndəymiş (ev heyv

  Tam oxu »
 • АЗБА

  dan. ah, qarğış, lənət; азбади кьун ahı tutmaq, qarğışı tutmaq.

  Tam oxu »
 • АЗВА:

  туькьуьл азва a) acı, çox acı, acıca (şey); b) məc. dan. əzvay, acıdil, ətiacı (adam).

  Tam oxu »
 • АЗГАР

  açıq, aydın, parlaq (hava); азгар хьун açıq olmaq, aydın olmaq, parlaq olmaq (hava).

  Tam oxu »
 • АЗГАРВАЛ

  aydınlıq, açıqlıq, parlaqlıq (hava haqqında).

  Tam oxu »
 • АЗЕР

  bax азербайжанви.

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙЖАНВИ

  azərbaycanlı, azəri.

  Tam oxu »
 • АЗЕРИ

  bax азербайжанви.

  Tam oxu »
 • АЗИМ

  [̓азим] zərf xeyli, çox, çoxlu, külli miqdarda.

  Tam oxu »
 • АЗИМАТ

  bax азим.

  Tam oxu »
 • АЗИЯТ

  bax азаб.

  Tam oxu »
 • АЗОТ

  azot (kimyəvi element); азот квай azotlu.

  Tam oxu »
 • АЗРАИЛ

  din. Əzrayıl (ölüm mələyi); авачир чан Азраилдивайни къачуз жедач. Ata. sözü yoxdan Əzrayıl də can ala bilməz

  Tam oxu »
 • АЙ

  nida ay, ey; ya; ай Аллагь! ey Allah!

  Tam oxu »
 • АЙ-АЙ

  nida ay; ay, ay, ay.

  Tam oxu »
 • АЙ-ГЬАЙ

  ay-hay, hay-hay (istehza, rişxəndlik bildirir).

  Tam oxu »
 • АЙВАН

  (-ди, -да, -ар) eyvan; айвандин eyvan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АЙГЪУР

  ayqır (döllük erkək at).

  Tam oxu »
 • АЙГЬА

  nida ay-hay! (kinayə, istehza, narazılıq ifadə edir).

  Tam oxu »
 • АЙГЬАМ

  (-ди, -да, -ар) eyham, ikimənalı (üstüörtülü) söz (ifadə); işarə; айгьам авун eyham etmək, kinayəli, üstüörtülü söz demək, işarə vurmaq

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНА

  ara s. 1. eyhana, işdir, birdən, olmaya; 2. əgər təsadüfən; əhyana, əgər, hərgah, şayəd.

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТ

  1. rişxənd, istehza; masqara, ələ salma, dolama, gülmə; 2. məc. zarafat, hənək; айгьанат авун bax айгьанатун

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТДАЛДИ

  zərf 1. rişxəndlə, istehza ilə, masqara ilə, ələ salaraq; 2. zarafatla, zarafatyana, zarafatca.

  Tam oxu »
 • АЙГЬАНАТУН

  (-из, -на, -а) f. 1. rişxənd eləmək, ələ salmaq, lağa qoymaq; masqaraya qoymaq, dolamaq; 2. məc. zarafat etmək, zarafatlaşmaq, hənəkləşmək

  Tam oxu »
 • АЙИБ

  (-ди, -да, -ар) 1. ayıb, eyib; айиб гаф eyib söz; 2. eyib, qüsur, nöqsan; гьар таватдик са айиб жеда

  Tam oxu »
 • АЙИБАР

  (-ри, -ра) c. dan. abır, bədənin məhrəm (örtülü, ayıb) yerləri; cinsiyyət üzvləri (əzaları).

  Tam oxu »
 • АЙИБУН

  (-из, -на, -а) f. 1. eyib eləmək, eyibləmək, danlamaq, pisləmək, qınamaq, təqsirləndirmək; ayıblamaq (dan

  Tam oxu »
 • АЙИН

  ayin; ibadət.

  Tam oxu »
 • АЙНАЯР

  (-йри, -йра) yaln. c. eynək, gözlük, çeşmək.

  Tam oxu »
 • АЙРУПАЛАН

  bax аэроплан.

  Tam oxu »
 • АЙСА

  uğursuz, bəxti gətirməyən.

  Tam oxu »
 • АЙХЬ-УЙХЬ

  ax-uf, ah-vay; айхь-уйхь авун ah-uf etmək, ah vay etmək, daim sızlamaq, daim inləmək, daim şikayət etmək

  Tam oxu »
 • АКА

  (-ди, -да, -яр) 1. xüs. aka (üstündə xörək bişirmək, həmçinin çörək yapmaq üçün gildən düzəldilən kiçik təndir növü); 2

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qarışdırmaq; qatmaq; 2. məc. fitnə fəsad salmaq, təfriqə salmaq, qarışıqlıq salmaq; араяр акадарун aranı qarışdırmaq; 3

  Tam oxu »
 • АКАДАРУН

  [аккадарун] (-из, -на, -а) f. 1. baxmamaq, başlı-başına buraxmaq, fikir verməmək; bax акӀадарун (2,3); 2

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  akademik.

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya.

  Tam oxu »
 • АКАДУН

  (-из, -на, акад) f. yağmağa başlamaq, başlanmaq; марф акадна yağış başlandı.

  Tam oxu »