Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АКӀ

  elə, o cür, o təhər, o sayaq; o dərəcədə, o şəkildə; акӀ туш elə deyil; * акӀ хьайила elə isə, ona görə, onda; o surətdə, o zaman, o halda; deməli; ак

  Tam oxu »
 • АКӀ

  elə, o cür, o təhər, o sayaq; o dərəcədə, o şəkildə; акӀ туш elə deyil; * акӀ хьайила elə isə, ona görə, onda; o surətdə, o zaman, o halda; deməli; ак

  Tam oxu »
 • АКӀА

  bax акӀ.

  Tam oxu »
 • АКӀА

  1. kənək, ləpəsi çətinliklə çıxan (qoz); акӀа кӀерецӀ kənək qoz, çətənə qoz; 2. qəd. asılı (adam).

  Tam oxu »
 • АКӀА

  bax акӀ.

  Tam oxu »
 • АКӀА

  1. kənək, ləpəsi çətinliklə çıxan (qoz); акӀа кӀерецӀ kənək qoz, çətənə qoz; 2. qəd. asılı (adam).

  Tam oxu »
 • АКӀАВАЛ

  1. kənəklik; 2. məc. asılı olma, asılılıq.

  Tam oxu »
 • АКӀАВАЛ

  1. kənəklik; 2. məc. asılı olma, asılılıq.

  Tam oxu »
 • АКӀАД

  bax акӀа.

  Tam oxu »
 • АКӀАД

  bax акӀа.

  Tam oxu »
 • АКӀАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. kəsmək, qırmaq, doğramaq, yerə tökmək (meşəni); 2. dağıtmaq, səpələmək, yerə tökmək, zay etmək, puç etmək (məhsulu); 3

  Tam oxu »
 • АКӀАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. kəsmək, qırmaq, doğramaq, yerə tökmək (meşəni); 2. dağıtmaq, səpələmək, yerə tökmək, zay etmək, puç etmək (məhsulu); 3

  Tam oxu »
 • АКӀАЖ

  хьун f. 1. qıvrılmaq, yığılmaq, bükülmək, qatlanmaq, büzüşmək (ağrıdan, sancıdan, soyuqdan və s.); 2

  Tam oxu »
 • АКӀАЖ

  хьун f. 1. qıvrılmaq, yığılmaq, bükülmək, qatlanmaq, büzüşmək (ağrıdan, sancıdan, soyuqdan və s.); 2

  Tam oxu »
 • АКӀАЖАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. bükmək, əymək, qatlamaq; 2. qıvrıltmaq; büzüşdürmək; qıc etmək; 3. məc. əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək

  Tam oxu »
 • АКӀАЖАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. bükmək, əymək, qatlamaq; 2. qıvrıltmaq; büzüşdürmək; qıc etmək; 3. məc. əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək

  Tam oxu »
 • АКӀАЙ

  f.sif. batıq, batmış; boğuq; акӀай ван batıq səs.

  Tam oxu »
 • АКӀАЙ

  f.sif. batıq, batmış; boğuq; акӀай ван batıq səs.

  Tam oxu »
 • АКӀАНА

  1. keçm. zam.: bax акӀун; 2. “акӀун”-dan f.bağl.: акӀана амукьун a) batıb qalmaq; çıxa bilməmək, çıxılmaz vəziyyətə düşmək; b) ilişib qalmaq, ləngimək

  Tam oxu »
 • АКӀАНА

  1. keçm. zam.: bax акӀун; 2. “акӀун”-dan f.bağl.: акӀана амукьун a) batıb qalmaq; çıxa bilməmək, çıxılmaz vəziyyətə düşmək; b) ilişib qalmaq, ləngimək

  Tam oxu »
 • АКӀАРАР

  (-ри, -ра) c. çürüntü, bitki çürüntüsü.

  Tam oxu »
 • АКӀАРАР

  (-ри, -ра) c. çürüntü, bitki çürüntüsü.

  Tam oxu »
 • АКӀАХУН

  (-из, -на, акӀах) f. dağıtmaq, tökmək, döşəmək, səpələmək.

  Tam oxu »
 • АКӀАХУН

  (-из, -на, акӀах) f. dağıtmaq, tökmək, döşəmək, səpələmək.

  Tam oxu »
 • АКӀАХЬУН

  (-из, -на, акӀахь) f. 1. (baxımsızlıq üzündən) tökülmək, səpələnmək, dağılmaq, zay olmaq, xarab olmaq (yetişib vaxtı ötmüş məhsul haqqında); 2

  Tam oxu »
 • АКӀАХЬУН

  (-из, -на, акӀахь) f. 1. (baxımsızlıq üzündən) tökülmək, səpələnmək, dağılmaq, zay olmaq, xarab olmaq (yetişib vaxtı ötmüş məhsul haqqında); 2

  Tam oxu »
 • АКӀУН

  (-из, -ана, -укӀ) f. 1. batmaq; qürub etmək; рагъ акӀана günəş batdı; 2. batmaq, girmək, soxulmaq (tikan s

  Tam oxu »
 • АКӀУН

  (-из, -ана, -укӀ) f. 1. batmaq; qürub etmək; рагъ акӀана günəş batdı; 2. batmaq, girmək, soxulmaq (tikan s

  Tam oxu »
 • АКӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. əkmək; basdırmaq; тар акӀурун ağac əkmək; 2. batırmaq, sancmaq, soxmaq; раб акӀурун iynə batırmaq; 3

  Tam oxu »
 • АКӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. əkmək; basdırmaq; тар акӀурун ağac əkmək; 2. batırmaq, sancmaq, soxmaq; раб акӀурун iynə batırmaq; 3

  Tam oxu »
 • АЛ¹

  1. al, al-qırmızı; 2. al rəng, al-qırmızı boya (boyaçılıqda); 3. al iplik (toxuculuqda).

  Tam oxu »
 • АЛ²

  bax алпаб.

  Tam oxu »
 • АЛ-ЯРУ

  al-qırmızı, tünd qırmızı.

  Tam oxu »
 • АЛА²

  əziz, sevimli, istəkli, dəyərli; ала хьун əziz olmaq, hörmət bəslənilmək.

  Tam oxu »
 • АЛА¹

  1. var, vardır (bir şeyin üstündə, üzərində, səthində); аялдал ифин ала uşağın qızdırması var; 2. -dır, -dir, -dur, -dür; инал ала buradadır; * гьакӀ

  Tam oxu »
 • АЛАБАР

  хьун f. 1. yıxılmaq, düşmək; 2. aşmaq, çevrilmək.

  Tam oxu »
 • АЛАБАРУН

  (-из, -на, -а) f. yıxmaq, düşürmək, aşırmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАВАЛ

  əziz olma, sevilmə, əzizlik; dəyərlilik, qiymətlilik.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪ-САЛАГЪ

  1. əlaqələr, münasibətlər; 2. əlaqə, ünsiyyət, qarşılıqlı münasibət.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪАН

  (-ди, -да, -ар) is. kirşənin taylarını (sürgəclərini) eninə əlaqələndirən taxtalardan hər biri.

  Tam oxu »
 • АЛАГЪАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. soymaq, təmizləmək; ич алагъарун almanı soymaq; 2. yonmaq; лаш алагъарун çubuğu yonmaq

  Tam oxu »
 • АЛАГЪУН

  dial. bax алудун.

  Tam oxu »
 • АЛАД

  əmr şəkl.: get!; əl çək! rədd ol! itil!; залай алад! məndən əl çək!; къарагъ сикӀ – алад, тум. Ata. sözü tülkü tülküyə buyurar, tülkü də öz quyruğuna;

  Tam oxu »
 • АЛАД-ХЪША

  1. dan. get-gəl; süründürməçilik; 2. buyruqçu, buyruq icra edən işçi; bax вач-хъша.

  Tam oxu »
 • АЛАДАР

  хьун dial. bax алабар хьун.

  Tam oxu »
 • АЛАДАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. daşdırmaq, daşırmaq (çox tökərək və ya qaynadılaraq); нек аладарун südü daşırmaq; 2

  Tam oxu »
 • АЛАДУН

  (-из, -на) f. törəmək, doğulmaq, törənmək; кицӀелай аладайди кицӀ жеда. Ata. sözü itdən törəyən it olar; * вакӀалай аладайди söyüş donuzdan törənmə, d

  Tam oxu »
 • АЛАДУН-ВЕЛЕДУН

  f. törənmək, doğulmaq, nəsli artmaq, çoxalmaq, törəyib artmaq, doğub-törəmək; törətmək, nəsil artırmaq

  Tam oxu »
 • АЛАЖ

  хьун f. 1. soyulmaq, sıyrılmaq; 2. çoxlu zəhmət, pul, mal sərf etmək, var-yoxdan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАЖНА

  1. keçm. zam. bax алажун; 2. “алажун”-dan f.bağl. алажна куьтягьун soyub qurtarmaq.

  Tam oxu »