Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АЛАФ

  (-ди, -да, -ар) alaf, heyvan yemi; yem (ot, saman, küləş və s.).

  Tam oxu »
 • АЛАХ

  хьун səpilmək, səpələnmək; çilənmək.

  Tam oxu »
 • АЛАХУН

  (-из, -на, алах) f. 1. səpmək, tökmək (toz halında olan şeylər haqqında); кьел алахун duz səpmək; 2. məc

  Tam oxu »
 • АЛАХЪУН

  (-из, -на, алахъ) f. 1. əlləşmək, çalışmaq, çalışıb-çapalamaq, səy göstərmək; 2. yalvarıb əl çəkməmək, yalvarıb-yapışmaq; 3

  Tam oxu »
 • АЛАХЬАЙ

  1. aydın, açıq, buludsuz; алахьай цав aydın səma; алахьай йиф aydın gecə; 2. solğun, ağarmış, bozarmış, rəngi getmiş; алахьай парча solğun parça

  Tam oxu »
 • АЛАХЬУН³

  (-из, -на, алахь) f. 1. daşmaq; нек алахьна süd daşdı; къажгъан алахьна qazan daşdı; 2. başa çatmaq, qurtarmaq; мехъер алахьна toy başa çatdı; 3

  Tam oxu »
 • АЛАХЬУН¹

  (-из, -на, алахь) f. göy üzü açılmaq, aydınlaşmaq, ayazımaq, buluddan (dumandan) təmizlənmək.

  Tam oxu »
 • АЛАХЬУН²

  (-из, -на, алахь) f. solmaq, ağarmaq, bozarmaq, rəngini itirmək.

  Tam oxu »
 • АЛАЧ

  “ала¹” ziddi; 1. yox, yoxdur; 2. deyil; тахсир зал алач günah məndə deyil.

  Tam oxu »
 • АЛАЧАРПАН

  ala-çalpov (martda yağan qarlı yağış).

  Tam oxu »
 • АЛАЧИЗ

  “алаз” ziddi; айнаяр алачиз кӀелун eynəksiz oxumaq; * алачиз рахун yersiz danışmaq.

  Tam oxu »
 • АЛАЧИР

  “алай¹” ziddi 1. -sız, -siz, -suz, -süz; чин алачир нек üzsüz süd; 2. cümlədə xəbər şəklində: yox idi; кимел касни алачир dingədə heç kəs yox idi; * а

  Tam oxu »
 • АЛАЧУХ

  alaçıq, çadır.

  Tam oxu »
 • АЛАШ

  bax алач.

  Tam oxu »
 • АЛАШ-БУЛАШ

  klas. qarışıqlıq, hərc-mərclik, nizamsızlıq; алаш-булаш хьун a) nizamsızlıq düşmək, qarışıqlıq düşmək, hərc-mərclik düşmək, qayda-qanun pozulmaq; b) m

  Tam oxu »
 • АЛАШКӀАР

  хьун f. siyrilmək, dərisi soyulmaq, dərisi qopmaq (sürtünərək, toxunaraq).

  Tam oxu »
 • АЛАШКӀАРУН

  (-из, -на, -а) f. siyirmək, soymaq, aparmaq, cızmaq (dərini).

  Tam oxu »
 • АЛБАН

  alban (1. arnaud (xalq); албан чӀал alban dili; 2. tar. Azərbaycanın şimalında yaşamış qədim xalqın adı)

  Tam oxu »
 • АЛБАТ

  zool. təzə kürü tökmüş qızılbalıq.

  Tam oxu »
 • АЛБЕСТИ

  bax алпаб.

  Tam oxu »
 • АЛГЕБРА

  cəbr.

  Tam oxu »
 • АЛГУН

  (-уз, -ана, алгуг) f. 1. keçirmək, taxmaq; 2. çəkmək, gərmək.

  Tam oxu »
 • АЛГЪАЙ

  maili, meylli, yatıq.

  Tam oxu »
 • АЛГЪУН

  (-из, -ана, -угъ) f. 1. əyilmək, belini əymək, aşağı qatlanmaq; 2. aşağıya doğru meyl etmək, əyilmək, sallanmaq; yana yatmaq; 3

  Tam oxu »
 • АЛГЪУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. əymək, bir yana meyl etdirmək, aşağıya, yerə tərəf meylləndirmək; əyiltmək; 2. belini bükmək

  Tam oxu »
 • АЛГЬЕМ

  dan. «fatihə» surəsi (quranın birinci surəsi).

  Tam oxu »
 • АЛГЬЕМДУЛЛАГЬ

  din. əlhəmdüllah, allaha şükr olsun, şükür allaha.

  Tam oxu »
 • АЛДАХ

  хьун f. 1. bir şeylə məşğul olmaq, bir iş görmək, başı qarışmaq; 2. məc. başı bənd olmaq; 3. oynamaq, əylənmək, başı qarışmaq

  Tam oxu »
 • АЛДАХАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. məşğul etmək, başını qarışdırmaq (qatmaq), əyləndirmək; 2. fikrini yayındırmaq, qəsdən birinin diqqətini başqa şeyə cəlb etmək; 3

  Tam oxu »
 • АЛДАХВАЛ

  1. bir işlə məşğul olma, bir işlə başı qarışıq olma; 2. dan. məşğuliyyət, əyləncə, oyun və s.

  Tam oxu »
 • АЛДУГУН

  bax алтугун.

  Tam oxu »
 • АЛЕБАСТР

  alebastr, kəc, kirəc.

  Tam oxu »
 • АЛЕЙКСАЛАМ,

  АЛЕЙКУМСАЛАМ nida əleykəssalam, əleyküməssalam («salaməleyküm»-a cavab).

  Tam oxu »
 • АЛЕМ

  aləm, dünya, kainat; * гьайванрин алем heyvanlar aləmi; набататрин алем bitkilər aləmi.

  Tam oxu »
 • АЛЕР(АР)

  bax гъел; * яц кьейитӀа – як, алерар хайитӀа – цӀай. Ata. sözü Araz aşığından, Kür topuğundan (heç bir şeydən qorxusu, çəkinəcəyi olmayan, heç bir dər

  Tam oxu »
 • АЛИ

  1. ali, ən yüksək, ən yuxarı, ən baş; 2. yüksək, uca.

  Tam oxu »
 • АЛИЗАРИН

  tex. kim. alizarin.

  Tam oxu »
 • АЛИМ

  (-ди, -да, -ар) alim; elmli, bilikli, çox oxumuş; гьар кӀелайдакай алим жедач. Ata. sözü hər oxuyan Molla Pənah olmaz

  Tam oxu »
 • АЛИМВАЛ

  1. alimlik; 2. алимвилин alimlik, alimə (elmə) məxsus; elmi.

  Tam oxu »
 • АЛИМЕНТ

  hüq. aliment; алимент гун aliment vermək.

  Tam oxu »
 • АЛКУН

  dial. bax садакьа.

  Tam oxu »
 • АЛКЬВАР:

  алкьвар-далкьвар köhn. ay adı (xalq təqvimində qışın axırıncı 15 günü).

  Tam oxu »
 • АЛКӀАЙ

  dan. 1. donqaz, arıq, sümükləri çıxmış; 2. batıq, batmış, çökmüş (sinə, bir şeyin böyrü haqqında).

  Tam oxu »
 • АЛКӀИДАЙ

  1. yapışqan, yapışan, suvaşqan; алкӀидай шкьакь suvaşqan kitrə; 2. ilişkən, əl-ayağa, paltara yapışan, sancılan; алкӀидай векьер ilişkən otlar; алкӀид

  Tam oxu »
 • АЛКӀУН

  (-из, -ана, -укӀ) f. 1. yapışmaq, suvaşmaq, ayrılmamaq; 2. məc. dan. yapışıb əl çəkməmək, təngə gətirmək, qır-saqqız olub yapışmaq; mane olmaq; yaltaq

  Tam oxu »
 • АЛКӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. yapışdırmaq; 2. məc. sıx yaxınlaşdırmaq, təmas etdirmək; 3. məc. vurmaq, çəkmək, ilişdirmək; 4

  Tam oxu »
 • АЛЛАГЬ

  1. allah, tanrı; 2. məc. dan. fövqəladə istedad və zəka sahibi; ам шахматдин аллагь я o, şahmatın allahıdır; 3

  Tam oxu »
 • АЛЛАГЬВАЛ

  məc. dan. allahlıq, hökmranlıq, hakimlik, başlı-başınalıq; аллагьвал авун bax аллагьвалун.

  Tam oxu »
 • АЛЛАГЬВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. dan. allahlıq etmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək, başlı-başınalıq etmək.

  Tam oxu »
 • АЛЛЕРГИЯ

  tib. allergiya (bax агъургъан).

  Tam oxu »