Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АН

  bax а³.

  Tam oxu »
 • АНА

  zərf orada, o yerdə; анани orada da.

  Tam oxu »
 • АНАГ

  1. əvəz. ora, o yer; 2. анагар c. oralar, o yerlər.

  Tam oxu »
 • АНАГЪ

  bax анай.

  Tam oxu »
 • АНАЙ

  zərf oradan, o yerdən.

  Tam oxu »
 • АНАЙ-ИНАЙ

  zərf oradan-buradan, müxtəlif yerlərdən; müxtəlif mənbələrdən.

  Tam oxu »
 • АНАЛ

  zərf orada, o yerdə.

  Tam oxu »
 • АНАЛ-ИНАЛ

  orada-burada, müxtəlif yerlərdə; həm orada, həm də burada.

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗ

  təhlil, analiz; анализ авун bax анализун.

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗУН

  (-из, -на, -а) f. təhlil emək.

  Tam oxu »
 • АНАНАС

  bot. ananas (tropik bitki və onun meyvəsi); ананасдин ananas -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АНАР

  (-ди, -да, -ар) bot. nar; анардин nar -i [-ı]; анардин чкал nar qabığı; анардин тар nar ağacı; * анар хьтин nar kimi, qırmızı, qıpqırmızı; gəzəl rəngl

  Tam oxu »
 • АНАРБАГЪ

  nar bağı, narlıq.

  Tam oxu »
 • АНАРХИЯ

  anarxiya (hökumətsizlik, hərc-mərclik, başlı-başınalıq, qarışıqlıq).

  Tam oxu »
 • АНАРЧУЬХВЕР

  nararmudu (payız armudu növü).

  Tam oxu »
 • АНАТОМ

  anatom (anatomiya mütəxəssisi).

  Tam oxu »
 • АНАТОМИЯ

  anatomiya; инсандин анатомия insan anatomiyası.

  Tam oxu »
 • АНБАР

  anbar; къуьлуьн анбар buğda anbarı; * са анбар bir anbar, anbar dolusu, çoxlu.

  Tam oxu »
 • АНБЕР

  1. bənd (dəyirmanın yanında); 2. ənbərə, nov (dəyirmanda).

  Tam oxu »
 • АНГИНА

  tib. angina (1. boğaz gəlməsi; 2. döş anginası adlanan ürək xəstəliyi).

  Tam oxu »
 • АНГУЛА

  bax гьангула.

  Tam oxu »
 • АНГЬ

  əd. 1. hə?; ван хьанани, ангь? eşitdin, hə?; 2. nə? (hay vermə).

  Tam oxu »
 • АНГЬЕ

  odur, bax odur, odur e.

  Tam oxu »
 • АНДИ

  andi; анди чӀал andi dili.

  Tam oxu »
 • АНЖ

  acgöz, qarınqulu, doymaz.

  Tam oxu »
 • АНЖАХ

  1. bağl. ancaq; amma, lakin; 2. əd. ancaq, məhz, sırf, yalnız, tək.

  Tam oxu »
 • АНЗУР

  bax агъзур.

  Tam oxu »
 • АНЗУР-АНЗУР

  bax агъзур-агъзур.

  Tam oxu »
 • АНЗУРРА

  bax агъзурра.

  Tam oxu »
 • АНЗУРРАЛДИ

  bax агъзурралди.

  Tam oxu »
 • АНИЗ

  zərf ora, o yerə.

  Tam oxu »
 • АНИХЪ

  1. o tərəfə, o yana, o səmtə; 2. əmr şəkl.: çəkil!; 3. zərf etibarən, başlayaraq; пакамалай анихъ sabahdan etibarən; * анихъ авун a) (üzü danışanın ək

  Tam oxu »
 • АНИХЪ

  хьун f. 1. çəkilmək, aralanmaq, uzaqlaşmaq (üzü danışanın əks istiqamətinə tərəf); 2. kənara çəkilmək, kənar olmaq, bir yana çəkilmək

  Tam oxu »
 • АНИХЪ-ИНИХЪ

  zərf ora-bura, həm ora, həm bura; o tərəf-bu tərəfə, hər tərəfə.

  Tam oxu »
 • АНИХЪАЙ

  o tərəfdən, o yandan.

  Tam oxu »
 • АНИХЪУН

  (-из, -на, -а) f. dan. bax анихъ (анихъ авун).

  Tam oxu »
 • АНРА

  zərf oralarda, o yerlərdə; bax ана; анрани oralarda da.

  Tam oxu »
 • АНТИК

  antik, qədim.

  Tam oxu »
 • АНТОЛОГИЯ

  ədəb. antologiya.

  Tam oxu »
 • АНТОНИМ

  dilç. antonim.

  Tam oxu »
 • АНЦӀ

  zingilti (vurulan itin çıxardığı səs); анцӀ авун zingilti səsi çıxarmaq, zingildəmək (it).

  Tam oxu »
 • АОРТА

  anat. aorta (şah damar).

  Tam oxu »
 • АПАГУН

  dan. 1. bax опекун; 2. məc. vəkil.

  Tam oxu »
 • АПАЙ

  qayınata (ərin atası).

  Tam oxu »
 • АПАЦӀАЙ

  dopdolu, tamam dolu, ağzınacan dolu.

  Tam oxu »
 • АПАЮН

  dial. bax паюн.

  Tam oxu »
 • АПОСТРОФ

  dilç. apostrof.

  Tam oxu »
 • АППЕНДИЦИТ

  tib. appendisit (kor bağırsağın artımının iltihabı).

  Tam oxu »
 • АПРЕЛЬ

  aprel; апрелдин aprel -i [-ı].

  Tam oxu »
 • АР¹

  (-ди, -да) ar, həya, abır, utanma; namus, qeyrət, mənlik; * ар (ъар) хьун başı daşa dəymək; başı əlhəd daşına dəymək

  Tam oxu »