Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • АШ

  (-ди, -да, -ар) aş, plov; чӀахар аш yarma aşı; дуьгуьд аш düyü aşı; аш авун патал гафар ваъ, дуьгуьни чӀем герек я

  Tam oxu »
 • АШЕР

  şəhvani, ehtiraslı, nəfsli, şəhvətli, həvəsli (cinsi əlaqəyə); şəhvətpərəst, qızğın, nəfskar, şəhvət düşkünü

  Tam oxu »
 • АШЕРВАЛ

  şəhvaniyyət, şəhvətpərəstlik, nəfskarlıq, şəhvət düşgünlüyü; şəhvət, şəhvani ehtiras, cinsi əlaqə meyli

  Tam oxu »
 • АШКАРА

  1. aşkar, açıq, aydın, məlum; ашкара месэла aşkar məsələ; 2. zərf aşkara, açıqdan-açığa, açıq-aydın; açıq, aydın, aşkar, gizlətmədən

  Tam oxu »
 • АШКЪ

  bax ашкъи.

  Tam oxu »
 • АШКЪИ

  1. eşq; həvəs, meyl, istək; 2. sevgi, məhəbbət, sevda; ашкъидин цӀай məc. eşq odu, məhəbbət alovu; 3

  Tam oxu »
 • АШКЪИДАЛДИ

  bax ашкъидивди.

  Tam oxu »
 • АШКЪИДИВДИ

  zərf həvəslə, ürəkdən, qəlbdən.

  Tam oxu »
 • АШНА

  (-ди, -да, -яр) 1. aşna, oynaş; ашнадал умуд хьайиди гъуьл авачиз амукьда. Ata. sözü. oynaşa ümid olan ərsiz qalar; 2

  Tam oxu »
 • АШНАВАЛ

  aşnalıq; tanışlıq.

  Tam oxu »
 • АШРИ

  köhn. əzab, əziyyət.

  Tam oxu »
 • АШТЕРХАН

  1. hinduşka; 2. аштерхандин hinduşka -i [-ı]; аштерхандин кӀек hindxoruzu, loş.

  Tam oxu »
 • АШУКЬ²

  (-ди, -да, -ар) aşıq, ozan, yanşaq; элдин ашукь el aşığı.

  Tam oxu »
 • АШУКЬ¹

  aşiq, vurğun, məftun, vurulmuş; ашукь хьун aşiq olmaq, məhəbbət bağlamaq, vurulmaq, sevmək.

  Tam oxu »
 • АШУКЬАРУН

  (-из, -на, -а) dan. f. 1. aşiq etmək, məftun etmək, özünə bənd etmək, sevdirmək; 2. məftun etmək, valeh etmək, heyran etmək

  Tam oxu »
 • АШУКЬВАЛ¹

  aşiqlik, aşiq olma, eşqə mübtəla olma; vurulma, bənd olma; məftunluq, vurğunluq.

  Tam oxu »
 • АШУКЬВАЛ²

  aşıqlıq, aşıq sənəti, saz sənəti.

  Tam oxu »
 • АЭРОВОКЗАЛ

  təyyarə vağzalı.

  Tam oxu »
 • АЭРОГЪЕЛ

  aeroxizək.

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМ

  aerodrom (təyyarə meydanı).

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАН

  təyyarə.

  Tam oxu »
 • АЮХ

  müqəvva, uyuq, qorxuluq.

  Tam oxu »
 • АЯ

  “авун”-un əmr forması; bax авун.

  Tam oxu »
 • АЯВАЛ

  qayğı, qeyd; qulluq; аявал авун bax аявалун.

  Tam oxu »
 • АЯВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. 1. qulluq göstərmək, qayğı göstərmək, qayğısına qalmaq; baxmaq; 2. məc. tərbiyə etmək, tərbiyələndirmək

  Tam oxu »
 • АЯЗ

  (-ди, -да, -ар) ayaz; şaxta; аяз авай йиф ayazlı (şaxtalı) gecə.

  Tam oxu »
 • АЯЛ

  (-ди, -да, -ар) 1. uşaq (oğlan ya qız); некӀедихъ галай аял südəmər uşaq (körpə, bala, çağa); руш аял qız uşağı; 2

  Tam oxu »
 • АЯЛ-КУЯЛ

  top. 1. çoluq-çocuq, çolma-çocuq, övladlar, balalar, oğul-uşaq; 2. uşaqlar, çocuqlar; 3. məc. dan. uşaq-muşaq, gədə-güdə (adi adamlar, cəmiyyətdə aşağ

  Tam oxu »
 • АЯЛ-КЬИЛ

  1. yeniyetmə (12-17 yaşlarında oğlan və ya qız); 2. uşaqlıq, uşaq yaşları.

  Tam oxu »
 • АЯЛВАЛ

  1. uşaqlıq; 2. məc. uşaq hərəkəti, uşaqcasına hərəkət; qeyri-ciddilik, ağılsızlıq; аялвал авун a) uşaqlıq etmək, özünü uşaq kimi aparmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • АЯЛВАЛУН

  (-из, -на, -а) bax аялвал (аялвал авун).

  Tam oxu »
 • АЯЛЗАМАЗ

  zərf hələ uşaq ikən, körpə ikən; uşaq vaxtlarından, uşaq yaşlarından; uşaqlıqdan, körpəlikdən.

  Tam oxu »
 • АЯМ

  zaman, zəmanə, dövr; günlər; əyyam (ər.); алай аям indiki zaman, bu gün; алатай аям keçmiş zaman, keçmiş günlər; къвезмай аям gələcək zaman, cələcək g

  Tam oxu »
 • АЯН

  gözlə görünən, aydın, bəlli, aşkar, məlum, əyan (ər.); аян авун əyan etmək, aydın etmək, bildirmək; xəbərdar etmək, agah etmək

  Tam oxu »
 • АЯН

  хьун f. əyan olmaq (1. məlum olmaq, bəlli olmaq, aşkar olmaq, bilinmək; 2. xəbərdar olmaq, agah olmaq, bilmək)

  Tam oxu »
 • АЯНАРУН

  (-из, -на, -а) bax аян (аян авун).

  Tam oxu »
 • АЯНДАР

  1. bəsirətli, qabağı görən, gözüaçıq, uzaqgörən (adam); 2. məlumatlı, bilikli, bilici, xəbərdar; * аяндар хьун bax аян хьун

  Tam oxu »
 • АЯНДАРВАЛ

  1. bəsirətlilik, uzaqgörənlik; 2. bilicilik, vaqiflik, xəbərdarlıq.

  Tam oxu »
 • АЯНДИЗ

  zərf açıq, aşkar, aydın bir surətdə.

  Tam oxu »
 • АЯР

  bax иер.

  Tam oxu »
 • АЯТ

  ayə, quran ayəsi.

  Tam oxu »
 • БА

  qıs. şəkil. dan. bax буба.

  Tam oxu »
 • БААБАГЬ:

  баабагь авун uş. dil. baybay eləmək, yatmaq.

  Tam oxu »
 • БАБИ

  1. babi, babı (babilik məzhəbinə mənsub adam); 2. məc. dinsiz, kafir (tənə ilə işlədilir).

  Tam oxu »
 • БАБИВАЛ

  1. babilik, babılıq, babizm, babi məzhəbi; 2. məc. dinsizlik, kafirlik.

  Tam oxu »
 • БАБЛИ:

  бабли ял çürüntü iyi, kif iyi; pis iy, pis qoxu, üfunət; бабли ял агалтун kif iyi gəlmək; pis iy (qoxu) vermək, üfunətlənmək, iylənmək; * бабли къачун

  Tam oxu »
 • БАГЪ¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. fitil, piltə; лампад(ин) багъ lampa fitili; багъ тун piltə salmaq, piltələmək (lampanı və s

  Tam oxu »
 • БАГЪ²

  (-ди, -да, -лар) 1. bağ; ичин багъ alma bağı; багъ кутун bağ salmaq; 2. şəhərdən kənarda bağ-bağat yer, istirahət yeri

  Tam oxu »
 • БАГЪАРА

  bax мажхар.

  Tam oxu »
 • БАГЪБАН

  bağban, bağçı.

  Tam oxu »